Aukštųjų mokyklų priėmimo taisyklės

Bendrasis priėmimas prasidės birželio 1 d.

TEIKTI PRAŠYMĄ BAKALAURO STUDIJOMS

Jeigu po vidurinės mokyklos baigimo stojantysis 2010 m. arba vėliau laikė papildomai arba perlaikė brandos egzaminą, ar reikia pažymos kopiją apie laikytą arba perlaikytą egzaminą prisegti LAMA BPO informacinėje sistemoje?

Ne. Laikiusieji arba perlaikiusieji 2010 ir vėlesniais metais brandos egzaminus, duomenis turi įkelti patys į LAMA BPO informacinę sistemą iš valstybinių duomenų bazių, skiltyje „Atestatas ir pažymos“ paspausdami mygtuką „Įkelti/atnaujinti“, kai jau turės išduotą pažymą, tačiau ne vėliau, kaip iki prašymų teikimo termino pabaigos.

Jeigu mokyklą baigiau ne Lietuvoje, ar galiu registruotis LAMA BPO informacinėje sistemoje?

Taip, tačiau, užsiregistravus LAMA BPO informacinėje sistemoje, iki bendrojo priėmimo prašymų teikimo termino pabaigos reikia prisegti Studijų kokybės vertinimo centro išduotų dokumentų, patvirtinančių ne Lietuvoje įgytą išsilavinimą, pažymos dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo kopijas.

Jeigu stojantysis mokyklą baigė 2010 m. arba vėliau, ar reikia savo išsilavinimo dokumentų kopijas prisegti LAMA BPO informacinėje sistemoje?

Baigusieji mokyklą 2010 ir vėlesniais metais, brandos atestatų duomenis turi įkelti patys į LAMA BPO informacinę sistemą iš valstybinių duomenų bazių, skiltyje „Atestatas ir pažymos“ paspausdami mygtuką „Įkelti/atnaujinti“, kai jau turės išduotą brandos atestatą, tačiau ne vėliau, kaip iki prašymų teikimo termino pabaigos.

Kokių dokumentų kopijas reikia prisegti prie savo prašymo LAMA BPO informacinėje sistemoje, jei vidurinį išsilavinimą įgijau anksčiau nei 2010 metais Lietuvoje?

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą anksčiau nei 2010 metais Lietuvoje, LAMA BPO informacinėje sistemoje reikia prisegti šių dokumentų kopijas:

 • brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus (originalus) arba notaro patvirtintus jų nuorašus;
 • pažymas apie perlaikytus arba papildomai laikytus brandos egzaminus, pažymą apie metinius dalykų pažymius (jeigu jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti ir yra perlaikyti ar papildomai išlaikyti anksčiau nei 2010 m.);
 • dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.

Jeigu mokyklą baigiau ankstesniais nei 2010 m., kaip galiu įregistruoti prašymą ir kaip pateikti brandos atestato rezultatus?

Jeigu mokyklą baigėte ankstesniais negu 2010 m., Jums reikia registruotis internetu LAMA BPO informacinėje sistemoje, o po to prisegti savo brandos atestato kopiją iki bendrojo priėmimo prašymų teikimo termino pabaigos.

Kiek mažiausiai ir daugiausiai pageidavimų galėsiu įtraukti į prašymą pirmojo etapo metu?

Pirmojo etapo metu į prašymą galima įtraukti minimaliai vieną pageidavimą, maksimaliai devynis pageidavimus.

Kiek kvietimų gali gauti stojantysis?

Kiekviename priėmimo etape stojantysis gali gauti tik vieną kvietimą studijuoti, jeigu tenkina jo konkursinis balas.

Kokių dokumentų kopijas galima prisegti LAMA BPO informacinėje sistemoje pildant prašymą?

 • brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus (originalus) arba notaro patvirtintus jų nuorašus, įgijusiems vidurinį išsilavinimą 2009 m. ir anksčiau;
 • Vilniaus universiteto pažymą apie lietuvių kalbos įskaitos išlaikymą (jei studijuos lietuvių kalba ir dokumentais negali įrodyti lietuvių kalbos mokėjimo);
 • išeivijos statusą ar lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą, jei asmuo yra išeivis ar lietuvių kilmės užsienietis; dokumentas ir jo oficialus vertimas turi būti pateiktas lietuvių, anglų arba rusų kalba;
 • kompetentingos užsienio valstybės institucijos (mokyklos, savivaldybės, ambasados ir pan.) išduotą dokumentą ir jo oficialų vertimą (lietuvių, anglų arba rusų kalba), patvirtinantį, kad asmuo trejus metus gyveno užsienio valstybėje, jei asmuo yra išeivis;
 • kompetentingos institucijos išduotą dokumentą lietuvių, anglų arba rusų kalba, įrodantį, jog asmuo ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenęs užsienyje, o atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne ankstesnėje kaip aštuntoje klasėje;
 • tarptautinio užsienio kalbos egzamino galiojantį sertifikatą;
 • dokumentus, pagrindžiančius sporto pasiekimus;
 • Studijų kokybės vertinimo centro išduotus dokumentus, patvirtinančius ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo.