I skyrius. Bendrosios nuostatos

1. Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą pagal Lietuvos vidurinio ugdymo programas ir 2017 metais pretenduojančių į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas studijų vietas arba studijų stipendijas (toliau – valstybės finansavimas), atrankos vykdymo kriterijus ir šių asmenų eilės (toliau – geriausiųjų eilė) sudarymo kriterijus.

2. Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas vidurinį arba jam lygiavertį išsilavinimą (kvalifikaciją) įgiję asmenys priimami į valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas studijų vietas arba studijų stipendijas Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas ir dėl studijų stipendijų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-551 „Dėl Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas ir dėl studijų stipendijų tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

3. Asmenys gali pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas, jeigu jų mokymosi rezultatai yra ne žemesni nei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V-888  „Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“ nustatyti asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai (toliau – minimalūs rodikliai).

II skyrius. Geriausiųjų eilės sudarymo kriterijai

4. Geriausiųjų eilė sudaroma pagal geriausiųjų eilės sudarymo pagrindinius ir papildomus kriterijus (toliau – pagrindiniai ir papildomi kriterijai).

5. Geriausiųjų eilės sudarymo pagrindiniai kriterijai:

5.1. pirmojo dalyko brandos, stojamojo egzamino arba sporto pasiekimų įvertinimas;

5.2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;

5.3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;

5.4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino arba kito dalyko brandos egzamino, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, įvertinimas.

6. Geriausiųjų eilės sudarymo papildomi kriterijai:

6.1. tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas (stojantiesiems į humanitarinių, socialinių, biomedicinos, fizinių, technologijos mokslų sričių studijų programas);

6.2. tarptautinių ir šalies vizualaus meno olimpiadų ir konkursų I–III vietos laimėjimas (priimamiems į dailės, architektūros, dizaino, amatų, fotografijos ir medijų krypčių studijų programas);

6.3. motyvacijos įvertinimas stojantiesiems į pedagogo kvalifikaciją suteikiančias studijų programas;

6.4. stojantiesiems į universitetinių studijų programas – tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu, stojantiesiems į koleginių studijų programas – tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu arba vienerių metų darbo stažas pagal įgytą kvalifikaciją;

6.5. bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas.

7. Geriausiųjų eilės pagrindiniai kriterijai taikomi, atsižvelgus į studijų sritį, kryptį arba krypčių grupę ir minimalius rodiklius:

7.1. lietuvių kalbos ir literatūros (iki 2013 metų – lietuvių (gimtosios) arba lietuvių (valstybinės) kalbos) brandos egzaminą. Stojant į universitetinių studijų programas, asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2015 m., privalomas yra valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas, į kolegijas – mokyklinio arba valstybinio brandos egzamino įvertinimas;

7.2. užsienio kalbos brandos egzaminą, kuris, išlaikytas ne žemesniu nei B1 lygiu, yra privalomas asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2015 metų;

7.3. matematikos brandos egzaminą, kuris yra privalomas visiems, įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2016 metų, išskyrus stojantiesiems į menų studijų srities studijas.

8. Geriausiųjų eilė sudaroma pagal asmenų, nurodytų šio aprašo 1 punkte, vidurinio ugdymo programos dalykų, nurodytų aprašo 1 ir 2 prieduose, brandos egzaminų įvertinimus arba metinius pažymius  ir stojamųjų (jeigu jie nustatyti) egzaminų (pasiekimų) įvertinimus, vertinamus pagal šio aprašo pagrindinius ir papildomus kriterijus. Konkursinis balas geriausiųjų eilei sudaryti apskaičiuojamas, naudojant dešimtbalę 0–10 balų skalę. Šimtabalėje skalėje pateikiami stojamųjų egzaminų, valstybinių brandos egzaminų ir į juos aprašo 3 priede nustatyta tvarka perskaičiuotų pažymių įvertinimai dalijami iš 10.

9. Asmenys geriausiųjų eilėje rikiuojami pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus, išreiškiamus balais. Pagrindinių ir papildomų kriterijų balai sumuojami. Geriausiųjų eilės sudarymo pagrindinių kriterijų įtaka geriausiųjų eilei sudaryti pagal studijų sritį, kryptį ar krypčių grupę pateikiama aprašo 1 ir 2 prieduose.

10. Geriausiųjų eilės pagrindiniai kriterijai grupuojami:

10.1. visų studijų krypčių arba krypčių grupių studijų programose, išskyrus menų studijų sritį, socialinių mokslų studijų srities pedagogikos studijų krypties meno pedagogikos šaką (toliau – meno pedagogikos studijų programos), biomedicinos mokslų studijų srities sporto studijų kryptyje ir socialinių mokslų studijų srities pedagogikos studijų krypties dalyko (sporto) pedagogikos studijų programose (toliau – sporto pedagogikos studijų programos) – imant keturių brandos egzaminų įvertinimus. Konkursiniam balui formuoti imami atitinkamo dalyko brandos egzaminų įvertinimai arba metiniai pažymiai, išskyrus aprašo 7 punkte nurodytus atvejus. Trečiuoju dalyku gali būti laikomas bet kuris brandos atestato dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio einamaisiais metais organizuojamas valstybinis brandos egzaminas. Stojant į universitetinių ir koleginių studijų technologijos mokslų studijų srities programas, trečiojo dalyko įvertinimu gali būti laikomas kvalifikacijos egzamino, skirto įgyti Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygiui priskirtiną kvalifikaciją (baigusiesiems profesinio mokymo programas iki 2013 metų), teorijos ir praktikos darbo įvertinimo balų aritmetinis vidurkis arba kompetencijų, įgytų, siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis, perskaičiuojamas valstybiniams brandos egzaminams nustatyta tvarka pagal aprašo 12 punktą;

10.2. menų studijų srities studijų programose – imant stojamojo egzamino ir dviejų (architektūros ir muzikos – trijų) brandos egzaminų arba atitinkamai perskaičiuotų metinių pažymių įvertinimus, išskyrus aprašo 7 punkte nurodytus atvejus. Stojamųjų egzaminų organizavimo ir vertinimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. V-815 „Dėl Stojamųjų egzaminų į menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų programas organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašo“. Stojamųjų egzaminų rezultatai perskaičiuojami valstybiniams brandos egzaminams  nustatyta tvarka pagal aprašo 12 punktą. Asmenys, stojantys į menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų programas, neišlaikę stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse į valstybės finansuojamas studijų vietas. Aukštosios mokyklos, vykdančios menų studijų srities studijų programas, studentų priėmimo taisyklėse nustatytus stojamuosius egzaminus turi vykdyti bendrai;

10.3. meno pedagogikos studijų programose – imant stojamojo egzamino ir dviejų brandos egzaminų arba atitinkamai perskaičiuotų metinių pažymių įvertinimus, išskyrus aprašo 7 punkte nurodytus atvejus;

10.4. sporto ir sporto pedagogikos studijų programose – imant sporto pasiekimų ir trijų brandos egzaminų arba atitinkamai perskaičiuotų metinių pažymių įvertinimus, išskyrus aprašo 7 punkte nurodytus atvejus. Sporto pasiekimai vertinami pagal dešimtbalę skalę Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

11. Geriausiųjų eilės sudarymo papildomi kriterijai:

11.1. visų studijų sričių (išskyrus menų studijų sritį) – tarptautinių olimpiadų, konkursų, nurodytų aprašo 4 priede, prizinių vietų laimėtojams pridedama už: I vietą – 2,5 balo, už II vietą – 1,5 balo, už III vietą – 1 balą; šalies olimpiadų ir konkursų prizinių vietų laimėtojams pridedama už: I vietą – 1,5 balo, už II vietą – 1 balą, už III vietą – 0,5 balo (vertinami tik 11–12 (gimnazijos III–IV) klasėse per olimpiadas ir konkursus parodyti pasiekimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar tą patį konkursą papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas ir skirtingus konkursus skirti papildomi balai sumuojami, tačiau tik vieną kartą);

11.2. menų studijų srities dailės, architektūros, dizaino, amatų, fotografijos ir medijų krypčių grupėms – tarptautinių ir šalies olimpiadų ir konkursų, nurodytų šio aprašo 5 priede, prizinių vietų laimėtojams pridedama: už I vietą – 2,5 balo, už II vietą – 1,5 balo, už III vietą – 1 balą; šalies olimpiadų ir konkursų prizinių vietų laimėtojams pridedama: už I vietą – 1,5 balo, už II vietą – 1 balą, už III vietą – 0,5 balo (vertinami tik 9–12 (gimnazijos I–IV) klasėse per olimpiadas ir konkursus parodyti pasiekimai. Už tą patį konkursą ar olimpiadą papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą, už skirtingus konkursus ar olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami, tačiau tik vieną kartą);

11.3. mokiniams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2016 metų įskaitytinai, pridedama balų už tas olimpiadas ir konkursus, kurie tais metais, kai mokinys įgijo vidurinį išsilavinimą, buvo įrašyti į Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašo priedą;

11.4. asmenims, stojantiems į koleginių studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją, pridedama po 1 balą;

11.5. asmenims, stojantiems į universitetinių studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu, pridedant 1 balą;

11.6. asmenims, stojantiems į švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės studijų programas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, ir išlaikiusiems motyvacijos įvertinimą Motyvacijos įvertinimo turinio ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-917 „Dėl Motyvacijos įvertinimo turinio ir vykdymo tvarkos aprašo“, nustatyta tvarka, pridedami 1 arba 2 balai (0 balų įvertinimą gavęs stojantysis laikomas neišlaikiusiu ir negali dalyvauti konkurse į paminėtų studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas);

11.7. asmenims, stojantiems į visuomenės saugumo studijų krypties studijų programas, kurių balas ne žemesnis kaip 40 procentų už aukščiausią balą toje studijų programoje turinčio stojančiojo, ir turintiems Asmenų, kuriems gali būti išduodami siuntimai į įvadinio mokymo kursus vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoje ar į kitą mokymo įstaigą, atrankų atlikimo, siuntimų į vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigas bei į kitas mokymo įstaigas išdavimo ir asmenų priėmimo į vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigas taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 1V-321 „Dėl Asmenų, kuriems gali būti išduodami siuntimai į įvadinio mokymo kursus vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoje ar į kitą mokymo įstaigą, atrankų atlikimo, siuntimų į vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigas bei į kitas mokymo įstaigas išdavimo ir asmenų priėmimo į vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigas taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka išduotą siuntimą, pridedama po 1,5 balo;

11.8. asmenims, baigusiems bazinius karinius mokymus arba privalomąją karo tarnybą, prie konkursinio balo pridedama po 0,5 balo. Aukštosios mokyklos priėmimo taisyklėse nurodo maksimalų tokių priimamų asmenų skaičių studijų programose, kuriose vietų skaičius yra ribojamas.

12. Geriausiųjų eilės sudarymo pagrindiniams kriterijams vertinti naudojama dešimtbalė skalė. Valstybinių brandos egzaminų ir stojamųjų egzaminų įvertinimai, pateikti šimtabalėje skalėje, dalijami iš 10, padauginami iš atitinkamo svertinio koeficiento, nurodyto aprašo 1 ir 2 prieduose, ir sumuojami. Prie gautos sumos pridedami geriausiųjų eilės sudarymo papildomų kriterijų balai.

13. Vietoje valstybinio brandos egzamino įvertinimo gali būti imami atitinkamų dalykų metiniai arba mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai (įrašyti į brandos atestatą), tačiau ši išimtis netaikoma pirmajam (pagrindiniam) dalykui, išskyrus teisės aktais numatytus atvejus asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurių brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“. Taikant išimtis, privaloma laikytis 7 punkte nurodytų minimalių rodiklių. Metinių pažymių ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimų vertė mažinama, kaip nurodyta aprašo 3 priede. Stojant į universitetinių studijų programas, perskaičiuojami tik dalykų metiniai (tikslinio (T) kurso arba S lygio, išplėstinio (A) kurso arba A lygio), užsienio kalbos dalyko B1 ir B2 mokėjimo lygių kursų įvertinimai, brandos egzaminų (mokyklinių, A lygio, S lygio, be lygio) įvertinimai. Stojant į koleginių studijų programas, perskaičiuojami ir dalykų metiniai (B kurso, B lygio), B lygio brandos egzaminų įvertinimai ir užsienio kalbos dalyko A1 ir A2 mokėjimo lygių kursų įvertinimai. Nesant tinkamo dalyko įvertinimo atitikmens, atitinkama konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui.

14. Jeigu asmens brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoje nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai, kurie perskaičiuojami pagal šio aprašo 3 priedą. Atskiri brandos egzaminų įvertinimų ir metinių pažymių įskaitymo ir perskaičiavimo principai nurodyti aprašo 3 priede.

15. Švietimo ir mokslo ministerijos nurodytų tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimai įskaitomi ir perskaičiuojami Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

III skyrius. Stojančiųjų atrankos vykdymas

16. Geriausiųjų eilei sudaryti organizuojamas bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Bendrąjį stojančiųjų į aukštąsias mokyklas priėmimą organizuoja ir atlieka Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota institucija (toliau – įgaliota institucija).

17. Bendrajame priėmime dalyvaujantys stojantieji vienu metu gali pretenduoti į universitetinių ir koleginių studijų programas. Stojančiųjų į kolegines ir universitetines studijas geriausiųjų eilė sudaroma, pagal pagrindinių ir papildomų kriterijų, nurodytų aprašo 1 ir 2 prieduose, susumuotas reikšmes.

18. Bendrąjį priėmimą sudaro pagrindinis ir papildomas priėmimai, pastarasis organizuojamas, jei, pasibaigus pagrindiniam priėmimui, lieka laisvų studijų vietų. Papildomame priėmime gali dalyvauti ir stojantieji, nedalyvavę pagrindiniame priėmime, tačiau atitinkantys minimalius rodiklius ir įvertinti pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus.

19. Sudarant geriausiųjų eilę, visi asmenys, nurodyti aprašo 1 punkte, pateikę prašymus priimti studijuoti nuolatine ar ištęstine forma ir tenkinantys aukštųjų mokyklų nustatytus priėmimo reikalavimus, įvertinami pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus.

20. Asmenys, kurių studijų kaina apmokama valstybės biudžeto lėšomis ir kuriems skirta studijų stipendija, informuojami apie tai įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, kai paaiškėja priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatai.

21. Jeigu stojančiųjų įvertinimas pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus sutampa, pirmumo teisę geriausiųjų eilėje prioriteto mažėjimo tvarka turi asmuo:

21.1. baigęs bazinius karinius mokymus arba atlikęs privalomąją karo tarnybą;

21.2. kurio brandos (stojamųjų) egzaminų arba sporto pasiekimų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, nurodytų aprašo 1 ir 2 prieduose, suma yra didesnė;

21.3. kurio brandos (stojamojo) egzamino arba sporto pasiekimų, turinčių didžiausią svertinį koeficientą, nurodytą aprašo 1 ir 2 prieduose, įvertinimas yra didesnis.

22. Į aukštąsias mokyklas stojančių asmenų duomenis apie baigtą vidurinio ugdymo programą ir išlaikytus brandos egzaminus, kurių įvertinimai nurodomi vidurinio ugdymo programos baigimą patvirtinančiame dokumente, metinius pažymius ir dalykų brandos egzaminų įvertinimus ir duomenis apie olimpiadų ir konkursų laimėtojus įgaliotai institucijai elektronine forma teikia Švietimo informacinių technologijų centras ir Nacionalinis egzaminų centras. Jeigu asmuo vidurinį išsilavinimą yra įgijęs iki 2009 metų įskaitytinai, užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, registruojant dokumentus, duomenys imami iš brandos atestato ir kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų ir įvedami į įgaliotos institucijos duomenų bazę.

23. Bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas terminus savo interneto tinklalapyje skelbia įgaliota institucija, suderinusi su Švietimo ir mokslo ministerija.

24. Pasibaigus bendrajam priėmimui į aukštąsias mokyklas, įgaliota institucija ne vėliau kaip iki 2017 m. rugsėjo 1 d. perduoda Švietimo ir mokslo ministerijai priimtų studentų, kurių studijos apmokamos valstybės biudžeto lėšomis, studentų, sutinkančių mokėti aukštosios mokyklos nustatytą studijų kainą, ir studentų, kurie turi teisę gauti studijų stipendiją, duomenis.

IV skyrius. Baigiamosios nuostatos

25. Į valstybės finansavimą šio aprašo nustatyta tvarka gali pretenduoti turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės, įgiję vidurinį išsilavinimą pagal Lietuvos vidurinio ugdymo programas.

1 priedas. Pagrindinių kriterijų įtaka geriausiųjų eilei į universitetines studijas sudaryti pagal studijų kryptis ar krypčių grupes

Studijų kryptis arba krypčių grupėKonkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
pirmasis dalykassvertinis koeficientasantrasis dalykassvertinis koeficientastrečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientaslietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
I. HUMANITARINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
V100 istorija, V200 istorija pagal teritoriją, V300 istorija pagal tematiką, V400 archeologija, V600 teologija, V700 paveldo studijos, V800 religijos studijos, U700 regiono kultūros studijos, U800 etnologija ir folkloristikaistorija0,4geografija0,20,20,2
V500 filosofijamatematika
U000 baltų filologija, UI00 lietuvių filologija, U900 menotyra, Q200 literatūrologija,
Q100 lingvistika, Q300 anglų filologija, Q400 senovės kalbos, Q800 klasikinė filologija, R100–600 prancūzų, vokiečių, italų, ispanų, portugalų, skandinavų filologija, T100 kinų filologija, T200 japonų filologija, T300 Pietų Azijos kalbų ir literatūrų studijos, T500 Afrikos kalbų ir literatūrų studijos, T600 šiuolaikinių Artimųjų Rytų kalbų ir literatūrų studijos, U200–500 lenkų, rusų, hebrajų, jidiš filologija, U600 vertimas, T900 filologija
lietuvių kalba ir literatūraistorijaužsienio kalba – 0,2
II. MENŲ STUDIJŲ SRITIS
W300 muzika, W100 dailė, W200 dizainas, W700 amatai, W600 fotografija ir medijos, W800 rašytinė kūryba, W900 meno studijos, W400 teatras ir kinas, W500 šokisstojamasis egzaminas (muzikos programoms kaip egzamino dalis įskaitomas muzikologijos egzamino įvertinimas)0,70,10,2
K100 architektūrastojamasis egzaminas0,5matematika0,2
III. SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
L200 politikos mokslai, L300 sociologija, L400 socialinė politika, L500 socialinis darbas, L600 antropologija, M100 teisė pagal galiojimo teritoriją, M200 teisė pagal tematiką, M900 teisė, N700 viešasis administravimas, N800 turizmas ir poilsis, S200 visuomenės saugumasistorija0,4matematika arba informacinės technologijos0,20,20,2
L700 visuomeninė geografija, S300 teritorijų planavimasgeografijamatematika
N100 verslas, N200 vadyba, N300 finansai, N400 apskaita, N500 rinkodara, N600 žmonių išteklių vadyba, N900 verslas ir vadyba, L100 ekonomikamatematikaistorija
S100 psichologijamatematikabiologija
P100 informacijos paslaugos, P200 viešieji ryšiai, P400 leidyba, P500 žurnalistika, P900 komunikacijalietuvių kalba ir literatūrainformacinės technologijosistorija –
0,2
X100 pedagogika: X110 ikimokyklinio ugdymo pedagogika, X120 pradinio ugdymo pedagogika, X150 profesijos pedagogika, X160 socialinė pedagogika, X170 specialioji pedagogika, X180 pedagoginė pagalba, X200 edukologija, X300 andragogika, X900 švietimas ir ugdymasmatematika arba informacinės technologijos
X130 dalyko pedagogikaKonkursinis balas skaičiuojamas iš atitinkamo dalyko (matematikos, fizikos ir kt.) studijų krypčiai nustatytų konkursinių dalykų įvertinimų.
Stojant į dviejų dalykų pedagogikos studijų programą, pirmuoju dalyku gali būti bet kuris dalykas, tačiau konkursinio balo sandaroje dalykas jie negali kartotis.
X140 meno pedagogikastojamasis egzaminas0,60,20,2
IV. FIZINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
G100 matematika, G300 statistika, I100 informatika, I200 informacijos sistemos, I300 programų sistemos, I500 sveikatos informatikamatematika0,4informacinės technologijos arba fizika0,20,20,2
F600 geologijafizika arba chemija
F800 gamtinė geografija, F830 hidrometeorologija, F770 geoaplinkotyrageografijamatematika arba biologija
F300 fizika, F500 astronomijafizika
F100 chemija, F200 medžiagotyrachemija
F700 aplinkotyramatematikachemija arba biologija
V. BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
C100 biologija, C200 botanika, C300 zoologija, C400 genetika, C500 mikrobiologija, C710 molekulinė biologija, C740 medicininė ir veterinarinė biochemija, C750 taikomoji molekulinė biologija, D400 žemės ūkis, D500 miškininkystė, D700 žemės ūkio mokslai, D200 veterinarinė medicina, D600 maisto studijos, D900 žemės ūkis ir veterinarija, C900 gyvybės mokslai, A300 medicina, A400 odontologija, A500 burnos priežiūra, A600 visuomenės sveikata, B200 farmacija, B300 reabilitacija, B400 mityba, B700 slauga, B800 medicinos technologijosbiologija0,4chemija arba matematika0,20,20,2
C720 biofizika, C760 taikomoji biofizikafizika
C600 sportassporto pasiekimaibiologija
C730 biochemija, C770 taikomoji biochemijachemijamatematika arba biologija
VI. TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
H600 elektronikos ir elektros inžinerija, H400 aeronautikos inžinerija, H500 jūrų inžinerija, E200 sausumos transporto inžinerija, E300 energijos inžinerija, J600 jūrų technologijos, J800 statybų technologijos, J900 technologijos, H300 mechanikos inžinerija, H700 gamybos inžinerija, H100 bendroji inžinerija, H110 integruota inžinerija, H130 inžinerinis projektavimas, H140 matavimų inžinerija, H150 biomechanikos inžinerija, H160 biomedicinos inžinerija, H200 statybos inžinerija, H210 statinių konstrukcijų inžinerija, H220 kelių inžinerija, H240 statinių inžinerinės sistemos, H260 geodezija, H270 urbanistinė inžinerijamatematika0,4fizika0,20,20,2
H120 saugos inžinerija, H170 aplinkos inžinerija, H250 geotechninė inžinerija, H230 vandens inžinerija, H900 inžinerija, H910 žemėtvarka, J170 biomasės inžinerija, J400 polimerų ir tekstilės technologijos, J500 medžiagų technologijoschemija arba fizika
H800 chemijos ir procesų inžinerija, J100 gamtos išteklių technologijos, J300 keramikos ir silikatų technologijos, E400 maisto technologijos, J700 biotechnologijoschemija
E100 informatikos inžinerijainformacinės technologijos arba fizika

2 priedas. Pagrindinių kriterijų įtaka geriausiųjų eilei į kolegines studijas sudaryti pagal studijų kryptis ar krypčių grupes

Studijų kryptis arba krypčių grupėKonkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
pirmasis dalykassvertinis koeficientasantrasis dalykassvertinis koeficientastrečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientaslietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
I. HUMANITARINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
Q300 anglų filologija, T900 filologija, U600 vertimaslietuvių kalba ir literatūra
0,4
istorija0,20,2užsienio kalba – 0,2
II. MENŲ STUDIJŲ SRITIS
W300 muzika, W100 dailė, W200 dizainas ,W400 teatras ir kinas, W500 šokis, W600 fotografija ir medijos, W900 meno studijosstojamasis egzaminas0,70,10,2
III. SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
M900 teisė, L500 socialinis darbas, N800 turizmas ir poilsisistorija0,4matematika0,20,20,2
X100 pedagogika, X900 švietimas ir ugdymaslietuvių kalba ir literatūra0,4matematika0,20,2istorija – 0,2
X130 dalyko pedagogikaKonkursinis balas skaičiuojamas iš atitinkamo dalyko (matematikos, fizikos ir kt.) studijų krypčiai nustatytų konkursinių dalykų įvertinimų.
Stojant į dviejų dalykų pedagogikos studijų programą, pirmuoju dalyku gali būti bet kuris dalykas, tačiau konkursinio balo sandaroje dalykas jie negali kartotis.
X140 meno pedagogikastojamasis egzaminas0,60,20,2
N100 verslas, N200 vadyba, N300 finansai, N400 apskaita, N500 rinkodara, L100 ekonomika, N600 žmonių išteklių vadyba, N900 verslas ir vadybamatematika0,4istorija arba geografija0,2
S100 psichologijabiologija
P100 informacijos paslaugos, P200 viešieji ryšiai, P900 komunikacijalietuvių kalba ir literatūrainformacinės technologijosistorija –
0,2
IV. FIZINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
I100 informatika, I300 programų sistemosmatematika0,4informacinės technologijos arba fizika0,20,20,2
F100 chemijachemija0,4matematika0,2
V. BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
D400 žemės ūkis, D600 maisto studijos, D700 žemės ūkio mokslai, D500 miškininkystė, B800 medicinos technologijos, A500 burnos priežiūra, A600 visuomenės sveikata, B200 farmacija, B400 mityba, B700 slauga, B300 reabilitacija, B900 medicina ir sveikata, D100 ikiklinikinė veterinarinė medicinabiologija0,4chemija arba matematika0,20,20,2
VI. TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
H600 elektronikos ir elektros inžinerija, H200 statybos inžinerija, H500 jūrų inžinerija, E200 sausumos transporto inžinerija, E300 energijos inžinerija, J500 medžiagų technologijos, J600 jūrų technologijos, J800 statybų technologijos, J900 technologijos, H300 mechanikos inžinerija, H900 inžinerijamatematika0,4fizika0,20,20,2
J400 polimerų ir tekstilės technologijos, H100 bendroji inžinerijachemija arba fizika
E400 maisto technologijoschemija
E100 informatikos inžinerijainformacinės technologijos arba fizika

3 priedas. Asmenų, baigusių vidurinio ugdymo programą, dalykų pažymių įskaitymo ir perskaičiavimo principai

1. Brandos atestato penkių balų sistemos pažymiai dvigubinami ir vėliau perskaičiuojami šio priedo 10 ir 16 punktuose nustatyta tvarka.

2. Jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas ne bendrojo  ugdymo (lavinimo) mokykloje, pažymiai įskaitomi iš vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento (diplomo ir (arba) jo priedo).

3. Rusų, vokiečių ir kita kalba įskaitoma kaip užsienio kalba, jei brandos atestate ji nėra įrašyta kaip gimtoji arba mokymosi kalba.

4. Jeigu vidurinį išsilavinimą patvirtinančiame dokumente, išduotame iki 1993 metų įskaitytinai, nėra įrašytų brandos egzaminų, dalyko brandos egzamino ir jo metiniu pažymiu įskaitomas to dalyko metinis (galutinis) pažymys. Jeigu vidurinį išsilavinimą patvirtinančiame dokumente nurodyti išlaikyti brandos egzaminai, bet neįrašyti pažymiai kaip išlaikytų dalykų brandos egzaminų pažymiai, įskaitomi tų dalykų metiniai (galutiniai) pažymiai. Tokiu atveju lietuvių kalbos ir literatūros pažymiu laikomas lietuvių kalbos metinis (galutinis) pažymys, apskaičiuotas šio priedo 5 punkte nustatyta tvarka.

5. Jeigu brandos atestate yra keli matematikos (pavyzdžiui, algebros ir analizės pagrindų bei geometrijos), istorijos (pavyzdžiui, istorijos ir visuotinės istorijos), lietuvių kalbos (pavyzdžiui, lietuvių kalbos (raštu), lietuvių kalbos (žodžiu), lietuvių literatūros (raštu), lietuvių literatūros (žodžiu) ir panašiai) pažymiai, tai apskaičiuotas jų aritmetinis vidurkis šimtųjų dalių tikslumu laikomas atitinkamai brandos egzamino ir (arba) metiniu pažymiu. Šio pažymio perskaičiavimas į šimtabalę vertinimo sistemą atliekamas, prieš tai apskaičiuotą brandos egzamino pažymį suapvalinant iki sveikojo skaičiaus pagal matematines apvalinimo taisykles.

6. Vidurinį išsilavinimą įgijusiųjų bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose iki 1993 metų įskaitytinai dalykų metiniai (galutiniai) įvertinimai prilyginami A kurso pažymiams, išskyrus užsienio kalbą, kurios įvertinimai prilyginami B2 lygiui. Vidurinį išsilavinimą įgijusiųjų profesinėse, specialiosiose vidurinėse ir aukštesniosiose mokyklose metiniai (galutiniai) pažymiai prilyginami B kurso pažymiams, išskyrus užsienio kalbą, kurios įvertinimai prilyginami B1 lygiui. Pažymiai perskaičiuojami šio priedo 15 punkte nustatyta tvarka.

7. Jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas 1993 metais ir anksčiau bendrojo lavinimo mokyklose, valstybinio brandos egzamino įvertinimu imamas A lygio brandos egzamino pažymys. Jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas 1993 metais ir anksčiau profesinėse, specialiosiose vidurinėse ir aukštesniosiose mokyklose, valstybinio brandos egzamino įvertinimu imamas B lygio brandos egzamino pažymys. Pažymiai perskaičiuojami šio priedo 10 punkte nustatyta tvarka.

8. Jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas 1994–1999 metais bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose, lietuvių (gimtosios) kalbos (raštu) brandos egzamino pažymiai įskaitomi kaip išplėstinio kurso (A) arba A lygio, o profesinėse ir aukštesniosiose – B lygio ir perskaičiuojami šio priedo 10 punkte nustatyta tvarka.

9. 1994–2011 m. laikotarpiu gauti dalykų, kurių valstybiniai brandos egzaminai dar nebuvo vykdomi, brandos egzaminų įvertinimai perskaičiuojami į valstybinio brandos egzamino įvertinimus šimtabalėje sistemoje: 1994–1998 m. – istorijos, matematikos, biologijos, chemijos, fizikos, užsienio (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbos, lietuvių kalbos ir literatūros; 1999 m. – biologijos, chemijos, fizikos, užsienio (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbos, lietuvių kalbos ir literatūros; 2000 m. – užsienio (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbos, lietuvių kalbos ir literatūros; 2001 m. – užsienio (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbos; 1994–2011 m. – geografijos. Perskaičiavimas atliekamas šio priedo 10 punkte nustatyta tvarka.

10. Mokyklinių A lygio, S lygio, be lygio brandos egzaminų, prilyginamų valstybiniams brandos egzaminams, įvertinimai tiesiškai perskaičiuojami į kriterinę 16–100 balų vertinimo skalę, o B lygio brandos egzaminų įvertinimai dar mažinami 25 proc., suapvalinant iki sveikojo skaičiaus (šis perskaičiavimas netaikomas mokykliniams brandos egzaminams dalykų, kurių valstybiniai brandos egzaminai neorganizuojami):

Įvertinimų skalėsPatenkinami įvertinimai
Mokyklinė dešimtbalė skalė45678910
A lygio mokyklinio brandos egzamino įvertinimas, perskaičiuotas kaip valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo22344658708294
B lygio mokyklinio brandos egzamino įvertinimas, perskaičiuotas kaip valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo17263544536271

11. Jeigu vidurinį išsilavinimą liudijančiame dokumente, išduotame 2002–2007 metais įskaitytinai, įrašyti lietuvių kalbos testo ir lietuvių kalbos teksto interpretacijos brandos egzaminų pažymiai arba lietuvių valstybinės kalbos ir lietuvių kalbos teksto interpretacijos brandos egzaminų pažymiai, formuojant stojančiojo į filologijos krypties studijų programas konkursinį balą, imamas šių abiejų pažymių aritmetinis vidurkis; stojantiesiems į visas kitas studijų programas – lietuvių kalbos testo brandos egzamino pažymys arba lietuvių valstybinės kalbos egzamino pažymys. Jeigu lietuvių gimtosios kalbos (testo) ir lietuvių gimtosios kalbos (teksto interpretacijos) vienas įvertinimas yra valstybinio egzamino, o kitas – mokyklinio (perskaičiuoto šio priedo 15 punkte nustatyta tvarka), apskaičiuojamas jų aritmetinis vidurkis.

12. Kurtiesiems ir neprigirdintiesiems, turintiems vidutinį, žymų arba labai žymų klausos sutrikimo laipsnį ir išlaikiusiems mokyklinį lietuvių (gimtosios) kalbos arba lietuvių (valstybinės) kalbos egzaminą iki 2012 metų įskaitytinai, įvertinimas įskaitomas ir perskaičiuojamas kaip valstybinio brandos egzamino įvertinimas.

13. Asmenų, vidurinį išsilavinimą įgijusių iki 2012 metų įskaitytinai, valstybinių brandos egzaminų įvertinimai iš norminės 1–100 balų vertinimo sistemos tiesiškai perskaičiuojami į kriterinę 16–100 balų vertinimo sistemą.

14. Asmenims, baigusiems Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotas pirminio profesinio mokymo programas, skirtas pagrindinį išsilavinimą turintiems asmenims ir suteikiančias galimybę įgyti vidurinį išsilavinimą, ir pirminio profesinio mokymo programas, skirtas vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims, įgijusiems kvalifikaciją iki 2012 metų įskaitytinai, vietoje kompetencijų įvertinimo įskaitomas kvalifikacijos egzamino teorijos ir praktinio darbo įvertinimo balų aritmetinis vidurkis.

15. Dalykų metiniai ir mokyklinių brandos egzaminų, neįskaitytų kaip valstybinių, įvertinimai, naudojami priėmimo konkursiniam balui apskaičiuoti, perskaičiuojami į valstybinių brandos egzaminų kriterinę 16–100 balų vertinimo sistemą taip, kad tikslinio T kurso arba S lygio, išplėstinio A kurso arba A lygio, užsienio kalbos dalyko B1 ir B2 mokėjimo lygių kursų įvertinimai, mokyklinių A lygio, S lygio, be lygio brandos egzaminų įvertinimai (išskyrus 4 ir 5) tiesiškai perskaičiuojami į valstybinių brandos egzaminų patenkinamo lygio intervalą (16–35), o B kurso, B lygio dalykų metiniai, užsienio kalbos dalyko A1 ir A2 mokėjimo lygių kursų įvertinimai, B lygio brandos egzaminų įvertinimai dar mažinami 50 proc., suapvalinant iki sveikųjų skaičių:

Įvertinimų skalėsPatenkinami įvertinimai
Mokyklinė dešimtbalė skalė45678910
A lygio dalyko metinis įvertinimas, perskaičiuotas kaip valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo12151923263033
B lygio dalyko metinis įvertinimas, perskaičiuotas kaip valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo681012131517

4 priedas. Šalies ir tarptautinių olimpiadų ir konkursų, kurių laimėtojams pridedama papildomų balų, sąrašas

I. TARPTAUTINĖS OLIMPIADOS IR KONKURSAI

1. Tarptautinė biologijos olimpiada
2. Tarptautinė chemijos olimpiada
3. Tarptautinė fizikos olimpiada
4. Tarptautinė astronomijos olimpiada
5. Tarptautinė astronomijos ir astrofizikos olimpiada
6. Tarptautinė matematikos olimpiada
7. Tarptautinė lenkų kalbos olimpiada
8. Tarptautinė rusų kalbos olimpiada
9. Tarptautinė filosofijos olimpiada
10. Tarptautinė vokiečių kalbos olimpiada
11. Tarptautinė informatikos olimpiada
12. Tarptautinė geografijos olimpiada
13. Baltijos šalių chemijos olimpiada
14. Baltijos šalių informatikos olimpiada
15. Baltijos šalių vokiečių kalbos olimpiada
16. Vidurio Europos geografijos olimpiada
17. Vidurio Europos matematikos olimpiada
18. ES jaunųjų mokslininkų konkursas

II. ŠALIES OLIMPIADOS IR KONKURSAI

19. ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinis etapas
20. Lietuvos mokinių biologijos olimpiada
21. Lietuvos mokinių lenkų kalbos olimpiada
22. Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiada
23. Lietuvos mokinių fizikos olimpiada
24. Lietuvos mokinių chemijos olimpiada
25. Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada
26. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams
27. Lietuvos mokinių technologijų olimpiada
28. Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada
29. Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada
30. Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiada
31. Lietuvos mokinių matematikos olimpiada
32. Lietuvos mokinių informatikos olimpiada
33. Lietuvos mokinių astronomijos olimpiada
34. Lietuvos mokinių istorijos olimpiada
35. Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada
36. Lietuvos mokinių geografijos olimpiada
37. Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas
38. Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada

5 priedas. Šalies ir tarptautinių vizualiųjų menų olimpiadų ir konkursų, kurių laimėtojams pridedama papildomų balų, sąrašas

I. TARPTAUTINĖS OLIMPIADOS

1. Tarptautinė dailės olimpiada

II. ŠALIES OLIMPIADOS IR KONKURSAI

2. Respublikinė dailės olimpiada
3. Respublikinis vizualiųjų menų konkursas „Čiurlionio takais“