LT EN

2018 m. bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas metu Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijai bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) buvo pateikti 32 499  prašymai (2017 m. – 29 538). Aukštųjų mokyklų nustatytus reikalavimus tenkino 25 619 asmenų (2017 m. – 26 873), iš jų 14 246 – šių metų abiturientai (2017 m. – 15 584). Švietimo ir mokslo ministro nustatytus minimalius rodiklius valstybės finansuojamoms vietoms užimti ar studijų stipendijai gauti tenkino 16 993  asmenys (2017 m. – 20 825).

2018 m. stojantiesiems pasiūlytos 639 studijų programos (2017 m. – 768). Priėmimas įvyko į 584 programas (2017 m. – 603). Stojantieji su aukštosiomis mokyklomis sudarė 20 805 studijų sutartis (2017 m. – 21 448), iš jų  12 787 studijų sutartis sudarė šių metų abiturientai (2017 m. – 12  321). Pastaraisiais metais daugėja priimtųjų, gavusių bent vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą. Šiais metais tokių asmenų priimta 1 729 (2017 m. – 1 546).

57 proc. stojančiųjų (2017 m. – 56 proc.) pirmuoju prioritetu rinkosi universitetų studijų programas, 43 proc. (2017 m. – 44 proc.) – kolegijų. Iš visų 13 184 pakviestųjų (2017 m. – 14 035) studijuoti universitetuose stojantieji sudarė 10 803 studijų sutartis (2017 m. – 11 413). Su kolegijomis pasirašytos 10 002 sutartys (2017 m. – 10 035), šiemet čia studijuoti buvo kviečiama 14 260 stojančiųjų (2017 m. – 14 047).

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose sudaryta 12 112 sutarčių (2017 m. – 13 886), iš kurių 7 125 – universitetuose (2017 m. – 7 622), 4 987 – kolegijose (2017 m. –  6 264), o studijuoti valstybės nefinansuojamose studijų vietose – 8 693 sutartys (2017 m. – 7 562): universitetuose – 3 678 (2017 m. – 3 791), kolegijose – 5 015 (2017 m. – 3 771).

Valstybės finansuojamų studijų vietų sutartis su universitetais pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 6,85 (2017 m. – 6,81). Valstybės nefinansuojamose vietose studijuosiančiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 5,38 (2017 m. – 5,12). Aukščiausią vidutinį konkursinį balą šiemet turi priimtieji į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją (Balstogės universitete ir Europos humanitariniame universitete taikoma kita balų skaičiavimo sistema, todėl jie nelyginami).

Sutartis su kolegijomis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas valstybės finansuojamose studijų vietose siekia 4,32 (2017 m. – 4,16), o nefinansuojamose – 3,20 (2017 m. – 2,83). Aukščiausią balų vidurkį turi studijas pasirašiusieji su Vilniaus dizaino kolegija tiek valstybės finansuojamose, tiek nefinansuojamose vietose.

Universitetuose daugiausia stojančiųjų pirmuoju prioritetu rinkosi Sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programas (16,31 proc.), kiek mažiau – 15,4 proc. stojančiųjų rinkosi Socialinius mokslus, 11,95 proc. – Verslo ir viešosios vadybos. Gausiausiai studijų sutarčių pasirašyta Vilniaus universitete, Kauno technologijos universitete ir Vilniaus Gedimino technikos universitete. Didžiausią studentų skaičių valstybės finansuojamose studijų vietose surinko Kauno technologijos universiteto Programų sistemų studijų programa, Vilniaus universiteto Teisės ir Politikos mokslų studijų programos.

Universitetų sektoriuje daugiausia valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentų sulaukė Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir Mykolo Romerio universitetas.

Kolegijose stojantieji labiausiai rinkosi Verslo ir viešosios vadybos mokslų krypties studijų programas (28,95 proc.), kiek mažiau – 23,18 proc. stojančiųjų rinkosi Sveikatos mokslus, 17,28 proc. – Inžinerijos mokslus. Norintieji studijuoti kolegijų vykdomose studijų programose daugiausia sutarčių sudarė su Vilniaus kolegija, Kauno kolegija ir Socialinių mokslų kolegija. Didžiausią studentų skaičių valstybės finansuojamose studijų vietose surinko Vilniaus kolegijoje vykdomos Tarptautinio verslo ir Programų sistemų programos, surinkusios vienodą skaičių studentų. Kolegijose stojantieji nemažai studijų sutarčių pasirašė ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje vykdomoje Transporto logistikos programoje.

Kolegijose didžiausią valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentų skaičių surinko Socialinių mokslų kolegija, Vilniaus kolegija ir Kauno kolegija.

Motyvacijos vertinime, kuris būtinas pretenduojant į pedagogo kvalifikaciją teikiančias studijų programas, šiemet užsiregistravo 1 204 asmenys. Teigiamą motyvacijos įvertinimą, kuris reikalingas stojant į pedagogo kvalifikaciją teikiančias studijų programas, gavo 696 jame dalyvavusieji asmenys (2017 m. – 592). Studijuoti ugdymo studijų programose pasirašyta 651 studijų sutartis.

Šiais metais po 0,25 papildomo balo gavo 59 stojantieji už savanorišką veiklą, trukusią ne trumpiau nei 3 mėnesius, ir 122 stojantieji už brandos darbą. 629 stojantieji, baigusieji bazinius karinius mokymus ar privalomąją karo tarnybą, gavo papildomus pusę balo.

Su aukštosiomis mokyklomis pasirašytų studijų sutarčių skaičius

Aukštoji mokykla Sutarčių dėl valstybės finansuojamų, studijų stipendijų vietų skaičius Pokytis, proc. (vf+
vnf/st)
Sutarčių dėl valstybės nefinansuojamų vietų (vnf) skaičius Vnf pokytis, proc. Bendras pokytis, proc.
2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m.
Universitetai
Aleksandro Stulginskio universitetas 93 187 -50,3% 67 80 -16,3% -40,1%
Balstogės universiteto filialas Vilniuje 0 0 32 23 39,1% 39,1%
Europos humanitarinis universitetas 0 1
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 52 58 -10,3% 0 0 -10,3%
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 123 118 4,2% 58 100 -42,0% -17,0%
Kauno technologijos universitetas 1 332 1 596 -16,5% 195 316 -38,3% -20,1%
Kazimiero Simonavičiaus universitetas 0 1 -100,0% 5 9 -44,4% -50,0%
Klaipėdos universitetas 133 139 -4,3% 145 168 -13,7% -9,4%
LCC tarptautinis universitetas 6 4 50,0% 0 0 50,0%
Lietuvos edukologijos universitetas 111 -100,0% 124 -100,0% -100,0%
Lietuvos muzikos ir teatro akademija 127 137 -7,3% 25 25 0,0% -6,2%
Lietuvos sporto universitetas 71 70 1,4% 275 241 14,1% 11,3%
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 482 436 10,6% 493 615 -19,8% -7,2%
Mykolo Romerio universitetas 92 98 -6,1% 450 301 49,5% 35,8%
Šiaulių universitetas 40 40 0,0% 79 46 71,7% 38,4%
Vilniaus dailės akademija 234 224 4,5% 82 63 30,2% 10,1%
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 1 098 1 322 -16,9% 265 373 -29,0% -19,6%
Vilniaus universitetas 2 696 2 606 3,5% 1 058 900 17,6% 7,1%
Vytauto Didžiojo universitetas 545 474 15,0% 446 407 9,6% 12,5%

Iš viso universitetuose

7 124 7 621 -6,5% 3 676 3 791 -3,0% -5,4%

Kolegijos

Alytaus kolegija 166 98 69,4% 40 62 -35,5% 28,8%
Graičiūno aukštoji vadybos mokykla 0 38 -100,0% -100,0%
Kauno kolegija 1124 1425 -21,1% 843 589 43,1% -2,3%
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 155 163 -4,9% 41 65 -36,9% -14,0%
Kauno technikos kolegija 323 476 -32,1% 239 118 102,5% -5,4%
Klaipėdos valstybinė kolegija 430 544 -21,0% 378 343 10,2% -8,9%
Kolpingo kolegija 0 0 60 52 15,4% 15,4%
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 105 174 -39,7% 63 52 21,2% -25,7%
Lietuvos verslo kolegija 33 33 0,0% 101 63 60,3% 39,6%
Marijampolės kolegija 78 85 -8,2% 42 70 -40,0% -22,6%
Panevėžio kolegija 175 174 0,6% 194 98 98,0% 35,7%
Socialinių mokslų kolegija 0 0 1 293 819 57,9% 57,9%
Šiaulių valstybinė kolegija 245 308 -20,5% 149 127 17,3% -9,4%
Šv. Ignaco Lojolos kolegija 45 68 -33,8% 50 58 -13,8% -24,6%
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 23 26 -11,5% 55 61 -9,8% -10,3%
Utenos kolegija 139 150 -7,3% 185 149 24,2% 8,4%
Vilniaus dizaino kolegija 31 30 3,3% 65 49 32,7% 21,5%
Vilniaus kolegija 1 471 1 855 -20,7% 959 647 48,2% -2,9%
Vilniaus kooperacijos kolegija 16 -100,0% 26 -100,0% -100,0%
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 432 607 -28,8% 202 202 0,0% -21,6%
Vilniaus verslo kolegija 12 32 -62,5% 56 80 -30,0% -39,3%
Iš viso kolegijose 4 987 6 264 -20,4% 5 015 3 768 33,1% -0,3%
IŠ VISO 12 111 13 885 -12,8% 8 691 7 559 15,0% -3,0%

 

 Studijų sutartis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas

Aukštoji mokykla Studijų sutartis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas

2018 m.

Studijų sutartis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas

2017 m.

vf+vnf/st vnf vf+vnf/st vnf
Universitetai
Aleksandro Stulginskio universitetas 5,21 4,65 4,91 4,09
Balstogės universiteto filialas Vilniuje 21,70 35,59
Europos humanitarinis universitetas 9,13
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 5,84 5,53
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 7,52 4,89 8,34 5,18
Kauno technologijos universitetas 6,22 4,63 6,41 4,56
Kazimiero Simonavičiaus universitetas 5,21 7,20 4,25
Klaipėdos universitetas 6,31 5,05 5,90 4,65
LCC tarptautinis universitetas 6,92 7,62
Lietuvos edukologijos universitetas 5,79 4,61
Lietuvos muzikos ir teatro akademija 9,24 7,25 8,04 6,41
Lietuvos sporto universitetas 6,27 4,90 6,61 4,24
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 7,95 7,24 7,91 6,80
Mykolo Romerio universitetas 6,01 4,07 6,21 4,31
Šiaulių universitetas 7,00 6,21 6,07 5,48
Vilniaus dailės akademija 7,44 5,87 7,53 5,37
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 5,76 4,85 5,95 4,44
Vilniaus universitetas 7,38 5,38 7,49 5,19
Vytauto Didžiojo universitetas 6,71 5,48 6,37 4,97

Vidutinis konkursinis balas universitetuose*

6,85 5,38 6,81 5,12

Kolegijos

Alytaus kolegija 4,15 3,50 4,21 2,54
Graičiūno aukštoji vadybos mokykla 2,88
Kauno kolegija 4,69 3,81 4,50 3,14
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 4,17 3,60 3,37 2,80
Kauno technikos kolegija 3,70 2,99 3,27 2,84
Klaipėdos valstybinė kolegija 4,10 3,36 3,93 2,92
Kolpingo kolegija 1,86 1,87
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 4,06 2,82 3,57 2,21
Lietuvos verslo kolegija 3,58 2,91 3,71 2,52
Marijampolės kolegija 3,81 2,85 3,58 1,88
Panevėžio kolegija 3,96 3,30 4,04 2,49
Socialinių mokslų kolegija 2,47 2,41
Šiaulių valstybinė kolegija 3,78 3,05 3,93 2,55
Šv. Ignaco Lojolos kolegija 4,50 2,83 4,83 2,81
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 3,51 3,07 4,28 2,64
Utenos kolegija 4,19 3,29 4,39 2,71
Vilniaus dizaino kolegija 7,88 6,50 7,99 6,48
Vilniaus kolegija 4,50 3,58 4,46 3,14
Vilniaus kooperacijos kolegija 3,36 2,71
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 3,98 3,11 3,67 3,03
Vilniaus verslo kolegija 4,75 3,09 4,37 2,90

Vidutinis konkursinis balas kolegijose

4,32 3,20 4,16 2,83

* be Balstogės universiteto filialo Vilniuje

Didžiausią valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) studentų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr. Aukštoji mokykla Studijų programa Pasirašiusieji sutartis dėl vf vietų
Universitetai
1 Kauno technologijos universitetas Programų sistemos 306
2 Vilniaus universitetas Teisė 153
3 Vilniaus universitetas Politikos mokslai 150
4 Vilniaus universitetas Medicina 140
5 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Programų inžinerija 136
6 Vilniaus universitetas Ekonomika 135
7 Vilniaus universitetas Programų sistemos 130
8 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Multimedija ir kompiuterinis dizainas 116
9 Vilniaus universitetas Psichologija 111
10 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicina 106

Kolegijos

1 Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas 170
1 Vilniaus kolegija Programų sistemos 170
2 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Transporto logistika 91
3 Vilniaus kolegija Bendrosios praktikos slauga 83
4 Kauno kolegija Kompiuterinių tinklų administravimas 81
5 Vilniaus kolegija Buhalterinė apskaita 78
5 Kauno kolegija Multimedijos technologija 78
6 Vilniaus kolegija Reklamos vadyba 77
7 Alytaus kolegija Bendrosios praktikos slauga 76
8 Kauno technikos kolegija Statybos inžinerija 74
9 Kauno technikos kolegija Automobilių techninis eksploatavimas 73
10 Kauno technikos kolegija Autotransporto elektronika 69

Didžiausią valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų su stipendija ar be jos (vf+vnf/st+vnf) studentų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr. Aukštoji mokykla Studijų programa Pasirašiusieji sutartis dėl vf+vnf/st+vnf vietų
Universitetai
1 Kauno technologijos universitetas Programų sistemos 328
2 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicina 307
3 Vilniaus universitetas Teisė 251
4 Lietuvos sporto universitetas Treniravimo sistemos 196
5 Vilniaus universitetas Medicina 183
5 Vilniaus universitetas Ekonomika 183
6 Vilniaus universitetas Politikos mokslai 167
7 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Programų inžinerija 156
8 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Veterinarinė medicina 146
9 Vilniaus universitetas Programų sistemos 134
10 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Multimedija ir kompiuterinis dizainas 124

Kolegijos

1 Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas 255
2 Socialinių mokslų kolegija Estetinė kosmetologija 228
3 Vilniaus kolegija Programų sistemos 222
4 Socialinių mokslų kolegija Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika 190
5 Vilniaus kolegija Bendrosios praktikos slauga 175
6 Socialinių mokslų kolegija Kūrybos ir pramogų industrijos 172
7 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Transporto logistika 150
7 Kauno technikos kolegija Automobilių techninis eksploatavimas 150
8 Socialinių mokslų kolegija Transporto ir logistikos verslas 147
9 Socialinių mokslų kolegija Marketingas ir reklamos kūrimas 143
10 Kauno technikos kolegija Statybos inžinerija 118
10 Kauno technikos kolegija Autotransporto elektronika 118

 

Studijų krypčių populiarumas stojančiųjų prašymuose pagal pirmąjį prioritetą

Studijų kryptis 2018 m. 2017 m.
Stojančiųjų

universitetuose, %

Stojančiųjų

kolegijose, %

Stojančiųjų

universitetuose, %

Stojančiųjų

kolegijose, %

Fiziniai mokslai 1,68 0,13 1,73 0,11
Gyvybės mokslai 2,82 2,43
Humanitariniai mokslai 9,96 1,18 8,7 1,12
Informatikos mokslai 11,08 7,8 11,9 8,39
Inžinerijos mokslai 9,26 17,28 10,16 17,84
Matematikos mokslai 1,41 1,51
Menai 6,22 3,67 5,07 4,46
Socialiniai mokslai 15,4 6,88 14,92 6,23
Sportas 1,77 1,7
Sveikatos mokslai 16,31 23,18 16,68 22,78
Technologijų mokslai 1,24 3,49 1,25 4,22
Teisė 5,46 1,89 5,33 1,32
Ugdymo mokslai 2,51 3,7 2,84 3,18
Verslo ir viešoji vadyba 11,95 28,95 12,74 27,99
Veterinarijos mokslai 1,37 0,87 1,41 0,97
Žemės ūkio mokslai 1,56 0,98 1,62 1,38