All Posts By

deimante

Norintieji jau gali registruotis dalyvauti pavasario stojamųjų egzaminų sesijoje

By | Naujienos | No Comments

Nuo šiandien iki kovo 9 d. jaunuoliai, norintys dalyvauti pavasario stojamųjų egzaminų į universitetų meno studijų programas sesijoje, turi registruotis ir pildyti prašymus Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Kovo 11–29 dienomis stojamuosius egzaminus į menų studijų programas vykdys Vilniaus dailės akademija (VDA) ir Vytauto Didžiojo universitetas (VDU).

Anot VDA prorektorės studijoms profesorės Eglės Gandos Bogdanienės, stojamieji egzaminai į menų studijų programas daugumoje pasaulio meno mokyklų vyksta iš anksto, o kartais ir kelis kartus per metus.

„Taip daroma todėl, kad stojantieji, neįstoję į meno studijų programą, vėliau galėtų stoti į kitą studijų programą. Mes iš ilgametės patirties matome, kad mūsų specializuotų meno mokyklų absolventai jau prieš pusmetį iki atestato gavimo būna gavę kvietimą studijuoti kokioje nors užsienio meno mokykloje. Žinoma, formali sutartis pasirašoma gavus atestatą“, – pasakoja profesorė.

Pavasario stojamieji egzaminai į menų studijas suteiks galimybę abiturientams racionaliai pasiskirstyti krūvį dar iki baigiamųjų brandos egzaminų. VDU prorektorės docentės Laimos Taparauskienės įsitikinimu, tai leis šiek tiek atsikvėpti ir daugiau laiko skirti valstybiniams brandos egzaminams.

„Pavasario sesija taip pat išties naudinga ir kitiems stojantiesiems, kurie dvejoja rinkdamiesi iš skirtingų specialybių ar atlikimo meno specializacijų:  vienuose stojamuosiuose egzaminuose save jau galima išbandyti pavasarį, o kitų dalykų – vasarą ir turėti daugiau laiko apsispręsti dar prieš prasidedant priėmimui į aukštąsias mokyklas“, – sako L. Taparauskienė.

Kovo mėnesį registruotis BPIS kviečiami tik norintys stoti į menų studijų programas ir ketinantys stojamuosius egzaminus laikyti šį pavasarį. Nedalyvavusieji pavasario egzaminų sesijoje galės registruotis birželio 1–16 d. ir laikyti stojamuosius egzaminus vasaros pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu. Atkreipiamas dėmesys, kad jaunuoliai neišlaikę stojamojo egzamino pavasario sesijoje, jo perlaikyti pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu nebegalės.

„Stojantieji galės laikyti stojamuosius egzaminus ir birželio mėnesį, tik į kitą programą. Laikyti pakartotinai stojamųjų egzaminų į tą pačią programą negalės. Čia net gaunasi stojamieji su “atsarga”. Jei matau, kad stojamųjų vertinimo rezultatai blogi, stoju į kitą programą. Tikimės ateityje susirinkti visus studentus per pavasario stojamuosius, o vasarą pasiliksime kaip atsarginį etapą. Šiemet, suprantama, stojantieji abejoja, nes tai tikrai naujiena“, – sako E. G. Bogdanienė.

Primename, kad kovo mėnesį VDA vyks dailės, dizaino, medijų meno, meno objektų restauravimo stojamieji egzaminai, VDU – akordeono, choro dirigavimo, dainavimo, džiazo, fortepijono, styginių instrumentų, pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų, naujų medijų meno egzaminai.

Stojamųjų egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašai, sesijų datos ir tvarkaraščiai skelbiami LAMA BPO, VDA ir VDU tinklalapiuose.

Patvirtinta konkursinės eilės sudarymo tvarka ir slenkstiniai reikalavimai stojantiesiems 2019 metais

By | Naujienos | No Comments

2019 metų abiturientams, ketinantiems studijuoti Lietuvos aukštųjų mokyklų valstybės finansuojamose studijų vietose, slenkstinių reikalavimų (švietimo ir mokslo ministro įsakyme jie vadinami minimaliais rodikliais) kartelė keliama aukščiau. Jie turės būti išlaikę valstybinius lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) bei matematikos (išskyrus menų studijas) egzaminus ne žemesniu aritmetiniu vidurkiu kaip 40, jei stoja į universitetą, ir ne žemesniu aritmetiniu vidurkiu kaip 25, jei stoja į  kolegiją. Vietoje valstybinio užsienio kalbos brandos egzamino tinka ir tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas.

Į slenkstinius reikalavimus 2019 metų abiturientams įeina ir penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, nepriklausomai nuo pasirinkto A ar B lygio. Pretenduojantiems į universitetines studijų programas jis turės būti ne mažesnis nei 7, kolegines – ne mažiau nei 6. Įsakymą dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo galite rasti čia.

Konkursinio balo skaičiavimo ir stojančiųjų atrankos principai 2019 metais keičiasi mažai. Paminėtina, kad už teigiamai įvertintą motyvaciją stojantiems į ugdymo mokslus, kuriuos baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, papildomų balų nebus skiriama. Motyvacijos vertinimo tvarkos aprašą galite rasti čia.

Konkursinio balo sandara labiausiai keičiasi pretenduosiantiems į menų studijas universitetuose, mat visas jo svoris teks stojamajam egzaminui. Brandos atestato įvertinimai bus reikalingi tik slenkstiniams reikalavimams įveikti.

Pretenduosiantiems į sporto studijų programas (valstybės finansuojamas studijų vietas) mažiau svorio turės stojančiojo sporto pasiekimai: ateinančiais metais jie sudarys nebe 40 proc., o 30 proc. konkursinio balo. Antruoju dalyku nurodytas biologijos arba matematikos brandos egzaminas arba metinis pažymys, įrašytas į brandos atestatą, sudarys 30 proc. balo (pernai – 20 proc.). Sporto pasiekimai bus vertinami paskutinių ketverių metų, kaip tai numatyta Sporto pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 2 punkte.

Pakito universitetinėse studijose žemės ūkio, agronomijos, miškininkystės, gyvulininkystės, žuvininkystės ir maisto studijų krypčių konkursinio balo sandara. Jei pagrindinio dalyko – biologijos – brandos egzamino įvertinimas, kaip ir pernai, sudarys 40 proc. konkursinio balo, tai antrojo dalyko – chemijos arba matematikos brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos atestatą) – 10 proc., o trečiojo dalyko – bet kurio dalyko, nesutampančio su kitais konkursinio balo dalykais – brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos atestatą) – 30 proc. Ketvirtojo dalyko – lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino įvertinimo svertinis koeficientas išliko toks pat – 20 procentų.

Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašą galite rasti čia.

Pagrindinio priėmimo metu su aukštosiomis mokyklomis sudarytos vf, vnf/st, vnf sutartys

By | Naujienos | No Comments

Šių metų pagrindinio priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas metu savo prašymus Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje užregistravo 33 532 stojantieji (2017 m. – 28 900). Iš visų 25 088 (2017 m. – 25 158) pakviestųjų studijuoti stojantieji su aukštosiomis mokyklomis sudarė 19 513 (2017 m. – 19 799) studijų sutartis.

12 725 sutartis pasirašę asmenys – šių metų abiturientai (2017 m. – 13 380). Pastaraisiais metais daugėja priimtųjų gavusių bent vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą. Po šių metų pagrindinio priėmimo tokių asmenų –  1 703 (2017 m. – 1 280).

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose sudarytos 11 445 sutartys (2017 m. – 13 249): universitetuose – 6 988 (2017 m. – 7 445), kolegijose – 4 457 (2017 m. –  5 804). Valstybės nefinansuojamose studijų vietose stojantieji pasirašė 8 067 sutartis (2017 m. – 6 550): universitetuose – 3 493 (2017 m. – 3 438), kolegijose – 4 574 (2017 m. – 3 112).

Daugiausia studijų sutarčių pasirašyta Vilniaus universitete, Kauno technologijos universitete ir Vilniaus Gedimino technikos universitete. Norintieji studijuoti kolegijų vykdomose studijų programose daugiausia sutarčių sudarė su Vilniaus kolegija, Kauno kolegija ir Socialinių mokslų kolegija.

Universitetuose daugiausia studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų studijų vietų pasirašyta Kauno technologijos universiteto Programų sistemos studijų programoje, Vilniaus universitete Teisės studijų programoje. Kolegijose didžiausią studentų skaičių surinko Vilniaus kolegijoje vykdomos Tarptautinio verslo ir Programų sistemų programos.

Šiais metais pirmieji 57 stojantieji gavo papildomus 0,25 balo už savanorišką veiklą, trukusią ne trumpiau nei 3 mėnesius. 139 stojantieji gavo papildomus 0,25 balo už brandos darbą. 569 stojantieji, baigusieji bazinius karinius mokymus ar privalomąją karo tarnybą, gavo papildomus pusę balo.

Nuo rugpjūčio 13 d. iki rugpjūčio 17 d. 15 val. stojantieji galės registruoti savo prašymus dalyvauti papildomame priėmime. Papildomame priėmime galės dalyvauti ir tie asmenys, kurie pagrindinio priėmimo metu savo prašymų nebuvo užregistravę. Papildomo priėmimo metu teikiamas naujas prašymas, kuriame stojantysis gali įtraukti ne daugiau kaip 6 pageidavimus.

Papildomame priėmime asmuo, prieš tai sudaręs valstybės finansuojamą studijų sutartį su aukštąja mokykla arba gavo studijų stipendiją, gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą. Jeigu stojantysis pagrindiniame etape sudarė valstybės nefinansuojamą studijų sutartį su aukštąja mokykla arba jeigu negavo ar nepriėmė jokio kvietimo studijuoti, gali pretenduoti tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą studijų vietą (ir studijų stipendiją).

 

Pagrindinio priėmimo metu pasirašiusiųjų studijų sutartis stojančiųjų skaičius 2018 ir 2017 m.

Aukštoji mokykla

Pasirašiusiųjų studijų sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų  ir studijų stipendijų (vf+vnf/st)Pasirašiusiųjų studijų sutartis dėl valstybės nefinansuojamų vietų (vnf)
2018 m.2017 m.2018 m.2017 m.

Universitetai

Aleksandro Stulginskio universitetas861737173
Balstogės universiteto filialas Vilniuje003118
Europos humanitarinis universitetas0010
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija525800
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas12011656111
Kauno technologijos universitetas13171 579194288
Kazimiero Simonavičiaus universitetas1159
Klaipėdos universitetas123132139147
LCC tarptautinis universitetas6400
Lietuvos edukologijos universitetas101100
Lietuvos muzikos ir teatro akademija1251362623
Lietuvos sporto universitetas7068250197
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas479433474563
Mykolo Romerio universitetas8993422260
Šiaulių universitetas36377035
Vilniaus dailės akademija2272118458
Vilniaus Gedimino technikos universitetas10631 290275339
Vilniaus universitetas26612 5451096818
Vytauto Didžiojo universitetas548468447399

Iš viso universitetuose

70037 44536413 438

Kolegijos

Alytaus kolegija129873751
Graičiūno aukštoji vadybos mokykla026
Kauno kolegija10481 351817499
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija1101264148
Kauno technikos kolegija29543122189
Klaipėdos valstybinė kolegija390505366294
Kolpingo kolegija005542
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla961575439
Lietuvos verslo kolegija30319456
Marijampolės kolegija58733653
Panevėžio kolegija14615416665
Socialinių mokslų kolegija001129695
Šiaulių valstybinė kolegija211282149110
Šv. Ignaco Lojolos kolegija41595051
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla20234753
Utenos kolegija111134158109
Vilniaus dizaino kolegija31316647
Vilniaus kolegija13731 766925527
Vilniaus kooperacijos kolegija1721
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija382545195164
Vilniaus verslo kolegija11325473

Iš viso kolegijose

44825  80446603 112

IŠ VISO

1148513 24983016 550

Didžiausią valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) studentų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr.Aukštoji mokyklaStudijų programaPasirašiusieji sutartis dėl vf vietų

Universitetai

1Kauno technologijos universitetasProgramų sistemos301
2Vilniaus universitetasTeisė152
3Vilniaus universitetasPolitikos mokslai146
4Vilniaus universitetasMedicina139
5Vilniaus universitetasEkonomika134
6Vilniaus Gedimino technikos universitetasProgramų inžinerija133
7Vilniaus universitetasProgramų sistemos126
8Vilniaus Gedimino technikos universitetasMultimedija ir kompiuterinis dizainas112
9Vilniaus universitetasPsichologija111
10Lietuvos sveikatos mokslų universitetasMedicina105

Kolegijos

1Vilniaus kolegijaTarptautinis verslas161
2Vilniaus kolegijaProgramų sistemos160
3Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijaTransporto logistika80
4.Kauno kolegijaKompiuterinių tinklų administravimas78
5Kauno kolegijaMultimedijos technologija77
6Vilniaus kolegijaBendrosios praktikos slauga74
7.Vilniaus kolegijaReklamos vadyba71
7Vilniaus kolegijaBuhalterinė apskaita71
8Kauno technikos kolegijaAutomobilių techninis eksploatavimas67
8Kauno technikos kolegijaAutotransporto elektronika67
9Vilniaus kolegijaFinansai65

10

Kauno kolegijaLogistika

63

Didžiausią valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų su stipendija ar be jos (vf+vnf/st+vnf) studentų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr.Aukštoji mokyklaStudijų programaPasirašiusieji sutartis dėl vf+vnf/st+vnf vietų

Universitetai

1Kauno technologijos universitetasProgramų sistemos322
2Lietuvos sveikatos mokslų universitetasMedicina299
3Vilniaus universitetasTeisė244
4Lietuvos sporto universitetasTreniravimo sistemos183
5Vilniaus universitetasMedicina182
6Vilniaus universitetasEkonomika178
7Vilniaus universitetasPolitikos mokslai162
8Vilniaus Gedimino technikos universitetasProgramų inžinerija152
9Lietuvos sveikatos mokslų universitetasVeterinarinė medicina138
10Vilniaus universitetasProgramų sistemos130

Kolegijos

1Vilniaus kolegijaTarptautinis verslas243
2Vilniaus kolegijaProgramų sistemos211
3Socialinių mokslų kolegijaEstetinė kosmetologija206
4Vilniaus kolegijaBendrosios praktikos slauga165
5Socialinių mokslų kolegijaKūrybos ir pramogų industrijos155
6Socialinių mokslų kolegijaTarptautinė prekyba ir muitinės logistika153
7Kauno technikos kolegijaAutomobilių techninis eksploatavimas138
8Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijaTransporto logistika134
9Socialinių mokslų kolegijaMarketingas ir reklamos kūrimas128
10Socialinių mokslų kolegijaTransporto ir logistikos verslas126

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt

 

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915

Antrojo etapo metu su aukštosiomis mokyklomis sudaryta dar per 2 tūkst. sutarčių

By | Naujienos | No Comments

Pagrindinio priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas antrajame etape sudaryta dar 2 039 (2017 m. – 1 410) sutartys: universitetuose sudarytos 882 (2017 m. – 676) sutartys, kolegijose – 1 157 (2017 m. – 734). Šiame etape 1329 sutartis (2017 m. – 893) sudarė šių metų abiturientai.

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose pasirašyta 571 sutartis (2017 m. – 928), iš kurių 348 universitetuose (2017 m. – 446), 223 kolegijose (2017 m. –  482), o studijuoti valstybės nefinansuojamose studijų vietose – 1 468 sutartys (2017 m. – 482): universitetuose 534 (2017 m. – 230), kolegijose 934 (2017 m. – 252).

Rugpjūčio 13 d. prasideda papildomas priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Jame stojantieji savo prašymus galės registruoti iki rugpjūčio 17 d. 15 valandos. Papildomame priėmime galės dalyvauti ir tie asmenys, kurie savo prašymo nebuvo užregistravę Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje pagrindinio priėmimo metu.

Pagrindinio priėmimo antrojo etapo metu pasirašiusiųjų studijų sutartis stojančiųjų skaičius 2017 ir 2018 m.

Aukštoji mokykla

II etape pasirašiusiųjų studijų sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų ir studijų stipendijųII etape pasirašiusiųjų studijų sutartis dėl valstybės nefinansuojamų vietų
2018 m.2017 m.2018 m.2017 m.

Universitetai

Aleksandro Stulginskio universitetas510167
Balstogės universiteto filialas Vilniuje0000
Europos humanitarinis universitetas0000
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija2000
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas51763
Kauno technologijos universitetas32472820
Kazimiero Simonavičiaus universitetas0000
Klaipėdos universitetas610174
LCC tarptautinis universitetas1000
Lietuvos edukologijos universitetas36
Lietuvos muzikos ir teatro akademija2481
Lietuvos sporto universitetas853614
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas33392938
Mykolo Romerio universitetas13137616
Šiaulių universitetas01100
Vilniaus dailės akademija95142
Vilniaus Gedimino technikos universitetas40794330
Vilniaus universitetas15616317268
Vytauto Didžiojo universitetas36507921

Iš viso universitetuose

348446534230
Kolegijos
Alytaus kolegija57410
Graičiūno aukštoji vadybos mokykla00
Kauno kolegija5913420069
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija2550
Kauno technikos kolegija1017436
Klaipėdos valstybinė kolegija22357525
Kolpingo kolegija00110
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla0371
Lietuvos verslo kolegija05184
Marijampolės kolegija37111
Panevėžio kolegija1111233
Socialinių mokslų kolegija0023344
Šiaulių valstybinė kolegija1026204
Šv. Ignaco Lojolos kolegija73177
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla0380
Utenos kolegija108345
Vilniaus dizaino kolegija0293
Vilniaus kolegija7418218261
Vilniaus kooperacijos kolegija31
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija1024298
Vilniaus verslo kolegija0750

Iš viso kolegijose

223482934252

IŠ VISO

5719281 468482

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt

 

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915

 

 

 

Po antrojo etapo sutarčių pasirašymo likusios laisvos vf ir vnf/st vietos studijų krypčių grupėse ir programose

By | Naujienos | No Comments

 

Studijų krypčių grupė

Likusių laisvų valstybės finansuojamų (vf) studijų vietų skaičius

Universitetinės studijos

Matematikos mokslai (A), Fiziniai mokslai (C)76
Informatikos mokslai (B)72
Gyvybės mokslai (D)17
Medicina (G01), Burnos priežiūra (G03), Farmacija (G05), Reabilitacija (G06)3
Odontologija (G02)0
Visuomenės sveikata (G04), Mityba (G07), Medicinos technologijos (G09), Kosmetologija (G10)3
Slauga ir akušerija (G08)9
Veterinarijos mokslai (H)1
Žemės ūkio mokslai (I)67
Sportas (R)0
Inžinerijos mokslai (E), Technologijų mokslai (F)483
Humanitariniai mokslai (N)27
Socialiniai mokslai (J) (išskyrus Socialinio darbo (J04), Visuomenės saugumo (J08) ir Politikos mokslų (J02) studijų kryptis)13
Socialinis darbas (J04) Visuomenės saugumas (J08)61
Politikos mokslai (J02)6
Teisė (K)2
Verslo ir viešoji vadyba (L)2
Vaikystės pedagogika5
Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika

Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas

0
Mokomojo dalyko pedagogika1
Vaikystės pedagogika (6121MX054)6
Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas (6121MX040)8
Specialioji pedagogika ir logopedija (6121MX042)6
Architektūra (P09), Kraštovaizdžio architektūra (P10)0
Šokis (P06)0
Keramika (6121PX018)0
Grafika (6121PX015)0
Monumentalioji dailė  (6121PX021)0
Skulptūra (6121PX023)0
Stiklas (6121PX024)0
Scenografija (6121PX022)0
Taikomoji grafika (6121PX025)0
Taikomoji tekstilė (6121PX027)2
Tapyba (6121PX028)0
Tekstilės menas ir dizainas (6121PX029)2
Metalo menas ir juvelyrika (6121PX020)1
Dizainas (6121PX013)3
Grafinis dizainas (6121PX016)0
Kostiumų dizainas (6121PX019)0
Interjero dizainas (6121PX017)0
Muzikos atlikimas (6121PX010)2
Kompozicija (6121PX002)0
Muzikos teorija ir kritika (6121PX005)0
Atlikimo menas (6121PX039)0
Atlikimo menas (6121PX031)0
Teatro menas (6121PX004)0
Kino menas (6121PX008)0
Scenos ir kino menų istorija ir kritika (6121PX006)0
Režisūra (6121PX044)0
Fotografija ir medijos menas (6121PX014)0
Naujųjų medijų menas (6121PX034)0
Animacija (6121PX011)2
Dailė ir interjero restauravimas (6121PX012)0

Iš viso

880
Koleginės studijos
Informatikos mokslai (B), Fiziniai mokslai (C), Inžinerijos mokslai (E), Technologijų mokslai (F)3 682
Sveikatos mokslai (G) (išskyrus Burnos priežiūros (G03), Slaugos ir akušerijos (G08) ir Kosmetologijos (G10) studijų kryptis)65
Burnos priežiūra (G03)6
Slauga ir akušerija (G08)376
Kosmetologija (G10)15
Veterinarijos mokslai (H), Žemės ūkio mokslai (I)276
Socialiniai mokslai (J)260
Verslo ir viešoji vadyba (L)178
Humanitariniai mokslai (N)15
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (6531MX007)12
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (6531MX013)6
Pradinio ugdymo pedagogika (6531MX002),Vaikystės pedagogika (6531MX006)0
Vaikystės pedagogika (6531MX010)17
Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (6531MX001), Pradinio ugdymo pedagogika0
Dailė (P01), Medijų menas (P07), Meno objektų restauravimas (P08)1
Dizainas (P02)0
Muzika (P03), Teatras (P04)0

Iš viso

4 909

IŠ VISO

5 789

 

Studijų krypčių grupė

Likusių laisvų valstybės nefinansuojamų su studijų stipendija (vnf/st) studijų vietų skaičius

Universitetinės studijos

U1 Humanitariniai mokslai (N), Socialiniai mokslai (J), Teisė (K), Verslo ir viešoji vadyba (L)12

Iš viso

12

Koleginės studijos

K1 Socialiniai mokslai (J), Verslo ir viešoji vadyba (L)93
K2 Menai (P)0

Iš viso

93

IŠ VISO

105

 

Rugpjūčio 13 d. prasideda papildomas priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas, kuriame stojantieji galės pretenduoti į likusias 880 laisvų valstybės finansuojamų vietų ir 12 studijų stipendijų universitetinėse studijose, 4909 laisvas valstybės finansuojamas vietas ir 93 studijų stipendijas koleginėse studijose.

Papildomame priėmime stojantieji savo prašymus galės registruoti iki rugpjūčio 17 d. 15 valandos. Jame galės dalyvauti ir tie asmenys, kurie pagrindinio priėmimo metu savo prašymų nebuvo užregistravę Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje.

Papildomame priėmime asmuo, sudaręs valstybės finansuojamą studijų sutartį su aukštąja mokykla arba gavęs studijų stipendiją, gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą. Jeigu stojantysis pagrindiniame etape sudarė valstybės nefinansuojamą studijų sutartį su aukštąja mokykla arba jeigu negavo ar nepriėmė jokio kvietimo studijuoti, gali pretenduoti tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą studijų vietą su studijų stipendija ar be jos.

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt

 

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915

Studijų programų sąrašas pasipildė naujomis studijų programomis

By | Naujienos | No Comments

Informuojame, kad nuo šios savaitės studijų programų sąrašas pasipildė 28 studijų programomis. Priėmimą į 7 programas pradėjo Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU), naujų programų taip pat pasiūlė Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU), Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), Mykolo Romerio universitetas (MRU), Klaipėdos universitetas (KU), Alytaus kolegija (AK), Marijampolės kolegija (MK), Lietuvos verslo kolegija (LTVK), Utenos kolegija (UK) ir Vilniaus verslo kolegija (VVK).

 

 

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915

Absolventai kviečiami pretenduoti į Vokietijos Bundestago tarptautinę parlamento stipendiją

By | Naujienos | No Comments

Vokietijos Bundestagas kartu su trimis Berlyno universitetais siūlo galimybę trims Lietuvos universitetų absolventams pretenduoti į Vokietijos Bundestago tarptautinę parlamento stipendiją. Penkių savaičių trukmės programą sudaro paskaitos, seminarai ir stažuotė Vokietijos Bundestago parlamento biure. Jaunuoliai susipažins su Vokietijos parlamentine sistema bei politinių sprendimų priėmimo procesais, įgis praktinės parlamentinio darbo patirties.

Programa truks nuo 2019 m. kovo 1 d. iki liepos 31 dienos. Ji skirta auštųjų mokyklų absolventams, pagal savo kvalifikaciją, asmenines savybes ir siekius planuojantiems Lietuvoje užimti vadovaujančias pozicijas. Stipendija orientuota į aukštos kvalifikacijos, politika besidomintį jaunimą, kuris, pasibaigus programai, nori grįžti į savo tėvynę ir ten aktyviai ir atsakingai kurti demokratinę savo šalies ateitį.

Paraiškas Vokietijos Bundestago tarptautinei parlamento stipendijai 2019 – iesiems metams gauti gali teikti absolventai, turintys Lietuvos Respublikos pilietybę, universitetinį išsilavinimą bei labai geras vokiečių kalbos žinias. Organizatoriai atkreipia dėmesį ir į amžiaus ribą: kandidatas turi būti ne vyresnis nei 30 metų stipendijos gavimo pradžioje, vadinasi, paraiškas gali teikti gimusieji po 1989 m. kovo 1 dienos.

Dalyviams Vokietijos Bundestago lėšomis bus skiriama mėnesinė 500 eurų dydžio stipendija ir suteikiamas būstas, o susiradus būstą patiems, kas mėnesį mokama po 300 eurų. Be to, bus padengiamos draudimo ir kelionės išlaidos: sveikatos draudimo, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir civilinės atsakomybės draudimo išlaidos bei sumokami administraciniai mokesčiai bei socialiniai įnašai. Apmokamos bus ir kelionės išlaidos į Berlyną ir atgal.

Paraiškas absolventai kviečiami siųsti Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadai Vilniuje iki 2018 m. birželio 30 dienos. Stipendininkų atranką atlieka nepriklausoma Vokietijos Bundestago Atrankos komisija.

Daugiau informacijos apie šią programą galite rasti čia.

 

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915

 

Stojantieji jau gali į savo prašymą įtraukti naujai įregistruotas ugdymo krypties studijų programas

By | Naujienos | No Comments

Startuoja šešios naujos pedagogų rengimo studijų programos, kurios, ekspertų sprendimu, tenkina minimalius reikalavimus. Stojantieji jau dabar gali jas įtraukti į savo prašymą. Dar dėl vienos programos sprendimas bus priimtas artimiausiu metu.

Stojantieji gali rinktis Klaipėdos valstybinėje kolegijoje vykdomą naują Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą, dvi Vilniaus universitete vykdomas studijų programas: Vaikystės pedagogiką, Gamtamokslinį ugdymą. Vytauto Didžiojo universitete stojantieji gali rinktis Mokomojo dalyko pedagogiką, Pradinio ugdymo pedagogiką ir ankstyvąjį užsienio kalbos mokymą bei Ikimokyklinę ir priešmokyklinę pedagogiką.

Birželio 18 d. prasideda pagrindinė stojamųjų egzaminų ir motyvacijos vertinimo sesija, todėl pretenduojantys stoti į šias studijų programas savo prašymus turi registruoti ne vėliau, kaip 24 val. iki prasidedant motyvacijos vertinimui. Nedalyvavusiems motyvacijos vertinime negalima pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas.

Įtraukus ugdymo krypties studijų programas į savo prašymą, puslapio viršuje atsiras papildomas pranešimas, raginantis apsilankyti skiltyje „Stojamieji egzaminai“. Šioje skiltyje priskiriami visi tai studijų programai reikalingi motyvacijos vertinimai bei jų tvarkaraščiai. Iš tvarkaraštyje pateiktų alternatyvų pasirinkus laiką ir vietą laikoma, kad stojantysis motyvacijos vertinimui užsiregistravo.

Su šių studijų programų vertinimo išvadomis susipažinti galima čia, o visą informaciją apie motyvacijos vertinimo datas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje.

 

Stojantieji kviečiami teikti prašymus dalyvauti bendrajame priėmime į Lietuvos aukštąsias mokyklas

By | Naujienos | No Comments

Šiandien, birželio 1 d., prasideda bendrasis priėmimas į šalies universitetus ir kolegijas. Jame šiemet dalyvauja 36 aukštosios mokyklos: 17 universitetų ir 19 kolegijų. Prašymus stojantieji kviečiami teikti per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) Bendrojo priėmimo informacinę sistemą iki liepos 23 d. 12 val. Kur siūloma studijuoti, stojantieji sužinos liepos 26 d. prisijungę prie savo elektroninio prašymo informacinėje sistemoje, taip pat bus siunčiami laiškai stojančiųjų nurodytu elektroninio pašto adresu.

Pagrindinė stojamųjų egzaminų ir motyvacijos vertinimo sesija vyks nuo birželio 18 d. iki liepos 10 dienos. Norintieji stoti į ugdymo studijų programas ar menus, raginami savo prašymus registruoti pirmoje birželio mėnesio pusėje – ne vėliau, kaip 24 val. iki prasidedant stojamajam egzaminui, testui arba motyvacijos vertinimui. Įtraukus šias studijų programas į savo prašymą sistema automatiškai priskirs motyvacijos įvertinimą arba stojamuosius egzaminus, kurių laiką ir vietą stojantysis galės pasirinkti. Jų neišlaikius, stojantysis negali pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas.

Bendrąjį priėmimą sudaro pagrindinis (pirmasis ir antrasis etapai) priėmimas ir papildomas priėmimas. Viso pagrindinio priėmimo pirmojo etapo metu stojantysis į prašymą gali įtraukti iki 9 pageidavimų, kuriuos, atsižvelgiant į brandos egzaminų rezultatus, galima papildyti ar išbraukti, keisti jų eiliškumą, pasirinkti studijų formą ir finansavimo pobūdį iki pat liepos 23 d. 12 valandos. Jei prašymas koreguojamas kelis kartus, galioja paskutinė koreguoto prašymo versija.

Stojantieji, pirmajame etape nesulaukę kvietimo studijuoti valstybės finansuojamoje studijų vietoje, antrojo etapo metu (nuo rugpjūčio 1 d. 12 val. iki rugpjūčio 3 d. 16 val.), kitaip nei anksčiau, informacinėje sistemoje galės įtraukti naujų pageidavimų, tačiau tik į mokamą bet kurios krypties studijų vietą.

Papildomas priėmimas vyks nuo rugpjūčio 13 d. iki rugpjūčio 17 d. 15 valandos. Jau turintys pasirašytas sutartis valstybės finansuojamose studijų vietose ar gavę studijų stipendiją, papildomame priėmime prašymus galės teikti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 21 d. iki 12 valandos.

Kadangi siunčiamas tik vienas kvietimas studijuoti, labai svarbu teisingai užpildyti prašymą. Pirmuoju pageidavimu stojantysis turėtų nurodyti labiausiai norimą studijų programą su pasirinktu finansavimo šaltiniu ir atitinkamai pagal svarbą išrikiuoti kitus pageidavimus. Bendrojo priėmimo metu taip pat būtina skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus, kuriais pranešama apie duomenų neatitikimą ir prašoma patikslinti informaciją, papildomi pranešimai apie kvietimą studijuoti bei kita svarbi informacija, todėl kontaktinę informaciją reikėtų užpildyti itin atidžiai.

Primename, kad šiemet abiturientams, siekiantiems valstybės finansuojamų studijų aukštosiose mokyklose, kilsteltas mažiausias konkursinis balas: universitetuose 3,6 balo, kolegijose – 2 balai. Taip pat nustatyta matematikos valstybinio brandos egzamino kartelė pretenduojantiems stoti į socialinių, tiksliųjų ar gamtos mokslų valstybės finansuojamas studijų vietas – egzaminas turi būti išlaikytas ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu. Matematikos valstybinis brandos egzaminas privalomas norintiems studijuoti bet kokioje studijų programoje, išskyrus menus. Pretenduojantiems į humanitarinių mokslų studijų programas, šį egzaminą privaloma išlaikyti ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų lygiu, kuris pasiekiamas gavus ne mažiau nei 16 balų įvertinimą.

Universitetinėse studijų programose privalomas lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas, o norintiems studijuoti kolegijose pakanka laikyti mokyklinį. Tiek universitetuose, tiek kolegijose privalomas B1 lygiu išlaikytas anglų, vokiečių arba prancūzų valstybinis brandos egzaminas arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas. Laikant tiek valstybinį brandos, tiek tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, priėmimo metu skaičiuojant konkursinį balą imamas stojančiajam palankesnis rezultatas.

Abiturientai, pretenduojantys gauti valstybės finansavimą, turi būti išlaikę visus šiuos 3 brandos egzaminus (išskyrus menus, šiuo atveju pakanka dviejų). Bent vieną valstybinį brandos egzaminą turės būti išlaikę ir stojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Tai galioja tik šių metų abiturientams.

Nuo šių metų papildomus 0,25 balo stojantieji galės gauti už brandos darbą, įvertintą ne mažesniu pažymiu negu 9. Brandos darbas galės būti įskaitytas tik iš to dalyko, kuris konkursinio balo sandaroje nurodytas kaip pirmasis arba antrasis dalykas. Taip pat papildomus 0,25 balo stojantieji gaus už savanorišką veiklą, kuri buvo ne trumpesnė nei 3 mėnesiai ir atlikta vienoje iš jaunimogarantijos.lt tinklalapyje skelbiamų organizacijų. Atitinkamą pažymėjimą galės gauti tik nesimokantys ir nedirbantys stojantieji.

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą, studijų programas, stojamųjų egzaminų laikymo ir motyvacijos vertinimo datas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

 

LAMA BPO atstovė spaudai                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė                                                                                                                                                                                                                                                                                                            El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt                                                                                                                                                                                                                                                                                            Mob. tel. +370 616 45915

 

 

Patvirtintas preliminarus 2018 m. valstybės finansavimas studijoms

By | Naujienos | No Comments

Numatoma, kad valstybės finansavimą 2018 metais gautų apie 16,9 tūkst. universitetų ir kolegijų bakalauro studijų studentų, tai 2,4 tūkst. daugiau nei pernai (2017 metais – 14,5 tūkst. studentų). Priėmimui į bakalauro ir vientisąsias studijas 2018 m. siūloma skirti 9,628 mln. eurų, tai 1,245 mln. eurų daugiau, nei buvo numatyta 2017 metais (8,383 mln. eurų).

Numatoma, kad valstybės finansavimą studijoms galės gauti 3 808 stojantieji į magistrantūrą, 477 doktorantai, 406 rezidentai ir 185 stojantieji į pedagogikos profesines studijas.

Vyriausybės programoje numatyta studentams, priimtiems į studijas valstybei svarbiose srityse, kur galimas specialistų poreikio planavimas, garantuoti nemokamą studijų vietą, susietą su studento įsipareigojimu pasiekti apibrėžtus studijų rezultatus.

LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymą Nr. 281 „Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, antrosios pakopos, doktorantūros, profesinių studijų vietų, į kurias 2018 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų krypčių grupes ar mokslo sritis sąrašų patvirtinimo” galite rasti „Teisės aktų“ skiltyje.

 

LAMA BPO