LT EN

Pagrindinio priėmimo į aukštąsias mokyklas metu sudaryta 10 411 sutarčių universitetuose (2018 m. – 10 644) ir 8 077 sutartys kolegijose (2018 m. – 9 142). Iš visų 18 488 sutarčių (2018 m. – 19 786) 11 893 sutartis sudarė šių metų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų abiturientai (2018 m. – 12 503), iš jų 7 644 – dėl valstybės finansuojamų studijų vietų (2018 m. – 6 961).

Šių metų abiturientai su universitetais sudarė 7 714 sutarčių (2018 m. – 8 001), iš kurių 5 306 – dėl valstybės finansuojamų studijų vietų (2018 m. – 5 379). Iš 4 179 šių metų abiturientų, studijų sutartis sudariusių kolegijose (2018 –  4 502), 2 338 studijuos valstybės finansuojamose vietose (2018 m. – 1 582). 1 392 šiųmečiai abiturientai yra gavę bent vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (2018 m. – 1 398).

Stojančiųjų į universitetus prašymuose populiariausia buvo Socialinių mokslų studijų krypčių grupė, kurią rinkosi beveik 19 proc. asmenų. Kolegijose populiariausia Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupė, jos studijų programas pirmuoju prioritetu įtraukė per 28 proc. stojančiųjų.

Iš viso universitetuose pasirašytos 6 957 sutartys dėl valstybės finansuojamų vietų ir studijų stipendijų (2018 m. – 7 003). Daugiausia jų sudaryta Vilniaus universitete (2 799), Kauno technologijos universitete (1 169) ir Vilniaus Gedimino technikos universitete (1 082). Daugiausia studentų surinko Programų sistemų studijų programa Kauno technologijos universitete (285), Teisės (168) ir Politikos mokslų (141) studijų programos Vilniaus universitete.

Universitetiniame sektoriuje sudarytos 3 454 sutartys dėl valstybės nefinansuojamų studijų vietų (2018 m. – 3 641). Daugiausia jų – Vilniaus universitete (940), Vilniaus Gedimino technikos universitete (550), ir Vytauto Didžiojo universitete (535).

Norintys studijuoti kolegijose sudarė 4 432 sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų ir studijų stipendijų (2018 m. – 4 482). Daugiausia jų sudaryta Vilniaus kolegijoje (1 526), Kauno kolegijoje (1 159) ir Klaipėdos valstybinėje kolegijoje (300). Daugiausia šias sutartis sudariusių asmenų studijuos Tarptautinį verslą (165), Programų sistemas (120) ir Bendrosios praktikos slaugą (119) Vilniaus kolegijoje.

Kolegijose sudarytos 3 645 sutartys valstybės nefinansuojamose studijų vietose (2018 m. – 4 660). Gausiausia jų – Socialinių mokslų kolegijoje (1 390), Vilniaus kolegijoje (561) ir Kauno kolegijoje (496).

Susumavus valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas, populiariausia tapo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos studijų programa, kurioje studijuos 307 asmenys. 298 sutartys sudarytos Kauno technologijos universiteto Programų sistemų programoje, 250 – Vilniaus universiteto Teisės studijų programoje. Kolegijose daugiausia sutarčių sudaryta Socialinių mokslų kolegijoje dėl Estetinės kosmetologijos studijų programos (261), Vilniaus kolegijoje – Tarptautinio verslo (222) ir Bendrosios praktikos slaugos (190) studijų programų.

Rugpjūčio 12 d. prasideda papildomas priėmimas. Jame stojantieji savo prašymus galės registruoti iki rugpjūčio 15 d. Papildomame priėmime galės dalyvauti ir tie asmenys, kurie savo prašymo nebuvo užregistravę Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje pagrindinio priėmimo metu.

Pagrindinio priėmimo metu pasirašiusiųjų studijų sutartis stojančiųjų skaičius

Aukštoji mokykla Sudariusiųjų studijų sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų  ir studijų stipendijų (vf+vnf/st) Pokytis, proc. (vf+
vnf/st)
Sudariusiųjų studijų sutartis dėl valstybės nefinansuojamų vietų (vnf) Pokytis, proc.

(vnf )

Bendras pokytis, proc.
2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m.
Universitetai
Balstogės universiteto filialas Vilniuje 0 33 31 6 6
Europos humanitarinis universitetas 0 1 -100 -100
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 71 52 37 0 37
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 86 120 -28 72 56 29 -10
Kauno technologijos universitetas 1 169 1 317 -11 172 194 -11 -11
Kazimiero Simonavičiaus universitetas 1 -100 10 5 100 67
Klaipėdos universitetas 116 123 -6 97 139 -30 -19
LCC tarptautinis universitetas 6 -100 0 -100
Lietuvos muzikos ir teatro akademija 138 125 10 50 26 92 25
Lietuvos sporto universitetas 81 70 16 131 250 -48 -34
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 416 479 -13 476 474 0 -6
Mykolo Romerio universitetas 106 89 19 295 422 -30 -22
Šiaulių universitetas 46 36 28 28 70 -60 -30
Vilniaus dailės akademija 238 227 5 65 84 -23 -3
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 1 082 1 063 2 550 275 100 22
Vilniaus universitetas 2 799 2 661 5 940 1 096 -14 0
Vytauto Didžiojo universitetas 609 634 -4 535 518 3 -1

Iš viso universitetuose

6 957 7 003 -1 3 454 3 641 -5 -2

Kolegijos

Alytaus kolegija 78 129 -40 35 37 -5 -32
Kauno kolegija 1 159 1 048 11 496 817 -39 -11
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 145 110 32 45 41 10 26
Kauno technikos kolegija 267 295 -9 106 221 -52 -28
Klaipėdos valstybinė kolegija 300 390 -23 226 366 -38 -30
Kolpingo kolegija 0 70 55 27 27
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 79 96 -18 64 54 19 -5
Lietuvos verslo kolegija 28 30 -7 61 94 -35 -28
Marijampolės kolegija 52 58 -10 23 36 -36 -20
Panevėžio kolegija 104 146 -29 54 166 -67 -49
Socialinių mokslų kolegija 0 1 390 1 129 23 23
Šiaulių valstybinė kolegija 187 211 -11 90 149 -40 -23
Šv. Ignaco Lojolos kolegija 61 41 49 33 50 -34 3
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 13 20 -35 15 47 -68 -58
Utenos kolegija 113 111 2 106 158 -33 -19
Vilniaus dizaino kolegija 30 31 -3 45 66 -32 -23
Vilniaus kolegija 1 526 1 373 11 561 925 -39 -9
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 290 382 -24 62 195 -68 -39
Vilniaus verslo kolegija 11 -100 163 54 202 151
Iš viso kolegijose 4 432 4 482 -1 3 645 4 660 -22 -12
IŠ VISO 11 389 11 485 -1 7 099 8 301 -14 -7

  Didžiausią valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) studentų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr. Aukštoji mokykla Studijų programa Sudariusieji sutartis dėl vf vietų
Universitetai
1 Kauno technologijos universitetas Programų sistemos 285
2 Vilniaus universitetas Teisė 168
3 Vilniaus universitetas Politikos mokslai 141
4 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicina 130
5 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Programų inžinerija 127
6 Vilniaus universitetas Programų sistemos 126
7 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Multimedija ir kompiuterinis dizainas 122
8 Vilniaus universitetas Medicina 119
9 Vilniaus universitetas Psichologija 103
10 Vilniaus universitetas Anglų ir kita užsienio kalba 92

Kolegijos

1 Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas 165
2 Vilniaus kolegija Programų sistemos 120
3 Vilniaus kolegija Bendrosios praktikos slauga 119
4 Vilniaus kolegija Reklamos vadyba 90
5 Kauno kolegija Bendrosios praktikos slauga 87
6 Kauno kolegija Multimedijos technologija 78
7 Kauno technikos kolegija Autotransporto elektronika 68
8 Vilniaus kolegija Finansai 66
9 Kauno technikos kolegija Automobilių techninis eksploatavimas 65
10 Vilniaus kolegija Ryšiai su visuomene 63

 

Didžiausią valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų su stipendija ar be jos (vf+vnf/st+vnf) studentų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr. Aukštoji mokykla Studijų programa Sudariusieji sutartis dėl vf+vnf/st+vnf vietų
Universitetai
1 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicina 307
2 Kauno technologijos universitetas Programų sistemos 298
3 Vilniaus universitetas Teisė 250
4 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Kūrybinės industrijos 181
5 Vilniaus universitetas Medicina 174
6 Vilniaus universitetas Politikos mokslai 158
7 Vilniaus universitetas Vadyba 142
8 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Programų inžinerija 132
9 Vilniaus universitetas Ekonomika 128
10 Vilniaus universitetas Programų sistemos 127

Kolegijos

1 Socialinių mokslų kolegija Estetinė kosmetologija 261
2 Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas 222
3 Vilniaus kolegija Bendrosios praktikos slauga 190
4 Socialinių mokslų kolegija Transporto ir logistikos verslas 165
5 Socialinių mokslų kolegija Kūrybos ir pramogų industrijos 154
6 Vilniaus kolegija Programų sistemos 153
7 Socialinių mokslų kolegija Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika 151
8 Socialinių mokslų kolegija Marketingas ir reklamos kūrimas 120
9 Kauno kolegija Bendrosios praktikos slauga 115

10

Socialinių mokslų kolegija Teisė 109

 

Studijų krypčių populiarumas stojančiųjų prašymuose pagal pirmąjį prioritetą

Studijų kryptis 2019 m. 2018 m.
Stojančiųjų

universitetuose, %

Stojančiųjų

kolegijose, %

Stojančiųjų

universitetuose, %

Stojančiųjų

kolegijose, %

Fiziniai mokslai 1,62 0,23 1,68 0,13
Gyvybės mokslai 2,55 2,82
Humanitariniai mokslai 8,32 1,27 9,96 1,18
Informatikos mokslai 10,2 7,34 11,08 7,8
Inžinerijos mokslai 9,39 17,36 9,26 17,28
Matematikos mokslai 1,6 1,41
Menai 6,02 3,93 6,22 3,67
Socialiniai mokslai 18,83 8,38 15,4 6,88
Sportas 2,26 1,77
Sveikatos mokslai 15,62 23,04 16,31 23,18
Technologijų mokslai 1,05 3,03 1,24 3,49
Teisė 4,7 1,75 5,46 1,89
Ugdymo mokslai 2,38 3,22 2,51 3,7
Verslo ir viešoji vadyba 12,6 28,32 11,95 28,95
Veterinarijos mokslai 1,16 0,87 1,37 0,87
Žemės ūkio mokslai 1,69 1,26 1,56 0,98

 

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt