LT EN

I skyrius. Bendrosios nuostatos

1. Bendrojo priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2018 m. tvarkos aprašas nustato stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas (universitetus ir kolegijas), dalyvaujančias 2018 m. bendrajame priėmime, prašymų priimti studijuoti, išsilavinimą liudijančių ir kitų reikalingų dokumentų teikimo, konkursinio balo ir konkursinių eilių sudarymo, stojančiųjų ir aukštųjų mokyklų informavimo apie priėmimo rezultatus tvarką, taip pat nustato svarbiausias stojamųjų egzaminų į menų studijų programas ir stojančių į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimo bei atskirų priėmimo veiksmų datas.

2. Į Lietuvos aukštąsias mokyklas konkurso tvarka priimami asmenys, kurių studijos finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis, ir asmenys, mokantys visą studijų kainą (žr. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 77–80 straipsnius). Vadovaudamiesi šiuo aprašu ir aukštųjų mokyklų priėmimo taisyklėmis, konkurse dalyvauja stojantieji, turintys dokumentais patvirtintą ne žemesnį kaip vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą bei išlaikę bent vieną valstybinį brandos egzaminą.

3. Bendrąjį priėmimą į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas organizuoja ir vykdo, geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilę sudaro Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO), vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-27 jai suteiktu įgaliojimu.

4. Prašymai priimti studijuoti ir informacija apie priėmimo rezultatus teikiami per LAMA BPO tinklalapį www.lamabpo.lt prisijungus prie Bendrojo priėmimo informacinės sistemos (BPIS).

5. 2010–2018 m. baigusių Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklas (išskyrus baigusių tarptautinio bakalaureato programas) asmenų brandos atestatų ir 2010–2018 m. perlaikytų brandos egzaminų duomenys į priėmimo sistemą įkeliami tiesiai iš Mokinių registro. Į Lietuvos aukštąsias mokyklas stojantieji asmenys, vidurinį išsilavinimą įgiję anksčiau nei 2010 m., laikę tarptautinius užsienio kalbos egzaminus, išsilavinimą įgiję užsienio šalių institucijose, baigę tarptautinio bakalaureato diplomo programą, užsienio lietuviai, kurie ne mažiau kaip trejus metus gyvena ar yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne ankstesnėje kaip aštuntoje klasėje, sportininkai, turintys sporto pasiekimų ir stojantys į sporto studijų krypties studijų programas, turi pateikti minėtą informaciją įrodančius dokumentus LAMA BPO nustatyta tvarka (žr. IV skyrių).

6. Stojančiojo prašyme pagrindinio priėmimo metu 2018 m. gali būti iki 9 pageidavimų (2 priedas). Prašyme gali būti įrašomi pageidavimai studijuoti universitetų ir kolegijų valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose arba gauti studijų stipendiją.

7. Bendrąjį priėmimą sudaro pagrindinis ir papildomas priėmimas (1 priedas). Pagrindinis priėmimas vykdomas dviem etapais: po pirmojo etapo dar galima keisti pageidavimų eiliškumą ir vėl konkuruoti dėl vietų, likusių po pirmojo etapo studijų sutarčių sudarymo. Papildomas priėmimas vykdomas tik tose studijų krypčių grupėse, kuriose po pagrindinio priėmimo liko laisvų vietų. Jam teikiamas naujas prašymas (iki 6 pageidavimų).

8. Stojamosios studijų įmokos 2018 m. nėra. Nereikia mokėti ir už prašyme nurodytų pageidavimų koregavimą.

9. Priėmę kvietimą studijuoti asmenys turi sudaryti studijų sutartį su pasirinkta aukštąja mokykla. Studijų sutarties nesudarius per nurodytą laiką kvietimas studijuoti anuliuojamas, atsilaisvinusios lėšos perkeliamos į kitą priėmimo etapą, o po paskutiniojo etapo grąžinamos valstybei. Studijų sutarties sudarymo procedūra aprašyta kiekvienos aukštosios mokyklos priėmimo taisyklėse, kurios pateikiamos ir tinklalapyje lamabpo.lt. Už dokumentų tvarkymą aukštosios mokyklos ima jų nustatytą registracijos mokestį. Jei pateikus originalius dokumentus aptinkama su registracijos metu deklaruotų duomenų neatitikčių, kvietimas anuliuojamas ir sutartis nesudaroma. Tais atvejais, kai sutarties sudaryti atvyksta stojančiojo įgaliotas asmuo, jis privalo turėti notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą. Po sutarties sudarymo laikoma, kad stojantysis priimtas studijuoti į aukštąją mokyklą ir nuo rugsėjo 1 d. (jei toje aukštojoje mokykloje mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d.) įgyja studento statusą.

10. Informaciją apie bendrąjį priėmimą el. paštu, telefonu arba tiesioginių konsultacijų metu teikia LAMA BPO.  Aktualiais klausimais taip pat konsultuoja aukštosios mokyklos ir Švietimo ir mokslo ministerija.

11. Priėmimo tvarkos aprašas parengtas remiantis šiais teisės aktais:

II skyrius. Studijų programos ir studijų formos

12. Lietuvos aukštosiose mokyklose vykdomos trijų pakopų studijos: pirmosios pakopos – profesinio bakalauro (vykdomos tik kolegijose), bakalauro (vykdomos tik universitetuose), antrosios pakopos – magistrantūros ir trečiosios pakopos – doktorantūros. Nepertraukiamos studijos, apimančios pirmąją ir antrąją pakopas, vadinamos vientisosiomis. Bendrasis priėmimas 2018 m. vykdomas tik į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas.

13. Studijos yra nuolatinės ir ištęstinės formų, kurios skiriasi intensyvumu ir metine studijų apimtimi. Tipiniai nuolatinės formos studijų metai prilygsta 60 kreditų, tai atitinka 1 600 val. per metus. Galima ir mažesnė studijų nuolatine forma apimtis, tačiau ji negali būti mažesnė kaip 45 studijų kreditai per metus. Ištęstinės formos studijų apimtis gali būti mažesnė kaip 45 studijų kreditai per metus, todėl studijos ištęstine forma trunka iki pusantro karto ilgiau negu nuolatine forma.

14. Studentai aukštojoje mokykloje studijuoja pagal studijų programas. Studijų programa – krypties (krypčių) studijų aukštojoje mokykloje įgyvendinimo visuma ir jos aprašas, kuriame numatyti studijų rezultatai ir jiems pasiekti reikalingas studijų turinys, mokymosi veiklos, metodai, priemonės, žmogiškieji ir kiti ištekliai.

15. Išsamesnės informacijos apie kiekvienos studijų programos turinį, sandarą, formą, pakopą, tipą, trukmę ir programą administruojantį aukštosios mokyklos padalinį galima rasti aukštųjų mokyklų priėmimo taisyklėse, kurios pateikiamos šių mokyklų interneto tinklalapiuose, LAMA BPO interneto tinklalapyje lamabpo.lt, taip pat Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje www.aikos.smm.lt. Pastarajame pateikiami ir programų akreditavimo rezultatai.

16. Stojantieji vienu metu priimami į universitetų ir kolegijų pirmosios pakopos ir universitetų vientisųjų studijų programas. Studijų programų, į kurias priimama per bendrąjį priėmimą, sąrašas skelbiamas LAMA BPO interneto tinklalapyje lamabpo.lt.

III skyrius. Stojančiųjų užsiregistravimas ir prašymų studijuoti teikimas

17. Bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas vyksta pagal vienodos formos prašymą, užpildomą Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (2 priedas). Pagrindinio priėmimo prašyme galima pateikti iki 9 pageidavimų, papildomo priėmimo prašyme – iki 6 pageidavimų. Pageidavimu laikoma konkrečios aukštosios mokyklos (universiteto ar kolegijos) studijų programa, pasirinkta studijuoti valstybės finansuojamoje ar nefinansuojamoje vietoje (su studijų stipendija ar be jos). Pageidavime nurodoma aukštoji mokykla, studijų programos kodas ir pavadinimas, studijų forma (-os) ir finansavimo pobūdis. Pageidavimai išdėstomi prioriteto mažėjimo tvarka.

18. Norintieji pateikti prašymą turi užsiregistruoti Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Registravimosi metu pateikiamas vardas, pavardė ir elektroninio pašto adresas bei pasirenkamas prisijungimo prie BPIS slaptažodis. Užsiregistravus suteikiamas Bendrojo priėmimo informacinės sistemos vartotojo numeris.

19. Prašymas užpildomas prisijungus prie BPIS, nurodant vartotojo numerį ir slaptažodį. Stojantysis užpildo prašymą, atsakydamas į anketos klausimus, ir patvirtina pateiktų duomenų ir dokumentų tikrumą. Pageidavimai nurodomi iš aukštųjų mokyklų studijų programų sąrašo. Užpildytą prašymą galima atsispausdinti nustatyta prašymo forma.

20. Pagrindinio priėmimo prašymus pateikti ir koreguoti galima nuo 2018-06-01 iki 2018-07-23 12 val. Asmenims, stojantiems į menų arba ugdymo mokslų programas, šias programas į prašymą reikia įrašyti ne vėliau nei likus 24 val. iki stojamojo egzamino ar motyvacijos vertinimo datos. Pagrindinio priėmimo antrajame etape galima koreguoti prašyme nurodytų pageidavimų eiliškumą, pakeisti jau įrašytus valstybės nefinansuojamų vietų pageidavimus ar įrašyti naujų, tačiau įrašyti naujų valstybės finansuojamų vietų ir valstybės nefinansuojamų vietų su stipendija pageidavimų negalima, nes pagrindinio priėmimo metu Geriausiųjų eilė sudaroma tik vieną kartą. Papildomo priėmimo metu teikiamas naujas prašymas (nuo 2018-08-13 iki 2018-08-17 15 val.). Jei prašymas koreguojamas kelis kartus, galioja paskutinė koreguoto prašymo versija. Stojamieji egzaminai į meno ir meno pedagogikos studijas per papildomą priėmimą neorganizuojami, todėl į šias studijas gali pretenduoti tik išlaikę stojamuosius egzaminus pagrindinio priėmimo metu. Nelaikiusiems arba neišlaikiusiems stojamųjų egzaminų ir nedalyvavusiems motyvacijos vertinime negalima įrašyti pageidavimų į studijų programų valstybės finansuojamas vietas (arba siekti studijų stipendijos), kurioms būtinas motyvacijos vertinimas ar stojamasis egzaminas.

21. Tuo atveju, kai stojantiesiems gali būti skiriama papildomų balų už tarptautinių ir šalies olimpiadų ir konkursų prizinių vietų laimėjimą, už darbo pagal profesinėje mokykloje įgytą kvalifikaciją stažą (tik stojant į tos pačios švietimo srities kolegines studijas), arba už profesinės mokyklos baigimą su pagyrimu (tik stojant į tos pačios švietimo srities universitetines ir / ar kolegines studijas), turimus duomenis jie turi nurodyti atitinkamuose prašymo laukuose. Šie duomenys sulyginami su įrašais valstybinėse duomenų bazėse (dėl įrašo nesutikimo su valstybinėse duomenų bazėse esančiu įrašu stojančiajam registracijos metu nurodytu el. paštu siunčiamas pranešimas apie duomenų neatitiktį ir prašoma patikslinti informaciją), atitiktis tai įrodantiems dokumentams bus patikrinta studijų sutarčių sudarymo metu.

22. Vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro 2018-02-08 įsakymu Nr. V-120 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. V-888 „Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“ pakeitimo“:

22.1. asmenys, 2015 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę:

 • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų krypčių grupių universitetinių studijų programas;
 • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų krypčių grupių koleginių studijų programas;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos mokėjimo lygis būtų nustatomas, laikant valstybinį brandos egzaminą arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, ir įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Jeigu asmens brandos atestate įrašyta, kad užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) brandos egzaminas įvertintas 16 ar daugiau balų, laikoma, kad mokinio pasiekimai atitinka ne žemesnį nei B1 lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Lietuvoje įskaitomų tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sąrašas pateikiamas Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priede;

22.2. asmenys, 2016 ir 2017 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę šio įsakymo 22.1 papunktyje nurodytus egzaminus ir matematikos valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų krypčių grupių (išskyrus menų) koleginių ir universitetinių studijų programas;

22.3. asmenys, 2018 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę šio įsakymo 22.1 papunktyje nurodytus egzaminus ir matematikos valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų krypčių grupių (išskyrus menų) koleginių ir universitetinių studijų programas:

 • ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės, meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų krypčių grupei;
 • ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į kitų studijų krypčių grupių programas.

22.4. asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligų, kurių sąrašas nurodytas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“ arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, taip pat iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, pretenduojantiems į pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, šio įsakymo 22.1, 22.2 ir 22.3 papunkčiuose nurodyti reikalavimai netaikomi, jiems minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

22.5. asmenų, Lietuvoje įgijusių vidurinį išsilavinimą (išskyrus šio įsakymo 22.6 ir 22.7 punktuose nurodytus asmenis) ir stojančių į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas bei siekiančių, kad jų studijų kaina būtų apmokama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, atrankos kriterijus ir šių asmenų eilės sudarymo principus nustato švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarka;

22.6. asmenų, Lietuvoje įgijusių vidurinį išsilavinimą pagal užsienio valstybių švietimo programas ir stojančių į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas bei siekiančių, kad jų studijų kaina būtų apmokama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, atrankos kriterijus mutatis mutandis nustato Užsienio šalių institucijose išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas tvarkos aprašas;

22.7. asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas ir stojančių į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas bei siekiančių, kad jų studijų kaina būtų apmokama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, atrankos kriterijus nustato Užsienio šalių institucijose išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas tvarkos aprašas.

23. Kiekvienam internetu prašymą pateikusiam asmeniui siunčiami elektroniniai laiškai apie kvietimą studijuoti bei kita svarbi informacija (žr. III skyrių), jeigu stojantysis pateikė teisingą elektroninio pašto adresą. Elektroniniu paštu išsiųstas pranešimas juridinės galios neturi, ir LAMA BPO neprisiima atsakomybės dėl to, ar pranešimas pasieks adresatą. Tikslią informaciją stojantysis visada gali rasti prisijungęs prie Bendrojo priėmimo informacinės sistemos (BPIS).

IV skyrius. Elektroninis stojančiųjų duomenų teikimas

24. Užsiregistravusių BPIS stojančiųjų, vidurinį išsilavinimą Lietuvoje įgijusių 2010–2018 m. (išskyrus baigusius tarptautinio bakalaureato diplomo programą), brandos atestatų duomenys automatiškai įkeliami į BPIS iš Mokinių registro. Šiuo laikotarpiu vidurinį išsilavinimą Lietuvoje įgijusiems asmenims brandos atestato kopijos pateikti nereikia. Stojantiesiems rekomenduojama pasitikrinti, ar įkelti duomenys atitinka brandos atestato įrašus.

25. Asmenys, vidurinį išsilavinimą įgiję Lietuvoje ir / ar perlaikę brandos egzaminus 2009 m. ir anksčiau, nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų, Lietuvos Respublikos piliečiai, įgiję ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą ne Lietuvos Respublikos mokyklose, taip pat užsieniečiai, kurių studijos gali būti finansuojamos iš Lietuvos valstybės biudžeto, baigę tarptautinio bakalaureato diplomo programą, išlaikę tarptautinį užsienio kalbos egzaminą ir pageidaujantys, kad jų rezultatai būtų skaičiuojami į konkursinį balą vietoje valstybinio užsienio kalbos brandos egzamino įvertinimo, sportininkai, turintys sporto pasiekimų, kurie pagal Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą skaičiuojami konkursinio balo sandaroje kaip pagrindinis kriterijus, dalyvavę ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje (Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje nesimokant ir nedirbant) arba tarptautinėje (Erasmus+ programoje) savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, turi tai įrodančių dokumentų nuskenuotas kopijas prisegti prie savo prašymo BPIS. Jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (kur nenurodytas asmens kodas), prie savo prašymo BPIS taip pat reikia pateikti dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, nuskenuotą kopiją.

26. Užsienio lietuviai pažymos arba kito dokumento, patvirtinančio užsienio lietuvio statusą, pažymos apie lietuvių kalbos egzamino ar įskaitos išlaikymą arba kito dokumento, liudijančio jo lietuvių kalbos mokėjimą, jei studijos, į kurias pretenduoja stojantysis, organizuojamos lietuvių kalba, dokumento, patvirtinančio, kad asmuo ne mažiau kaip trejus metus gyveno užsienio valstybėje ir atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis 8–12 klasėje (gimnazijos I–IV klasėje), skenuotą kopiją turi prisegti prie savo prašymo BPIS. Pažymos turi būti išduotos lietuvių bendruomenės toje šalyje, iš kurios atvyko, arba kompetentingos institucijos; pažymos (lietuvių, anglų arba rusų kalba) turi būti patvirtintos antspaudu ir parašu.

27. Prieš pateikdami skenuotas dokumentų kopijas BPIS asmenys turi užsiregistruoti kaip Bendrojo priėmimo informacinės sistemos (BPIS) vartotojai (žr. III skyrių).

28. Stojančiųjų prisegtų dokumentų kopijų tvirtinimo metu LAMA BPO konsultantams kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo arba aptikus prisegtų dokumentų ir iš duomenų bazių gautų duomenų neatitikčių, stojantysis gali būti paprašytas pristatyti originalius dokumentus į LAMA BPO centrinę būstinę Kaune (žr. XI skyrių).

V skyrius. Stojamųjų egzaminų laikymas ir motyvacijos vertinimas

29. Stojantieji, užsiregistravę į menų ir meno pedagogikos studijų programas, birželio 18 – liepos 10 d. turi laikyti stojamąjį egzaminą, užsiregistravę į pedagogo kvalifikaciją teikiančias (ugdymo mokslų) studijų programas birželio 18 – liepos 10 d. arba papildomo priėmimo metu rugpjūčio 16 d. turi praeiti motyvacijos vertinimą (informacija apie stojamuosius egzaminus ir motyvacijos vertinimą teikiama LAMA BPO tinklalapyje lamabpo.lt, taip pat Švietimo ir mokslo ministerijos interneto tinklalapyje http://www.smm.lt/web/lt/smm-studijos/priemimas/priemimas-i-aukstasias-mokyklas-2018-m). Stojantys į kitas programas, kurioms aukštųjų mokyklų priėmimo taisyklėse numatyti papildomi stojamieji egzaminai arba testai, turi laikyti egzaminus arba testus aukštųjų mokyklų nustatytu laiku ir tvarka.

30. Stojamųjų egzaminų, kurie privalomi asmenims, stojantiems į pirmosios pakopos menų ir meno pedagogikos studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas, organizavimo ir vykdymo, užduočių parengimo, vertinimo komisijų sudarymo principų ir reikalavimų jų nariams bei atliktų užduočių vertinimo sistemą nustato švietimo ir mokslo ministro 2011 m.  „Dėl gegužės 12 d. įsakymas Nr. V-815 stojamųjų egzaminų į menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų programas organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašo“. Stojamųjų egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarką, vertinimą, egzaminų rezultatų paskelbimo, apeliacijų teikimo tvarką raštu ir grafiškai atliktų, pristatytų ir elektroninėse laikmenose pateiktų darbų kodavimo, ir atskirų krypčių stojamųjų egzaminų aprašų nuostatas aprašo 2016 m. balandžio 15 d. LAMA BPO prezidento įsakymu Nr. 16-07 patvirtintas „Bendrai vykdomų stojamųjų egzaminų į menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų programas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas“.

31. LAMA BPO prezidentas tvirtina atskirų studijų krypčių stojamųjų egzaminų organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašus, kurie yra pateikiami interneto tinklalapyje www.lamabpo.lt, ir vertinimo komisijų sudėtis. Stojamųjų egzaminų laikymo tvarkaraštis skelbiamas taip pat LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt.

32. Motyvacijos vertinimo, kuris privalomas asmenims, stojantiems į pirmosios pakopos ugdymo mokslų studijų programas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, valstybės finansuojamas studijų vietas, sudedamąsias dalis ir jų turinį, jo organizavimo ir vykdymo tvarką, vertinimo komisijų sudarymo principus ir reikalavimus jos nariams bei vertinimo rezultatų įforminimą nustato švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. V-917 „Dėl motyvacijos įvertinimo turinio ir vykdymo tvarkos aprašo“. LAMA BPO prezidentas tvirtina vertinimo komisijų ir administravimo grupių sudėtį, metodinę instrukciją ir motyvacijos įvertinimo reglamentą.

33. Stojantysis privalo atlikti visas egzamino užduotis. Jeigu neatlikta bent viena užduotis arba jos įvertinimas yra lygus nuliui, egzaminas laikomas neišlaikytu. Stojamieji egzaminai vertinami 100 balų skalėje. Neišlaikę arba nedalyvavę stojamajame egzamine arba motyvacijos vertinime asmenys į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose pretenduoti negali.

34. Užsiregistravus, bet neatvykus į stojamąjį egzaminą ar motyvacijos vertinimą dėl ligos, ne vėliau kaip 48 val. po stojamojo egzamino ar motyvacijos vertinimo, stojantysis turi kreiptis į LAMA BPO administraciją su prašymu leisti jam laikyti stojamąjį egzaminą ar motyvacijos vertinimą papildomos sesijos metu ir pateikti gydytojo pažymą.

35. Stojamųjų egzaminų svertiniai koeficientai konkursinio balo sandaroje nurodyti LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakyme Nr. V-121 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-718 „Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

VI skyrius. Konkursinio balo nustatymas

36. Studijų krypties, studijų krypčių arba studijų programų grupės konkursinio balo sandara ir papildomų balų skyrimo sąlygos aprašytos LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakyme Nr. V-121 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-718 „Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir jo prieduose (toliau – Apraše) bei Aukštųjų mokyklų studentų priėmimo taisyklėse. Perskaičiuojant konkursinių mokomųjų dalykų brandos egzaminų įvertinimus ir metinius pažymius laikomasi Aprašo 4 priede nustatytų pažymių įskaitymo ir perskaičiavimo principų. Konkursinio balo sandaroje numatyti mokomieji dalykai paskelbti LAMA BPO 2016 m. rugpjūčio 24 d. patvirtintose Studentų priėmimo į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2018 metais sąlygose ir Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos 2016 m. rugpjūčio 29 d. patvirtintose Studentų priėmimo į kolegines studijas 2018 metais sąlygose.

37. Jeigu brandos atestate yra kelių užsienio kalbų metiniai ir brandos egzaminų pažymiai, į konkursinį balą įskaitomas palankiausias stojančiajam variantas, jeigu aukštosios mokyklos priėmimo taisyklėse nėra numatyta kitaip.

38. Jeigu tam tikros studijų krypties ar krypčių grupės konkursinio balo sandaroje yra numatyti alternatyvūs mokomieji dalykai (pavyzdžiui, fizika arba chemija), parenkamas palankiausias stojančiajam variantas – į konkursinį balą įskaitomas geriau įvertintas dalykas.

39. Tarptautinio bakalaureato mokyklos diplomo mokomojo dalyko pažymys perskaičiuojamas vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-9 „Dėl užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

40. 2018 m., vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-227 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-435 “Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo“, skaičiuojant konkursinį balą, vietoj valstybinio užsienio kalbos brandos egzamino gali būti įskaitomas CAE, CPE, IELTS, DALF, TOEFL ar kito tarptautinio užsienio kalbos testo ar egzamino įvertinimas. To siekiantis stojantysis prašyme turi pateikti informaciją apie tokį laikytą egzaminą, o tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimo nuskenuotą sertifikato kopiją birželio 1 d. – liepos 23 d. iki 12 val. turi prisegti prie savo prašymo Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje. Kai tokia informacija prašyme pateikta, o stojantysis yra laikęs ir tos kalbos valstybinį brandos egzaminą, imamas palankiausias stojančiajam įvertinimas.

41. Stojantysis Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje gali pasitikrinti konkursinį balą pagal kiekvieną iš jo prašyme nurodytų pageidavimų. Šį veiksmą jis gali atlikti, kai jo išsilavinimo duomenys yra įvesti BPIS arba jis juos jau įsikėlė iš valstybinių duomenų bazių. Pastebėjęs klaidų, jis gali raštu teikti apeliaciją LAMA BPO ne vėliau kaip 24 val. iki bendrojo priėmimo prašymų pateikimo galutinio termino.

VII skyrius. Geriausiųjų eilės ir konkursinių eilių sudarymas

42. Asmenų, stojančių į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas ir siekiančių, kad jų studijų kaina būtų apmokama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, atrankos kriterijus ir šių asmenų eilės (toliau – geriausiųjų eilės) sudarymo principus nustato LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-121 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-718 „Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

43. Asmenų atranka į valstybės nefinansuojamas studijų vietas remiasi aukštųjų mokyklų nustatyta konkursinio balo sandara, kuri yra aprašyta kiekvienos aukštosios mokyklos priėmimo taisyklėse.

44. Aukštosios mokyklos nustato priėmimo slenkstį, t. y. mažiausią stojamąjį konkursinį balą, kurio nepasiekę stojantieji į tos aukštosios mokyklos studijų programas pretenduoti negali. Stojantiesiems į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas mažiausią konkursinį balą nustato LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V-257 „Dėl mažiausio stojamojo konkursinio balo stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojantiems į studijų stipendijas 2018 metais nustatymo“.

45. Nustatant stojančiojo konkursinio balo atitiktį aukštosios mokyklos nustatytam mažiausiam balui, į jo konkursinį balą įskaičiuojami balai, stojančiojo pelnyti už jo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų Geriausiųjų eilės sudarymo tvarkos apraše nurodytus pagrindinius ir papildomus kriterijus. Papildomi balai sumuojami, tačiau taip, kad bendra dedamųjų suma neviršytų 2,5. Jeigu aukštoji mokykla yra numačiusi papildomų balų už kitus kriterijus negu nustatytieji Apraše, šie papildomi balai į mažiausią konkursinį balą neįskaičiuojami.

46. Konkursas į valstybės finansuojamas studijų vietas (ir studijų stipendijas) vykdomas 57 krypčių grupėse ir programose universitetinėse studijose ir 15 krypčių grupių ir programų koleginėse studijose, vienu metu rungiantis stojantiems į universitetus ir kolegijas. Preliminarų vietų skaičių krypčių grupėse arba programose nustato švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. V-364. Sudarant preliminarią geriausiųjų eilę ir konkursines eiles į studijų krypčių grupes ir studijų programas, atsižvelgiama į stojančiojo konkursinį balą, pageidavimų prioritetus, aukštųjų mokyklų nustatytus priėmimo reikalavimus, mažiausią ir didžiausią leistiną konkrečios studijų programos studijų vietų skaičių, valstybės finansuojamoms studijų vietoms skirtą lėšų sumą. Į studijų programas, kurios atliekant pirmojo pagrindinio priėmimo etapo skaičiavimus ir įskaičius institucinio priėmimo metu sudarytas sutartis nesurenka švietimo ir mokslo ministro nustatyto minimalaus studijų programos studijų vietų skaičiaus pagal studijų kryptis ir (arba) krypčių grupes ir pakopas, priėmimas nevykdomas.

47. Į valstybės nefinansuojamas studijų vietas konkuruojama pagal konkrečias studijų programas. Taikomi aukštosios mokyklos nustatyti konkursinio balo sudarymo reikalavimai. Daugeliu atveju valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų studijų konkursinio balo skaičiavimo principai sutampa. Sudarant konkursines eiles, atsižvelgiama į stojančiojo pageidavimų į nefinansuojamas vietas prioritetus. Kiekvienos studijų programos valstybės nefinansuojamų studijų vietų skaičių numato aukštoji mokykla.

VIII skyrius. Pagrindinis priėmimas

48. Pasibaigus prašymų teikimo terminui, pirmajame pagrindinio priėmimo etape apskaičiuojama stojančiųjų galimybė patekti į valstybės finansuojamas studijų vietas ar valstybės nefinansuojamas vietas pagal švietimo ir mokslo ministro nustatytus Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo principus ir prašymuose nurodytus prioritetus (valstybės nefinansuojamoms vietoms, jei nurodyta jų prašymuose, nustatoma jų galimybė gauti studijų stipendiją). Liepos 26 d. stojančiajam, jeigu jis laimėjo konkurse, paskelbiamas vienas kvietimas užimti valstybės finansuojamą studijų vietą universitetinių arba koleginių studijų programoje arba valstybės nefinansuojamą vietą su stipendija ar be jos.

49. Nuo to, kaip stojantysis išdėlioja savo prioritetus, priklauso, kur jis bus pakviestas studijuoti, todėl būtina, kad prioritetai būtų sudėlioti kuo tiksliau nuo labiausiai pageidaujamo iki mažiausiai pageidaujamo – prioritetų mažėjimo tvarka.

50. Pirmajame pagrindinio priėmimo etape tenkinama tiek prašymų, kiek leidžia tai studijų krypčių grupei ar programai skirtų valstybės biudžeto lėšų apimtis ir aukštųjų mokyklų atskiroms programoms nusistatytų valstybės nefinansuojamų vietų skaičius; universitetams ir kolegijoms skirtos lėšos nesumuojamos.

51. Antrajame pagrindinio priėmimo etape galioja tas pats įregistruotas prašymas. Stojantysis nuo rugpjūčio 1 d. 12 val. iki rugpjūčio 3 d. 16 val. gali keisti pageidavimų eiliškumą, pakeisti jau įrašytus valstybės nefinansuojamų vietų pageidavimus ar įrašyti naujų, tačiau negali įrašyti naujų valstybės finansuojamų vietų ir valstybės nefinansuojamų vietų su stipendija pageidavimų, nes Geriausiųjų eilė jau sudaryta. Stojantysis, pageidaujantis dalyvauti antrajame pagrindinio priėmimo etape, savo ketinimą turi pažymėti BPIS. Šiame etape konkursinis balas, kurį reikia perkopti siekiant laimėti konkurse, gali būti tiek didesnis, tiek mažesnis, lyginant su pirmuoju etapu, nes stojančiųjų pasirinkimai gali labai paveikti konkursą. Informacinėje sistemoje stojantysis gali gauti informaciją, kaip užpildytos vietos į programas, dėl kurių jis rungėsi.

52. Antrajame etape asmuo:

 • gali pretenduoti tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą studijų vietą (ir studijų stipendiją), jeigu pirmojo etapo metu sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį su aukštąja mokykla (bet negavo studijų stipendijos);
 • gali pretenduoti tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą studijų vietą (ir studijų stipendiją), jeigu negavo jokio kvietimo;
 • gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, jeigu pirmajame etape sudarė valstybės finansuojamų ar valstybės nefinansuojamų su studijų stipendija studijų sutartį su aukštąja mokykla.

53. Baigiantis antrajam bendrojo priėmimo etapui, stojančiajam, atsižvelgus į jo rezultatus ir prašyme nurodytus prioritetus, rugpjūčio 7 d. iki 12 val. pateikiamas vienas kvietimas užimti po pirmojo etapo likusią valstybės finansuojamą arba nefinansuojamą (su studijų stipendija ar be jos) studijų vietą universitete arba kolegijoje, jeigu stojantysis pageidavimų sąraše jas nurodė, arba pateikiamas neigiamas atsakymas. Pakviestieji turi ne vėliau kaip rugpjūčio 9 d. 17 val. atvykti į atitinkamą aukštąją mokyklą sudaryti studijų sutarties.

IX skyrius. Papildomas priėmimas

54. Po pagrindinio priėmimo į studijų kryptis, kuriose liko neužimtų valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų studijų vietų su ar be studijų stipendijų, rugpjūčio 13 d. skelbiamas papildomas priėmimas. Jame gali dalyvauti ir tie asmenys, kurie nebuvo užsiregistravę BPIS iki liepos 23 d. 12 val. Papildomame priėmime asmuo:

 • gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, jeigu jis jau sudarė valstybės finansuojamų studijų sutartį su aukštąja mokykla arba gavo studijų stipendiją;
 • gali pretenduoti tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą studijų vietą (ir studijų stipendiją), jeigu jis sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį su aukštąja mokykla arba jeigu negavo arba nepriėmė jokio kvietimo studijuoti.

55. Šiame etape stojantieji registruoja atnaujintus prašymus arba teikia naujus prašymus, jeigu nedalyvavo pagrindiniame priėmime, priimti studijuoti į universitetinių ar koleginių studijų programas, kuriose dar liko laisvų vietų. Galima nurodyti ne daugiau kaip 6 pageidavimus. Konkursas vyksta tokia pačia tvarka, kaip ir pagrindinio priėmimo metu. Pasibaigus konkursui, stojančiajam, atsižvelgiant į jo prašyme nurodytus prioritetus, rugpjūčio 21 d. iki 12 val. gali būti pateiktas siūlymas užimti valstybės finansuojamą arba nefinansuojamą studijų vietą (ir gauti studijų stipendiją).

56. Papildomame priėmime taip pat galima pretenduoti į ugdymo mokslų studijų programas. Asmenys, kurie nedalyvavo pagrindinėje motyvacijos vertinimo sesijoje, rugpjūčio 16 dieną motyvacijos vertinimą gali praeiti. Tam jie turi užsiregistruoti Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje. Kaip ir kur tą padaryti, informacija asmeniui, pasirinkusiam ugdymo mokslų studijų programą, BPIS sistemoje bus pateikta automatiškai.

57. Per papildomą priėmimą pakviesti asmenys, priėmę kvietimą, pasirinktai aukštajai mokyklai jos nustatyta tvarka turi iki rugpjūčio 23 d. 17 val. pateikti priėmimui įforminti būtinus dokumentus ir sudaryti studijų sutartį.

X skyrius. Asmenų, vidurinį išsilavinimą įgijusių užsienio šalių institucijose, ir užsienio lietuvių priėmimas

58. Asmenys, kurie ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą, suteikiantį teisę stoti į aukštąsias mokyklas, yra įgiję ne Lietuvos Respublikos mokyklose, ir kurių studijos finansuojamos iš Lietuvos valstybės biudžeto, taip pat užsienio lietuviai priimami Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. Kiti užsienio šalių piliečiai, kurie už studijas moka visą studijų kainą, priimami pagal kiekvienos aukštosios mokyklos priėmimo taisyklių priede aprašytą asmenų, įgijusių išsilavinimą užsienyje, priėmimo tvarką.

59. Lietuvoje vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio lietuviams, kurie ne mažiau kaip trejus metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne ankstesnėje kaip aštuntoje klasėje, 2018 metais prie pagal geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos principus apskaičiuoto konkursinio balo pridedama papildomų balų švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Šie asmenys dalyvauja bendrajame priėmime į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas (su studijų stipendija ar be jos).

60. Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose ir stojantys į Lietuvos aukštąsias mokyklas, privalo turėti įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentą. Įgyto išsilavinimo pripažinimas atliekamas vadovaujantis Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. 212. Šis reikalavimas netaikomas asmenims, baigusiems mokyklas, veikiančias pagal Konvenciją, apibrėžiančią Europos mokyklų statutą, ir įgijusiems Europos bakalaureato pažymėjimą (toliau – baigusieji Europos mokyklas). Nesimokę lietuvių kalbos asmenys, kurių pasirinktos studijos vyks lietuvių kalba, turi išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą. Visi šios grupės stojantieji nuskenuotas dokumentų kopijas turi prisegti prie savo prašymo Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje iki numatyto termino pabaigos.

61. Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose, teisės aktų nustatyta tvarka gali būti priimami konkurso būdu į valstybės finansuojamas studijų vietas arba valstybės nefinansuojamas vietas su studijų stipendija Lietuvos aukštosiose mokyklose, jeigu jie yra:

 • Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai ir jų šeimos nariai;
 • turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;
 • užsienio lietuviai.

62. Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose, į valstybės finansuojamas vietas priimami vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-9 „Dėl užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

XI skyrius. Informacijos teikimas

63.  Informaciją apie prašymų pateikimą internetu, apie dokumentų registravimą ir sutikrinimą, apie studijas ir kitais svarbiais priėmimo klausimais teikia LAMA BPO ir aukštosios mokyklos.

64. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) adresas: Studentų g. 54, LT–51424 Kaunas, tel. (8 37) 280 400, el. paštas info@lamabpo.lt, interneto tinklalapis lamabpo.lt.

65. Aukštųjų mokyklų priėmimo komisijų adresai, telefonai, faksai, elektroninio pašto adresai ir interneto tinklalapiai nurodyti tinklalapyje lamabpo.lt

XII skyrius. Asmens duomenų teikimas aukštosioms mokykloms

66. Stojančiųjų asmens duomenys tvarkomi pagal LAMA BPO BPIS nuostatus ir LAMA BPO asmens duomenų tvarkymo taisykles (toliau – Taisykles), užtikrinant nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojančio Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. (ES) 2016/679 (toliau – Reglamento) ir LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą. Asmens duomenys renkami Taisyklėse apibrėžtais tikslais ir tik tokios apimties, kokios reikia stojančiųjų atrankai ir studijų (mokymo) sutartims sudaryti bei tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais. Asmens duomenys tvarkomi, remiantis Reglamento 5-ojo straipsnio 1(e) punktu, numatančiu saugoti asmens duomenis ne ilgiau, nei tai numato atitinkamų asmens duomenų tvarkymo tikslai.

67. LAMA BPO turi teisę teikti stojančiųjų asmens duomenis aukštosioms mokykloms tvarkyti remiantis Reglamento 44-uoju straipsniu, užtikrinant atitinkamas saugumo priemones, numatytas Reglamento 45-ajame ir 46-ajame straipsniuose. Detalus duomenų sąrašas ir tvarkymo paskirtis pridėta šio dokumento 3-ajame priede.

68. Stojančiajam paprašius pateikti informaciją apie jo tvarkomus asmens duomenis LAMA BPO arba aukštoji mokykla turi nedelsiant stojančiajam suteikti visą tikslią informaciją, kokie ir kokiais tikslais yra tvarkomi stojančiojo asmens duomenys.

69. Stojančiajam paprašius panaikinti LAMA BPO ar aukštojoje mokykloje tvarkomus duomenis, LAMA BPO ar aukštoji mokykla turi nedelsiant panaikinti stojančiojo asmens duomenis, jei saugoti asmens duomenų nenumato jų tvarkymo tikslas ar galiojantys teisės aktai.

1 priedas. Bendrojo priėmimo datos

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas*

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje

2018-06-01 – 2018-07-23 12 val.
Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija Sesija 2018-06-18 – 2018-07-10
Rezultatų paskelbimas Iki 2018-07-12
Stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas Sesija 2018-06-18 – 2018-07-10
Papildoma stojamųjų egzaminų sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje) Sesija 2018-07-16 – 2018-07-17
Rezultatų paskelbimas 2018-07-18
Papildomas stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas Sesija 2018-07-17 ir 2018-08-16
Pagrindinis priėmimas Pirmasis etapas Kvietimo studijuoti paskelbimas 2018-07-26 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2018-07-27 – 2018-07-31 17 val.

(išskyrus liepos 28 ir 29 d.)

Likusių laisvų vietų paskelbimas 2018-08-01 12 val.
Antrasis etapas Pageidavimų prioritetų prašymuose koregavimas 2018-08-01 12 val. –

2018-08-03 16 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas 2018-08-07 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2018-08-08 – 2018-08-09  17 val.
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2018-08-10 12 val.
Papildomas priėmimas Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas teikimas**

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje

2018-08-13 – 2018-08-17 15 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2018-08-21 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2018-08-22 – 2018-08-23  17 val.

*          Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas jau yra įvykę arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liko mažiau kaip 24 valandos.

**        Prašymus į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų ar studijų stipendijų.