1 lentelė. Lyginamieji duomenys

Rodiklis202020192018
Stojimo metų brandos atestatus bendrojo ugdymo mokyklose gavusiųjų skaičius20 87921 98323 640
Skirta valstybės finansuojamų ir studijų stipendijų vietų:16 49913 18616 812
iš jų universitetams10 3497 7627 801
iš jų kolegijoms6 1505 4249 011
Pateikusių prašymus ir turinčių  brandos atestatą bei bent vieną pageidavimą skaičius,30 28128 52328 901
iš jų vidurinį išsilavinimą įgijo stojimo metais13 62914 33115 203
Konkurse dalyvavusių ir turinčių teisę į vf / vnf/st studijų vietas skaičius,16 86916 29116 993
iš jų einamųjų metų atestatus turinčių asmenų8 66210 1249 272
Priimtųjų studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose skaičius,13 46511 77012 111
iš jų universitetuose9 1637 0967 124
iš jų kolegijose4 3024 6744 987
Priimtųjų studijuoti valstybės nefinansuojamose studijų vietose skaičius:6 8047 5328 644
iš jų universitetuose2 5453 6003 657
iš jų kolegijose4 2593 9324 987
Į vf ir vnf/st vietas priimta studijuoti stojimo metų abiturientų7 5197 7217 098

 Bendroji informacija.

Bendrąjį priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas nuo 2009 m. švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliojimu atlieka Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).

Bendrajame priėmime 2020 m. dalyvavo 36 aukštosios mokyklos (17 universitetų – 12 valstybinių ir 5 privatūs bei 19 kolegijų – 12 valstybinių ir 7 privačios).

2020 m. bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas metu LAMA BPO prašymus pateikė ir bent vieną pageidavimą įrašė 30 281 brandos atestatus turintis asmuo (2019 m. – 28 523). Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus minimalius rodiklius ir mažiausią stojamąjį konkursinį balą valstybės finansuojamoms vietoms užimti ar studijų stipendijai gauti pagal pateiktus pageidavimus tenkino 16 869 asmenys (2019 m. – 16 291).

Per du etapus vykusius konkursus įveikė ir studijų sutartis su aukštosiomis mokyklomis pasirašė 20 237 stojantieji, (2019 m. – 19 255), t. y. 5 proc. daugiau negu 2019 m. Studijų sutartis pasirašė 11 372 šių metų abiturientai (2019 m. – 11 974). Lietuvos abiturientų, palyginti su praėjusiais metais, vėl sumažėjo: bendrojo ugdymo mokyklose šiemet įteikti 20 879 brandos atestatai (2019 m. – 21 988), profesinio mokymo įstaigose – 3 781 (2019 m. – 4 093).

Vasarą priėmimas vyko ir į profesinio mokymo įstaigas. 1 pav. parodyta, kaip iki mokslo metų pradžios priimtų asmenų skaičius pasiskirstė per visus tris sektorius.

1 pav. 2020 m. priimtųjų pasiskirstymas pagal sektorius