Įstojusiųjų konkursiniai balai.

Visi valstybiniai Lietuvos universitetai 2019 m. tiek valstybės finansuojamoms vietoms, tiek nefinansuojamoms vietoms užimti reikalavo ne mažesnio kaip 5,4 konkursinio balo, neįskaitydami pačių mokyklų skiriamų papildomų balų, išskyrus Mykolo Romerio universitetą, Vilniaus Gedimino technikos universitetą ir Vytauto Didžiojo universitetą. Mykolo Romerio universitetas valstybės nefinansuojamoms vietoms nustatė mažiausią 5 balų reikšmę, Vilniaus Gedimino technikos universitetas kai kurioms programoms taikė balą 4,3, Vytauto Didžiojo universitetas pridėjo iki 1 papildomo balo už savo taisyklėse nurodytus pasiekimus. Privatūs universitetai elgėsi įvairiai, kai kurie dar prideda papildomų balų pagal nusistatytus kriterijus, Balstogės universiteto filialas Vilniuje apskritai taikė kitokią konkursinio balo sandarą (1 lentelė).

Lietuvos kolegijų direktorių konferencija rekomendavo kolegijoms mažiausią konkursinį balą 4,3. Lietuvos aukštoji jūreivystė mokykla nusistatė 4 balų reikšmę, o dvi privačios kolegijos nusistatė kitokius reikalavimus: Vilniaus verslo kolegija į mažiausio konkursinio balo reikšmę įskaitė papildomus balus, Socialinių mokslų kolegija nustatė mažiausią konkursinį balą 1, Kolpingo kolegija nenumatė jokio slenksčio. Slenkstį sumažinę universitetai priėmė 473 asmenis su mažesniu stojamuoju balu, kolegijos – 1151.

Abiturientams švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu nustatyti minimalūs rodikliai pakito, 2019 m. juos įveikė mažiau abiturientų nei ankstesniais metais (turėjo būti išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) ir matematikos VBE ne mažesniu kaip 40 balų aritmetiniu vidurkiu stojant į universitetus ir ne mažesniu kaip 25 vidurkiu stojant į kolegijas).

Valstybės finansuojamų studijų vietų sutartis su universitetais pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 7,86. Aukščiausią vidutinį konkursinį balą šiemet turi priimtieji į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją (10). Valstybės nefinansuojamose vietose studijuosiančiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 6,68, jis aukščiausias taip pat Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (9,02) (Balstogės universitete ir Europos humanitariniame universitete taikoma kita balų skaičiavimo sistema, todėl jie nelyginami) (7 pav. ir 2 lentelė).

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

7 pav. Priimtųjų į universitetus ir kolegijas vidutinis konkursinis balas

Sutartis su kolegijomis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas gerokai mažesnis nei universitetų sektoriuje. Valstybės finansuojamų studijų vietų sutartis su kolegijomis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 6,03, o nefinansuojamose vietose – 4,82.). Kolegijose, kuriose stojamųjų egzaminų nėra, vidutiniai balai žemesni, jie nesiekia 6 balų, o valstybės nefinansuojamose vietose – ir 5 balų, išskyrus atvejus, kai mokyklos prideda papildomų balų už jų nusistatytus rodiklius (žr. 7 pav. ir 2 lentelę).

2 lentelė. Studijų sutartis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas

Aukštoji mokyklaStudijų sutartis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas

2019 m.

vf+vnf/stvnf*
Universitetai
Balstogės universiteto filialas Vilniuje** –30,86
Europos humanitarinis universitetas – –
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija6,75
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas8,906,57
Kauno technologijos universitetas7,356,43
Kazimiero Simonavičiaus universitetas5,94
Klaipėdos universitetas7,206,25
LCC tarptautinis universitetas – –
Lietuvos muzikos ir teatro akademija10,099,02
Lietuvos sporto universitetas7,206,40
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas8,617,84
Mykolo Romerio universitetas7,485,92
Šiaulių universitetas7,556,87
Vilniaus dailės akademija8,797,69
Vilniaus Gedimino technikos universitetas7,065,89
Vilniaus universitetas8,216,82
Vytauto Didžiojo universitetas7,556,57

Vidutinis konkursinis balas universitetuose*

7,866,68

Kolegijos

Alytaus kolegija6,075,06
Kauno kolegija6,195,52
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija6,185,03
Kauno technikos kolegija5,485,18
Klaipėdos valstybinė kolegija5,795,24
Kolpingo kolegija –3,67
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla5,614,72
Lietuvos verslo kolegija5,585,27
Marijampolės kolegija5,975,12
Panevėžio kolegija5,925,72
Socialinių mokslų kolegija4,03
Šiaulių valstybinė kolegija5,675,19
Šv. Ignaco Lojolos kolegija6,845,19
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla6,065,05
Utenos kolegija6,145,23
Vilniaus dizaino kolegija8,647,37
Vilniaus kolegija6,035,54
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija6,116,02
Vilniaus verslo kolegija –4,38

Vidutinis konkursinis balas kolegijose

6,034,82

* – vnf vietų konkursinis balas apskaičiuojamas pagal aukštosios mokyklos taisykles;

** – Balstogės universiteto filialas Vilniuje naudoja kitą konkursinio balo sandarą.

Duomenų šaltinis LAMA BPO

Priimtųjų į universitetus ir kolegijas konkursiniai balai skiriasi itin smarkiai (8 pav.), nors abiejų sektorių absolventai įgyja to paties 6 EKS ir LTKS lygio laipsnį. Universitetų rektoriai ne pirmus metus pasisako, kad minimalūs rodikliai abiejuose sektoriuose turėtų būti artimi, o kolegijų reiklumas stojantiesiems didėtų.

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

8 pav. Konkursinių balų pasiskirstymas pagal aukštojo mokslo sektorius ir finansavimo pobūdį