Lyginamieji duomenys

Rodiklis20192018Pokytis
Konkurse dalyvavusių studijų programų skaičius614639– 4 %
Studijų programų, į kurias priėmimas įvyko, skaičius542584– 7,2 %
Bendrojo ugdymo mokyklų 2019 m. abiturientų (su brandos atestatais) skaičius21 98823 640– 7 %
Profesinio mokymo įstaigų abiturientų skaičius4 1704 727– 11,8 %
Priėmime dalyvavusių ir bent vieną pageidavimą turėjusių asmenų skaičius28 52428 902– 1,3 %
AM ir ŠMSM priėmimo reikalavimus atitinkančių asmenų skaičius23 90125 619– 6,7 %
    iš jų stojimo metų Lietuvos brandos  atestatus turinčių abiturientų13 22614 181– 6,7 %
Turinčių teisę į vf / vnf/st skaičius16 29216 993– 4,1 %
Priėmime dalyvavusių einamųjų metų Lietuvos abiturientų dalis14 268
(54,5 %)
15 138
(53,4 %)
+ 2,2 %
Vf ir vnf/st vietas užėmusių einamųjų metų Lietuvos abiturientų dalis7 706
(65,5 %)
7 075
(58,4 %)
+ 12,1 %
Sudariusių studijų sutartis asmenų skaičius19 30220 805– 7,2 %
    iš jų universitetuose10 69610 803– 1 %
    iš jų kolegijose8 60610 002– 14 %
    iš jų vf ir vnf/st universitetuose7 0967 125– 0,4 %
    iš jų vf ir vnf/st kolegijose4 6744 987– 6,3 %
Priimta asmenų, turinčių bent vieną 100 VBE įvertinimą1 7621 698+ 3,8 %

Bendroji informacija.

Bendrąjį priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas nuo 2009 m. švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliojimu atlieka Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).

Bendrajame priėmime 2019 m. dalyvavo 36 aukštosios mokyklos (17 universitetų – 12 valstybinių ir 5 privatūs bei 19 kolegijų – 12 valstybinių ir 7 privačios).

2019 m. bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas metu LAMA BPO prašymus pateikė 30 855 brandos atestatus turintys asmenys (2018 m. – 32 499). Aukštųjų mokyklų nustatytus reikalavimus tenkino 23 901 asmuo (2018 m. – 25 619). Iš jų švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus minimalius rodiklius ir mažiausią stojamąjį konkursinį balą valstybės finansuojamoms vietoms užimti ar studijų stipendijai gauti pagal pateiktus pageidavimus tenkino 16 292 asmenys (2018 m. – 16 993).

Per tris etapus vykusius konkursus įveikė ir studijų sutartis su aukštosiomis mokyklomis pasirašė 19 302 stojantieji (2018 m. – 20 805), t. y. 7 proc. mažiau negu 2018 m. Studijų sutartis pasirašė 11 974 šių metų abiturientai (2018 m. – 12 787). Šių metų Lietuvos abiturientų, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo: bendrojo ugdymo mokyklose šiemet įteikti 21 988 brandos atestatai (2018 m. – 23 635), profesinio mokymo įstaigose – 4 170 (2018 m. – 4 727).

Vasarą priėmimas vyko ir į profesinio mokymo įstaigas. 1 pav. parodyta, kaip iki mokslo metų pradžios priimtų asmenų skaičius pasiskirstė per visus tris sektorius.

1 pav. 2019 m. priimtųjų pasiskirstymas pagal sektorius