LT EN

Lyginamieji duomenys

Rodiklis 2019 2018 Pokytis
Konkurse dalyvavusių studijų programų skaičius 614 639 – 4 %
Studijų programų, į kurias priėmimas įvyko, skaičius 542 584 – 7,2 %
Bendrojo ugdymo mokyklų 2019 m. abiturientų (su brandos atestatais) skaičius 21 988 23 640 – 7 %
Profesinio mokymo įstaigų abiturientų skaičius 4 170 4 727 – 11,8 %
Priėmime dalyvavusių ir bent vieną pageidavimą turėjusių asmenų skaičius 28 524 28 902 – 1,3 %
AM ir ŠMSM priėmimo reikalavimus atitinkančių asmenų skaičius 23 901 25 619 – 6,7 %
    iš jų stojimo metų Lietuvos brandos  atestatus turinčių abiturientų 13 226 14 181 – 6,7 %
Turinčių teisę į vf / vnf/st skaičius 16 292 16 993 – 4,1 %
Priėmime dalyvavusių einamųjų metų Lietuvos abiturientų dalis 14 268
(54,5 %)
15 138
(53,4 %)
+ 2,2 %
Vf ir vnf/st vietas užėmusių einamųjų metų Lietuvos abiturientų dalis 7 706
(65,5 %)
7 075
(58,4 %)
+ 12,1 %
Sudariusių studijų sutartis asmenų skaičius 19 302 20 805 – 7,2 %
    iš jų universitetuose 10 696 10 803 – 1 %
    iš jų kolegijose 8 606 10 002 – 14 %
    iš jų vf ir vnf/st universitetuose 7 096 7 125 – 0,4 %
    iš jų vf ir vnf/st kolegijose 4 674 4 987 – 6,3 %
Priimta asmenų, turinčių bent vieną 100 VBE įvertinimą 1 762 1 698 + 3,8 %

Bendroji informacija.

Bendrąjį priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas nuo 2009 m. švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliojimu atlieka Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).

Bendrajame priėmime 2019 m. dalyvavo 36 aukštosios mokyklos (17 universitetų – 12 valstybinių ir 5 privatūs bei 19 kolegijų – 12 valstybinių ir 7 privačios).

2019 m. bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas metu LAMA BPO prašymus pateikė 30 855 brandos atestatus turintys asmenys (2018 m. – 32 499). Aukštųjų mokyklų nustatytus reikalavimus tenkino 23 901 asmuo (2018 m. – 25 619). Iš jų švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus minimalius rodiklius ir mažiausią stojamąjį konkursinį balą valstybės finansuojamoms vietoms užimti ar studijų stipendijai gauti pagal pateiktus pageidavimus tenkino 16 292 asmenys (2018 m. – 16 993).

Per tris etapus vykusius konkursus įveikė ir studijų sutartis su aukštosiomis mokyklomis pasirašė 19 302 stojantieji (2018 m. – 20 805), t. y. 7 proc. mažiau negu 2018 m. Studijų sutartis pasirašė 11 974 šių metų abiturientai (2018 m. – 12 787). Šių metų Lietuvos abiturientų, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo: bendrojo ugdymo mokyklose šiemet įteikti 21 988 brandos atestatai (2018 m. – 23 635), profesinio mokymo įstaigose – 4 170 (2018 m. – 4 727).

Vasarą priėmimas vyko ir į profesinio mokymo įstaigas. 1 pav. parodyta, kaip iki mokslo metų pradžios priimtų asmenų skaičius pasiskirstė per visus tris sektorius.

1 pav. 2019 m. priimtųjų pasiskirstymas pagal sektorius