Priimtųjų į aukštąsias mokyklas skaičiai.

Įstojusieji į universitetus sudarė 11 708 studijų sutartis (2019 m. – 10 696), iš kurių 9 163 – valstybės finansuojamoms vietoms arba vietoms su studijų stipendija (2019 m. – 7 096). Su kolegijomis pasirašyta 8 561 sutartis (2019 m. – 8 606), iš kurių 4 302 – valstybės finansuojamoms vietoms arba vietoms su studijų stipendija (2019 m. – 4 674) (3 lentelė, 15–18 pav.).

Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyti minimalieji rodikliai – reikalavimas išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) ir matematikos VBE ir mažiausias konkursinis balas valstybės finansuojamoms vietoms užimti (į universitetus – 5,4, į kolegijas – 4,3), kurį visi universitetai ir dalis kolegijų taikė ir valstybės nefinansuojamoms vietoms, universitetų sektoriui didelės įtakos neturėjo, bet kolegijų sektoriuje labai pakeitė vietų struktūrą. Studijuoti valstybės nefinansuojamose studijų vietose sudarytos 6 804 sutartys (2019 m. – 7 532), iš jų universitetuose – 2 545 (2019 m. – 3 600), kolegijose – 4 259 (2019 m. – 3 932). Toks pokytis paaiškintinas tuo, kad didelė dalis neįveikusiųjų universitetų slenksčio pasirinko kolegijas arba tas aukštąsias mokyklas, kur taikyta mažesnė balo kartelė nei nustatyta švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Tačiau į valstybės finansuojamas vietas kolegijos priėmė 8 proc. mažiau studentų negu praėjusiais metais, šiame sektoriuje liko nepanaudota 2 tūkst. studijų vietų (2019 m. – 881). Universitetų sektoriuje liko nepanaudota 1,4 tūkst. valstybės finansuojamų vietų. Nors potencialiai atitinkančių reikalavimus stojančiųjų buvo, visgi ne visų jų pasirinkimai sutapo su valstybės finansuojamų vietų pasiūla. Pasiūlos ir paklausos atotrūkiui mažinti reikia efektyvesnio ir aktyvesnio profesinio orientavimo, kita vertus, būtina išjudinti bendrojo ugdymo sektorių, nes metai iš metų didelis skaičius abiturientų nėra pasirengęs studijoms aukštosiose mokyklose, visų pirma, inžinerijos ir informatikos mokslams.

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

15 pav. Priimtųjų skaičiaus kaita

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

16 pav. Priimtųjų skaičiaus kaita pagal studijų sritis universitetuose

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

17 pav. Priimtųjų skaičiaus kaita pagal studijų sritis kolegijose

Duomenų šaltinis LAMA BPO

18 pav. Priimtųjų studijuoti pasiskirstymas pagal studijų sritis ir finansavimo pobūdį

Pastebimai ūgtelėjo Klaipėdos valstybinės kolegijos priimtųjų skaičius į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Gana didelis Klaipėdos valstybinės kolegijos studentų skaičiaus augimas didele dalimi pasiektas stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas nuleidus mažiausią konkursinio balo reikšmę iki 2. Panašios taktikos laikėsi ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija ir Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla (4 lentelė).

4 lentelė. Su aukštosiomis mokyklomis pasirašytų studijų sutarčių skaičius

Aukštoji mokyklaSutarčių dėl valstybės finansuojamų, studijų stipendijų vietų skaičiusPokytis, proc. (vf+
vnf/st)
Sutarčių dėl valstybės nefinansuojamų vietų (vnf) skaičiusPokytis proc.

(vnf)

Bendras pokytis, proc.
2020 m.2019 m.2020 m.2019 m.
Universitetai 
Balstogės universiteto filialas Vilniuje00040351414
Europos humanitarinis universitetas0001000
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija97674500045
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas4687-4711372570
Kauno technologijos universitetas1 1501 180-3108181-40-8
Kazimiero Simonavičiaus universitetas00017107070
Klaipėdos universitetas1841215285100-1522
LCC tarptautinis universitetas1000000
Lietuvos muzikos ir teatro akademija176150172442-434
Lietuvos sporto universitetas1388464101141-286
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas57443233367488-252
Mykolo Romerio universitetas335116189306311-250
Šiaulių universitetas1165212336321381
Vilniaus dailės akademija2742451282691913
Vilniaus Gedimino technikos universitetas1 1731 1076164578-72-21
Vilniaus universitetas3 8682 82737700976-2820
Vytauto Didžiojo universitetas1 03162864401565-2920

Iš viso universitetuose

9 1637 096292 5453 600-299

Kolegijos

 
Alytaus kolegija95879924013047
Kauno kolegija1 0441 213-14530535-1-10
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija118165-281184715111
Kauno technikos kolegija240280-1441110-63-28
Klaipėdos valstybinė kolegija352318114562448744
Kolpingo kolegija0006775-11-11
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla83812717012
Lietuvos verslo kolegija2331-263565-46-40
Marijampolės kolegija985675552512089
Panevėžio kolegija105110-51526214549
Socialinių mokslų kolegija0001 3491 504-10-10
Šiaulių valstybinė kolegija225196158895-78
Šv. Ignaco Lojolos kolegija132661002939-2653
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla013-1009816513238
Utenos kolegija95130-27102117-13-20
Vilniaus dizaino kolegija2930-364473621
Vilniaus kolegija1 3151 595-1871061316-8
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija348303156964814
Vilniaus verslo kolegija000133164-19-19
Iš viso kolegijose4 3024 674-84 2593 9328-1
IŠ VISO13 46511 770146 8047 532-105

Duomenų šaltinis LAMA BPO

Šiais metais priimtų studentų vienose aukštosiose mokyklose juntamai padaugėjo, kitose – sumažėjo (4 lentelė). Universitetų sektoriuje absoliutūs studentų skaičiai šoktelėjo Vilniaus universitete ir Vytauto Didžiojo universitete. Mažiau nei praėjusiais metais studentų surinko universitetai, turintys daug inžinerijos ir technologijos mokslų studijų programų (VGTU, KTU).

Šiemet studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose konkursus laimėjo ir sutartis su aukštosiomis mokyklomis sudarė 190 (pernai – 168) užsienio lietuvių ir užsienyje vidurinį išsilavinimą įgijusių asmenų. Daugiausia jų atvyko iš Lenkijos, Norvegijos, Jungtinės Karalystės, Airijos ir Baltarusijos. 53 iš jų pasirinko Vilniaus universiteto, 20 – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, 20 – Vilniaus kolegijos, 18 – Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijų programas.

Lietuvos aukštosiose mokyklose moterų studijuoja daugiau, negu vyrų. 2020 m. 58,6 proc. pirmakursių yra moterys, universitetuose moterų studijuoja daugiau nei vyrų, kolegijose moterų ir vyrų santykiniai skaičiai panašūs. Į kolegijas įstoja daugiau vyresnio amžiaus asmenų negu universitetuose (19 pav.).

Duomenų šaltinis LAMA BPO

19 pav. Priimtųjų studijuoti pasiskirstymas pagal lytį ir amžių