Bendrajame priėmime 2018 m. dalyvavo 37 aukštosios mokyklos (18 universitetų – 13 valstybinių ir 5 privatūs ir 19 kolegijų – 12 valstybinių ir 7 privačios).

Bendrąjį priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas švietimo ir mokslo ministro įgaliojimu (nuo 2009 m.) atlieka Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).

2018 m. bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas metu LAMA BPO prašymus pateikė 32 499 brandos atestatus turintys asmenys (2017 m. – 29 538), iš jų 15 871 – 2018 m. abiturientai (2017 m. – 16 459). Aukštųjų mokyklų nustatytus reikalavimus, taip pat švietimo ir mokslo ministro nustatytus minimalius rodiklius valstybės finansuojamoms vietoms užimti ar studijų stipendijai gauti tenkino 25 619 asmenų (2017 m. – 26 873), iš jų 14 246 – šių metų abiturientai (2017 m. – 15 584). Turinčių teisę dalyvauti konkursuose dalis sudarė 0,79 nuo visų pateikusių prašymus (2017 m. – 0,91). Iš jų švietimo ir mokslo ministro nustatytus minimalius rodiklius valstybės finansuojamoms vietoms užimti ar studijų stipendijai gauti tenkino 16 993 asmenys (2017 m. – 20 825).

Per tris etapus vykusius konkursus įveikė ir studijų sutartis su aukštosiomis mokyklomis pasirašė 20 805 stojantieji (2017 m. – 21 448), t. y. 3 proc. mažiau negu 2017 m. Studijų sutartis pasirašė 12 787 šių metų abiturientai (2017 m. – 12 321), t. y. daugiau negu 2017 m., nors šių metų abiturientų skaičius artimas praėjusiems metams: bendrojo ugdymo mokyklose šiemet įteikti 23 635 brandos atestatai (2017 m. – 23 787), profesinio mokymo įstaigose – 4 727 (2017 m. – 4 342).