I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Bendrojo priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2021 m. tvarkos aprašas nustato stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas (universitetus ir kolegijas), dalyvaujančias 2021 m. bendrajame priėmime, prašymų priimti studijuoti, išsilavinimą ir kitus pasiekimus liudijančių dokumentų teikimo, konkursinio balo ir konkursinių eilių sudarymo, stojančiųjų ir aukštųjų mokyklų informavimo apie priėmimo rezultatus tvarką, taip pat nustato svarbiausias stojamųjų egzaminų ir motyvacijos vertinimo sesijų bei atskirų priėmimo veiksmų datas.

2. Į Lietuvos aukštąsias mokyklas konkurso tvarka priimami asmenys, kurių studijos finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis, ir asmenys, mokantys visą studijų kainą (žr. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 77–80 straipsnius). Vadovaudamiesi Mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsniu, švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-11-30 įsakymu Nr. V-1862 „Dėl Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2021 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021-02-01 įsakymu Nr. V-174 „Dėl mažiausio stojamojo konkursinio balo stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojantiems į studijų stipendijas 2021 metais nustatymo“, šiuo aprašu ir aukštųjų mokyklų priėmimo taisyklėmis, konkurse dalyvauja stojantieji, turintys dokumentais patvirtintą ne žemesnį kaip vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą ir išlaikę nustatytus brandos egzaminus, o jų konkursinis balas yra ne mažesnis nei nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas.

3. Bendrąjį priėmimą į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas organizuoja ir vykdo, vidurinį išsilavinimą įgijusiųjų konkursinę eilę sudaro Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO), vadovaudamasi jai švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-51 suteiktu įgaliojimu.

4. Bendrąjį priėmimą sudaro pagrindinis ir papildomas priėmimas, datos nurodytos 1 priede. Dėl ypatingų aplinkybių datos gali kisti, informacija apie galimus pokyčius teikiama LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt. Po pagrindinio priėmimo konkuruojama dėl vietų, likusių po studijų sutarčių sudarymo. Papildomas priėmimas vykdomas tik į tas studijų krypčių grupių ir atskiras studijų programas, kuriose po pagrindinio priėmimo liko laisvų vietų.

5. Prašymai priimti studijuoti teikiami per LAMA BPO tinklalapį www.lamabpo.lt prisijungus prie Bendrojo priėmimo informacinės sistemos (toliau – BPIS). Prašyme įrašomi pageidavimai studijuoti universitetų ir kolegijų valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose studijų vietose arba gauti studijų stipendiją. Papildomam priėmimui teikiamas naujas arba atnaujintas prašymas. Informacija apie priėmimo rezultatus stojantiesiems, aukštosioms mokykloms, kitoms turinčioms teisę gauti šią informaciją institucijoms taip pat teikiama BPIS.

6. Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklas baigusiems (išskyrus baigusių tarptautinio bakalaureato ir Kembridžo tarptautinę programas) stojantiesiems, kurių išsilavinimo duomenys yra sukaupti Mokinių registre, brandos atestatų ir perlaikytų brandos egzaminų išsilavinimo duomenų pateikti nereikia, jie įkeliami į BPIS tiesiai iš Mokinių registro. Kitais atvejais išsilavinimą ar kitus pasiekimus įrodančius dokumentus reikia pateikti IV skyriuje nurodyta tvarka (žr. 25–27 punktus).

7. Stojamosios studijų įmokos 2021 m. nėra. Nereikia mokėti ir už prašyme nurodytų pageidavimų koregavimą.

8. Priėmę kvietimą studijuoti asmenys turi sudaryti studijų sutartį su pasirinkta aukštąja mokykla. Studijų sutarties nesudarius per nurodytą laiką, kvietimas studijuoti anuliuojamas, atsilaisvinusios lėšos po pagrindinio priėmimo perkeliamos į papildomo priėmimo etapą, po jo – grąžinamos ŠMSM. Studijų sutarties sudarymo procedūra aprašyta kiekvienos aukštosios mokyklos priėmimo taisyklėse, kurios pateikiamos ir tinklalapyje lamabpo.lt. Už dokumentų tvarkymą aukštosios mokyklos ima jų nustatytą registracijos mokestį. Jei atvykusiam asmeniui pateikus originalius dokumentus aptinkama registracijos metu deklaruotų duomenų neatitikčių, kvietimas anuliuojamas ir sutartis nesudaroma. Kai sutartis pasirašoma el. forma, aukštoji mokykla prasidėjus studijoms turi teisę pareikalauti originalių dokumentų, patvirtinančių deklaruotus duomenis, ir, esant neatitikčiai, nutraukti sudarytą sutartį. Tais atvejais, kai sutarties sudaryti atvyksta stojančiojo įgaliotas asmuo, jis privalo turėti oficialų įgaliojimą. Po sutarties sudarymo laikoma, kad stojantysis priimtas studijuoti į aukštąją mokyklą ir nuo rugsėjo 1 d. (jei aukštojoje mokykloje mokslo metai prasideda kita data, nuo mokslo metų pradžios) įgyja studento statusą.

9. Informaciją apie bendrąjį priėmimą el. paštu, telefonu arba tiesioginių konsultacijų metu teikia LAMA BPO konsultantai. Aktualiais klausimais taip pat konsultuoja aukštosios mokyklos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

10. Priėmimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais:

II SKYRIUS

STUDIJŲ PROGRAMOS IR STUDIJŲ FORMOS

11. Lietuvos aukštosiose mokyklose vykdomos kelių pakopų studijos: trumposios pakopos, pirmosios pakopos – profesinio bakalauro (vykdomos tik kolegijose), bakalauro (vykdomos tik universitetuose), antrosios pakopos – magistrantūros, trečiosios pakopos – doktorantūros ir profesinės studijos. Nepertraukiamos studijos, apimančios pirmąją ir antrąją pakopas, vadinamos vientisosiomis. Bendrasis priėmimas 2021 m. vykdomas tik į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas.

12. Studentai aukštojoje mokykloje studijuoja pagal studijų programas. Studijų programa – krypties (krypčių) studijų aukštojoje mokykloje įgyvendinimo visuma ir jos aprašas, kuriame numatyti studijų rezultatai ir jiems pasiekti reikalingas studijų turinys, mokymosi veiklos, metodai, priemonės, žmogiškieji ir kiti ištekliai. Universitetų ir kolegijų pirmosios pakopos ir universitetų vientisųjų studijų programų, į kurias priimama per bendrąjį priėmimą, sąrašas skelbiamas LAMA BPO interneto tinklalapyje lamabpo.lt

13. Studijos yra nuolatinės (NL) ir ištęstinės (I) formų, kurios skiriasi intensyvumu, metine studijų apimtimi ir metine studijų kaina. Tipiniai nuolatinės formos studijų metai prilygsta 60 kreditų, tai atitinka 1 600 val. per metus. Galima ir mažesnė studijų nuolatine forma apimtis, tačiau ji negali būti mažesnė kaip 45 studijų kreditai per metus. Ištęstinės formos studijų apimtis gali būti mažesnė kaip 45 studijų kreditai per metus, todėl studijos ištęstine forma trunka iki pusantro karto ilgiau negu nuolatine forma. Stojantysis, įrašydamas prašyme pageidavimą studijuoti pagal kurią nors studijų programą, turi nurodyti ir formą (NL ir (ar) I), kuria pageidauja studijuoti.

14. Išsamią informaciją apie kiekvienos studijų programos turinį, sandarą, formą, pakopą, tipą, trukmę ir programą administruojantį aukštosios mokyklos padalinį galite rasti aukštųjų mokyklų interneto tinklalapiuose skelbiamose priėmimo taisyklėse, LAMA BPO interneto tinklalapyje lamabpo.lt, taip pat Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos tinklalapyje www.aikos.smm.lt. Pastarajame pateikiami ir studijų programų bei studijų krypčių akreditavimo rezultatai.

III SKYRIUS

STOJANČIŲJŲ UŽSIREGISTRAVIMAS IR PRAŠYMŲ STUDIJUOTI TEIKIMAS

15. Norintieji pateikti prašymą studijuoti aukštojoje mokykloje turi užsiregistruoti BPIS. Registravimo metu pateikiamas vardas, pavardė ir elektroninio pašto adresas, pasirenkamas prisijungimo prie BPIS slaptažodis. Užsiregistravusiam asmeniui suteikiamas BPIS vartotojo numeris.

16. Nustatytos formos prašymas užpildomas prisijungus prie BPIS, nurodant vartotojo numerį ir slaptažodį (žr. 2 priedą). Stojantysis užpildo prašymą, atsakydamas į anketos klausimus, ir patvirtina pateiktų duomenų ir dokumentų tikrumą, taip pat sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, numatyto priėmimo procedūrose. Pageidavimai nurodomi iš aukštųjų mokyklų studijų programų sąrašo. Užpildytą prašymą galima atsispausdinti.

17. Pagrindinio priėmimo prašyme galima pateikti iki 9 pageidavimų, papildomo priėmimo prašyme – iki 6 pageidavimų. Pageidavimu laikoma konkrečios aukštosios mokyklos (universiteto ar kolegijos) studijų programa, pasirinkta studijuoti valstybės finansuojamoje ar nefinansuojamoje studijų vietoje (su studijų stipendija ar be jos). Pageidavime nurodoma aukštoji mokykla, studijų programos kodas ir pavadinimas, studijų forma (-os) ir finansavimo pobūdis. Pageidavimai išdėstomi prioriteto mažėjimo tvarka.

18. Pagrindinio priėmimo prašymus pateikti ir koreguoti galima 1 priede nurodytu laikotarpiu. Asmenims, stojantiems į menų, ugdymo mokslų arba kitas studijų programas, kurioms organizuojamas stojamasis egzaminas arba testas, šias studijų programas į prašymą reikia įrašyti ne vėliau nei likus 24 val. iki stojamojo egzamino ar motyvacijos vertinimo datos. Į kai kurias menų studijų programas organizuojami išankstiniai stojamieji egzaminai (žr. 1 priedą). Jei prašymas koreguojamas kelis kartus, galioja paskutinė koreguoto prašymo versija.

19. Papildomo priėmimo metu teikiamas naujas prašymas. Šio priėmimo metu, jei aukštosios mokyklos yra numačiusios, į tam tikras meno ir meno pedagogikos studijas gali būti organizuojami ir stojamieji egzaminai (žr. 1 priedą). Į studijų programas, į kurias stojamieji egzaminai per papildomą priėmimą aukštosios mokyklos sprendimu neorganizuojami, gali pretenduoti tik stojamuosius egzaminus pagrindinio priėmimo metu išlaikę asmenys. Stojimo metais nelaikiusiems arba neišlaikiusiems stojamųjų egzaminų ir / ar nedalyvavusiems motyvacijos vertinime negalima įrašyti pageidavimų į studijų programų valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas (arba siekti studijų stipendijos), kurioms būtinas motyvacijos vertinimas ar stojamasis egzaminas.

20. Tuo atveju, kai stojantiesiems gali būti skiriama papildomų balų už tarptautinių ir šalies olimpiadų ir konkursų prizinių vietų laimėjimą, už darbo pagal profesinio mokymo įstaigoje įgytą kvalifikaciją stažą (tik stojant į tos pačios švietimo srities kolegines studijas), arba už profesinio mokymo įstaigos baigimą su pagyrimu (tik stojant į tos pačios švietimo srities universitetines ir / ar kolegines studijas), turimus duomenis jie turi nurodyti atitinkamuose prašymo laukuose. Šie duomenys sulyginami su įrašais valstybinėse duomenų bazėse (dėl įrašo nesutikimo su valstybinėse duomenų bazėse esančiu įrašu stojančiajam registracijos metu nurodytu el. paštu siunčiamas pranešimas apie duomenų neatitiktį ir prašoma patikslinti informaciją).

21. Asmenys, vidurinį išsilavinimą įgiję 2019–2021 metais ir pretenduojantys į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas vietas, turi būti išlaikę tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos (išskyrus stojantiems į menų studijų krypčių grupės studijų programas) ir stojančiojo laisvai pasirenkamo dalyko bei turi atitikti LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakyme Nr. V-661 „Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“ ir jo pakeitimuose numatytus reikalavimus dėl penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinio vidurkio. Reikalavimai asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems ankstesniais metais, priklauso nuo konkrečių bendrojo ugdymo mokyklos baigimo metų, jie nustatyti šiame punkte nurodytu ministro įsakymu.

22. Asmenims, 2021 metais pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, taikoma Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 1 dalis.

23. Kiekvienam internetu prašymą pateikusiam asmeniui siunčiami elektroniniai laiškai apie kvietimą studijuoti ir kita svarbi informacija (žr. III skyrių), jeigu stojantysis pateikė teisingą elektroninio pašto adresą. Elektroniniu paštu išsiųstas pranešimas juridinės galios neturi, LAMA BPO neprisiima atsakomybės dėl to, ar pranešimas pasieks adresatą. Tikslią informaciją stojantysis visada gali rasti prisijungęs prie BPIS.

IV SKYRIUS

ELEKTRONINIS STOJANČIŲJŲ DUOMENŲ TEIKIMAS

24. Užsiregistravusių BPIS stojančiųjų, vidurinį išsilavinimą Lietuvoje įgijusių 2010–2021 m. (išskyrus baigusius tarptautinio bakalaureato diplomo ir Kembridžo programą), brandos atestatų duomenys automatiškai įkeliami į BPIS iš Mokinių registro. Šiuo laikotarpiu vidurinį išsilavinimą Lietuvoje įgijusiems asmenims brandos atestato kopijos pateikti nereikia. Stojantiesiems rekomenduojama pasitikrinti, ar įkelti duomenys atitinka brandos atestato įrašus.

25. Asmenys, vidurinį išsilavinimą įgiję Lietuvoje ir / ar perlaikę brandos egzaminus 2009 m. ir anksčiau, nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų, Lietuvos Respublikos piliečiai, įgiję ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą ne Lietuvos Respublikos mokyklose, taip pat užsieniečiai, kurių studijos gali būti finansuojamos iš Lietuvos valstybės biudžeto, baigę tarptautinio bakalaureato diplomo ar Kembridžo programą, išlaikę tarptautinį užsienio kalbos egzaminą ir pageidaujantys, kad jų rezultatai būtų skaičiuojami į konkursinį balą vietoje valstybinio užsienio kalbos brandos egzamino įvertinimo, sportininkai arba sporto treneriai, turintys sporto pasiekimų, kurie pagal Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą skaičiuojami konkursinio balo sandaroje kaip pagrindinis kriterijus, dalyvavę ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje (Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje nesimokant ir nedirbant), tarptautinėje (Erasmus+ arba Europos solidarumo korpuso) savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje, kuri yra ne trumpesnė nei 6 mėnesiai, turi tai įrodančių dokumentų nuskenuotas kopijas prisegti prie savo prašymo BPIS. Jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (kur nenurodytas asmens kodas), prie savo prašymo BPIS taip pat reikia pateikti dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, nuskenuotą kopiją.

26. Užsienio lietuviai pažymos arba kito dokumento, patvirtinančio užsienio lietuvio statusą, pažymos apie lietuvių kalbos egzamino ar įskaitos išlaikymą arba kito dokumento, liudijančio jo lietuvių kalbos mokėjimą, jei studijos, į kurias pretenduoja stojantysis, organizuojamos lietuvių kalba, dokumento, patvirtinančio, kad asmuo ne mažiau kaip trejus metus gyveno užsienio valstybėje ir atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis 8–12 klasėje (gimnazijos I–IV klasėje), skenuotą kopiją turi prisegti prie savo prašymo BPIS. Pažymos turi būti išduotos lietuvių bendruomenės toje šalyje, iš kurios atvyko, arba kompetentingos institucijos; pažymos (lietuvių, anglų arba rusų kalba) turi būti patvirtintos antspaudu ir parašu.

27. Prieš pateikdami skenuotas dokumentų kopijas BPIS asmenys turi užsiregistruoti kaip BPIS vartotojai (žr. III skyrių).

28. Stojančiųjų prisegtų dokumentų kopijų tvirtinimo metu LAMA BPO konsultantams kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo arba aptikus prisegtų dokumentų ir iš duomenų bazių gautų duomenų neatitikčių, stojantysis gali būti paprašytas informaciją patikslinti.

V SKYRIUS

STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ LAIKYMAS IR MOTYVACIJOS VERTINIMAS

29. Stojamųjų egzaminų į menų ir meno pedagogikos studijų programas organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašus savarankiškai rengia aukštosios mokyklos ir ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki priėmimo pradžios paskelbia savo tinklalapiuose.

30. Stojantieji, užsiregistravę į menų ir meno pedagogikos studijų programas turi laikyti stojamąjį egzaminą (žr. 1 priedą). Stojantieji į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Vilniaus dailės akademijos, Vytauto Didžiojo universiteto kai kurias menų studijų programas, gali registruotis BPIS ir laikyti stojamuosius egzaminus pavasario stojamųjų egzaminų sesijoje arba registruotis ir laikyti stojamuosius egzaminus vasarą pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu ne vėliau kaip 24 val. iki stojamojo egzamino dienos, išskyrus stojančiuosius, neišlaikiusius stojamojo egzamino pavasario sesijos metu (detalesnė informacija pateikta lmta.lt, www.vda.lt, www.vdu.lt). Prasidėjus bendrajam priėmimui, stojantieji į meno studijų programas turi įsiregistruoti BPIS ir užpildyti prašymą nepriklausomai nuo to, ar jis stojamuosius egzaminus laikė pavasario egzaminų sesijoje ar ketina laikyti pagrindinėje egzaminų sesijoje. Pavasario egzaminų sesijoje išlaikyto stojamojo egzamino įvertinimas jam įkeliamas iš pavasario egzaminų sesijos.

31.Užsiregistravusieji į pedagogo kvalifikaciją teikiančias ugdymo mokslų studijų programas pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu arba papildomo priėmimo metu turi privalomai praeiti motyvacijos vertinimą (informacija apie stojamuosius egzaminus ir motyvacijos vertinimą teikiama LAMA BPO tinklalapyje lamabpo.lt, taip pat Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto tinklalapyje http://www.smm.lt/web/lt/smm-studijos/priemimas/priemimas-2021). 2021 m. motyvacijos vertinimas vyks nuotoline forma. Motyvacijos vertinimo nepraėję asmenys į ugdymo mokslų studijų krypčių grupės programas aukštosiose mokyklose pretenduoti negali.

32. Motyvacijos vertinimo sudedamąsias dalis ir jų turinį, jo organizavimo ir vykdymo tvarką, vertinimo komisijų sudarymo principus ir reikalavimus jos nariams bei vertinimo rezultatų įforminimą nustato švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-357 „Dėl 2021 metais priimamų asmenų į pedagoginių studijų programas motyvacijos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. LAMA BPO prezidentas tvirtina vertinimo komisijų ir administravimo grupių sudėtį, metodinę instrukciją ir motyvacijos vertinimo reglamentą.

33. Stojantieji į kitas studijų programas, kurioms aukštųjų mokyklų studentų priėmimo taisyklėse numatyti papildomi stojamieji egzaminai arba testai, turi laikyti egzaminus arba testus aukštųjų mokyklų nustatytu laiku ir tvarka.

34. Stojantysis, užsiregistravęs, bet neatvykęs į stojamąjį egzaminą dėl ligos ar kitų svarių priežasčių, ne vėliau kaip 48 val. po stojamojo egzamino turi kreiptis į aukštosios mokyklos stojamųjų egzaminų komisiją su prašymu leisti jam laikyti stojamąjį egzaminą kitu sesijos metu ir pateikti nedalyvavimo priežastį įrodantį oficialų dokumentą. Stojantysis į ugdymo krypčių grupės studijų programas, užsiregistravęs, bet nedalyvavęs motyvacijos vertinime dėl ligos ar kitos svarbios priežasties, ne vėliau kaip per 48 val. po motyvacijos vertinimo turi kreiptis į LAMA BPO administraciją su prašymu leisti jam praeiti motyvacijos vertinimą papildomos sesijos metu ir pateikti priežastį įrodantį oficialų dokumentą.

35. Stojamųjų egzaminų svertiniai koeficientai konkursinio balo sandaroje nurodyti LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakyme Nr. V-1862 „Dėl stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2021 metais tvarkos aprašo patvirtinimo “.

VI SKYRIUS

KONKURSINIO BALO NUSTATYMAS

36. Studijų krypties, studijų krypčių arba studijų programų grupės konkursinio balo sandara ir papildomų balų skyrimo sąlygos aprašytos LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakyme Nr. V-1862 „Dėl stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2021 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo prieduose (toliau – KE aprašas), LURK 2020  m. lapkričio 27 d. nutarime „Dėl stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas konkursinio balo sudarymo principų ir kitų kriterijų patvirtinimo“, LKDK 2020 m. lapkričio 11 d. įsakyme „Dėl 2021 m. stojančiųjų į kolegines studijų programas konkursinio balo sudarymo principų ir kitų kriterijų patvirtinimo“ ir aukštųjų mokyklų studentų priėmimo taisyklėse. Perskaičiuojant konkursinių mokomųjų dalykų brandos egzaminų įvertinimus ir metinius pažymius laikomasi KE aprašo 4 priede nustatytų pažymių įskaitymo ir perskaičiavimo principų. Konkursinio balo sandaroje numatyti mokomieji dalykai paskelbti Lietuvos universitetų rektorių konferencijos ir Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos 2019 m. patvirtintuose 2021 metų stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašuose.

37. Jeigu brandos atestate yra kelių užsienio kalbų metiniai ir brandos egzaminų pažymiai, į konkursinį balą įskaitomas palankiausias stojančiajam variantas, jeigu aukštosios mokyklos priėmimo taisyklėse nėra numatyta kitaip. Jeigu tam tikros studijų krypties ar krypčių grupės konkursinio balo sandaroje yra numatyti alternatyvūs mokomieji dalykai (pavyzdžiui, fizika arba chemija), taip pat parenkamas palankiausias stojančiajam variantas – į konkursinį balą įskaitomas geriau įvertintas dalykas.

38. Į stojančiojo konkursinį balą konkursinėms eilėms sudaryti įskaičiuojami balai, stojančiojo pelnyti už jo vidurinio išsilavinimo įgijimo metais KE apraše ir aukštųjų mokyklų studentų priėmimo taisyklėse nurodytus pagrindinius ir papildomus kriterijus. Pretenduojant į valstybės finansuojamas studijų vietas, į konkursinį balą įskaičiuojami tik pagal KE apraše nustatytus kriterijus pelnyti papildomi balai. Papildomi balai sumuojami, tačiau taip, kad bendra dedamųjų suma neviršytų 2,5.

39. Tarptautinio bakalaureato mokyklos diplomo mokomojo dalyko pažymys perskaičiuojamas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-932 „Dėl užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“. Baigusių Kembridžo tarptautinę programą asmenų konkursinis balas apskaičiuojamas pagal išankstinius rezultatus.

40.Vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, skaičiuojant konkursinį balą, vietoj valstybinio užsienio kalbos brandos egzamino gali būti įskaitomas CAE, CPE, IELTS, DALF, TOEFL ar kito tarptautinio užsienio kalbos testo ar egzamino įvertinimas. To siekiantis stojantysis prašyme turi pateikti informaciją apie tokį laikytą egzaminą, o tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimo nuskenuotą sertifikato kopiją prašymų teikimo laikotarpiu turi prisegti prie savo prašymo BPIS. Kai tokia informacija prašyme pateikta, o stojantysis yra laikęs ir tos kalbos valstybinį brandos egzaminą, imamas palankiausias stojančiajam įvertinimas.

41. Stojantysis BPIS gali pasitikrinti konkursinį balą pagal kiekvieną iš jo prašyme nurodytų pageidavimų. Šį veiksmą jis gali atlikti, kai jo išsilavinimo duomenys yra įvesti BPIS. Pastebėjęs klaidų, jis gali raštu teikti apeliaciją LAMA BPO ne vėliau kaip 24 val. iki bendrojo priėmimo prašymų pateikimo galutinio termino.

VII SKYRIUS

KONKURSINIŲ EILIŲ SUDARYMAS

42. Asmenų, stojančių į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas ir siekiančių, kad jų studijų kaina būtų apmokama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, atrankos kriterijus ir konkursinės eilės sudarymo principus nustato KE aprašas (LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakyme Nr. V-1862 „Dėl stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2021 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“).

43. Asmenų atranka į valstybės nefinansuojamas studijų vietas aprašyta LURK 2020  m. lapkričio 27 d. nutarime „Dėl stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas konkursinio balo sudarymo principų ir kitų kriterijų patvirtinimo“, LKDK 2020 m. lapkričio 11 d. įsakyme „Dėl 2021 m. stojančiųjų į kolegines studijų programas konkursinio balo sudarymo principų ir kitų kriterijų patvirtinimo“ ir kiekvienos aukštosios mokyklos priėmimo taisyklėse.

44. Aukštosios mokyklos savo studijų programoms, o valstybės finansuojamų vietų atveju – ir švietimo, mokslo ir sporto ministras nustato mažiausią stojamąjį konkursinį balą, kurio nepasiekę stojantieji pretenduoti į studijas negali. Stojantiesiems į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas mažiausią stojamąjį konkursinį balą nustatė LR švietimo, mokslo ir sporto ministras 2021 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-174 „Dėl mažiausio stojamojo konkursinio balo stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojantiems į studijų stipendijas 2021 metais nustatymo“. Aukštosios mokyklos itin paklausių studijų programų valstybės finansuojamoms vietoms gali nustatyti ir didesnę nei švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinta reikšmė. Valstybės nefinansuojamoms vietoms aukštosios mokyklos mažiausio stojamojo konkursinio balo reikšmę nustato pačios ir nurodo Priėmimo taisyklėse. Aukštosios mokyklos – LURK ir LKDK narės – gali sutarti ir dėl bendros mažiausio stojamojo konkursinio balo reikšmės.

45. Jeigu aukštoji mokykla yra numačiusi papildomų balų už kitus kriterijus negu nustatytieji KE apraše, šie papildomi balai į mažiausią konkursinį balą įskaičiuojami tik aukštųjų mokyklų priėmimo taisyklėse nurodytais atvejais ir tik valstybės nefinansuojamoms vietoms.

46. Konkursas į valstybės finansuojamas studijų vietas (ir studijų stipendijas) vykdomas švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu nustatytose krypčių grupėse ir studijų programose, vienu metu rungiantis stojantiems į universitetus ir kolegijas. Preliminarų vietų skaičių krypčių grupėse ir atskirose studijų programose nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras. Sudarant preliminarią konkursinę eilę ir konkursines eiles į studijų krypčių grupes ir studijų programas, atsižvelgiama į stojančiojo konkursinį balą, pageidavimų prioritetus, aukštųjų mokyklų nustatytus priėmimo reikalavimus, mažiausią ir didžiausią leistiną konkrečios studijų programos studijų vietų skaičių, valstybės finansuojamoms studijų vietoms skirtą lėšų sumą. Į studijų programas, į kurias po pagrindinio priėmimo pirmojo etapo nesurenkamas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytas minimalus studijų programos studijų vietų skaičius pagal studijų kryptis ir (arba) krypčių grupes, priėmimas nevykdomas.

47. Į valstybės nefinansuojamas studijų vietas konkuruojama pagal konkrečias studijų programas. Taikomi aukštosios mokyklos nustatyti konkursinio balo sudarymo reikalavimai. Daugeliu atveju valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų studijų konkursinio balo skaičiavimo principai sutampa. Sudarant konkursines eiles, atsižvelgiama į stojančiojo pageidavimų į nefinansuojamas studijų vietas prioritetus.

VIII SKYRIUS

PAGRINDINIS PRIĖMIMAS

48. Aukštosios mokyklos iki prašymų teikimo pabaigos BPIS turi nurodyti visus būtinus konkursinėms ir kviečiamųjų eilėms sudaryti reikalingus duomenis: bendrą studijų programų studijų vietų skaičių, jei reikia, jį išskaidant pagal finansavimo pobūdį ir studijų formą, taip pat studijų kainas ir iš anksto priimtų į atskiras studijų programas asmenų skaičių ir jų duomenis, tokius kaip: asmens vardas, pavardė, asmens kodas / gimimo data, sutarties / preliminarios sutarties / kvietimo data (šie duomenys nėra privalomi, bet yra svarbūs nustatant, ar studijų programa atitinka mažiausio studijų programos studentų skaičiaus kriterijų).

49. Nuo pageidavimų stojančiojo prašyme sekos priklauso, kur jis bus pakviestas studijuoti, todėl būtina, kad stojantysis savo prioritetus atsakingai nurodytų nuo labiausiai pageidaujamo iki mažiausiai pageidaujamo – prioritetų mažėjimo tvarka.

50. Tenkinama tiek prašymų, kiek leidžia tai studijų krypčių grupei ar studijų programai skirtų valstybės biudžeto lėšų apimtis ir aukštųjų mokyklų atskiroms studijų programoms nusistatytų valstybės nefinansuojamų studijų vietų skaičius; universitetams ir kolegijoms valstybės skirtos lėšos nesumuojamos.

51. Pasibaigus prašymų teikimo terminui, atsižvelgiant į stojančiųjų prašymuose nurodytus prioritetus ir konkursinį balą bei minimalių rodiklių sąlygas, pagal stabilaus paskirstymo algoritmą apskaičiuojama stojančiųjų galimybė patekti į valstybės finansuojamas studijų vietas ar valstybės nefinansuojamas studijų vietas (valstybės nefinansuojamoms studijų vietoms, jei nurodyta jų prašymuose, nustatoma jų galimybė gauti studijų stipendiją). Stojančiajam, jeigu jis laimėjo konkurse, paskelbiamas vienas kvietimas užimti valstybės finansuojamą studijų vietą universitetinių arba koleginių studijų programoje arba valstybės nefinansuojamą studijų vietą su stipendija, arba valstybės nefinansuojamą studijų vietą; jei stojantysis nepateko nė į vieną iš pasirinktų programų, pateikiamas neigiamas atsakymas. Pakviestieji turi ne vėliau kaip per tris dienas sudaryti studijų sutartį su aukštąja mokykla.

IX SKYRIUS

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS

52. Po pagrindinio priėmimo į studijų kryptis ir studijų programas, kuriose liko neužimtų valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų studijų vietų bei valstybės nefinansuojamų studijų vietų su studijų stipendija, skelbiamas papildomas priėmimas (žr. 1 priedą). Aukštosios mokyklos gali pakoreguoti studijų programų kvotas, nevykdyti priėmimo į tas studijų programas, kurių vietos jau užpildytos. LAMA BPO per vieną dieną po prašymų teikimo pabaigos ŠMSM ir aukštosioms mokykloms pateikia informaciją apie stojančiųjų skaičius atskirose studijų krypčių grupėse ir studijų programose. Atsižvelgiant į valstybės poreikį ir stojančiųjų pageidavimų skaičių, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu atskiroms studijų krypčių grupėms ar studijų programoms skirta valstybės lėšų apimtis gali būti koreguojama, sprendimą įteisinant ministro įsakymu.

53. Papildomame priėmime gali dalyvauti ir tie asmenys, kurie nebuvo užsiregistravę BPIS pagrindinio priėmimo metu. Papildomame priėmime asmuo:

  • gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, jeigu jis jau sudarė valstybės finansuojamų studijų sutartį su aukštąja mokykla arba gavo studijų stipendiją;
  • gali pretenduoti tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą studijų vietą (ir studijų stipendiją), jeigu jis sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį su aukštąja mokykla arba jeigu negavo ar nepriėmė jokio kvietimo studijuoti.

54. Šiame etape stojantieji registruoja atnaujintus prašymus arba, jeigu nedalyvavo pagrindiniame priėmime, teikia naujus prašymus priimti studijuoti į universitetinių ar koleginių studijų programas, kuriose dar liko laisvų vietų. Galima nurodyti ne daugiau kaip 6 pageidavimus.

55. Papildomame priėmime taip pat galima pretenduoti į ugdymo mokslų studijų programas. Asmenys, kurie nedalyvavo pagrindinėje motyvacijos vertinimo sesijoje, motyvacijos vertinimą gali praeiti. Tam asmuo turi užsiregistruoti BPIS, kurioje jam bus pateikta informacija, kur ir kada jis gali praeiti motyvacijos vertinimą.

56. Konkursas vyksta tokia pačia tvarka, kaip ir pagrindinio priėmimo metu. Pasibaigus konkursui, stojančiajam, atsižvelgiant į jo prašyme nurodytus prioritetus, pateikiamas siūlymas užimti valstybės finansuojamą arba nefinansuojamą studijų vietą (ir gauti studijų stipendiją) arba jis gauna neigiamą atsakymą. Pakviestieji turi ne vėliau kaip per tris dienas sudaryti studijų sutartį su aukštąja mokykla jos nustatyta tvarka.

X SKYRIUS

ASMENŲ, VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ ĮGIJUSIŲ UŽSIENIO ŠALIŲ INSTITUCIJOSE, IR UŽSIENIO LIETUVIŲ PRIĖMIMAS

57. Asmenys, kurie ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą, suteikiantį teisę stoti į aukštąsias mokyklas, yra įgiję ne Lietuvos Respublikos mokyklose, ir kurių studijos finansuojamos iš Lietuvos valstybės biudžeto, taip pat užsienio lietuviai priimami švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. Kiti užsienio šalių piliečiai, kurie už studijas moka visą studijų kainą, priimami pagal kiekvienos aukštosios mokyklos priėmimo taisyklėse aprašytą asmenų, įgijusių išsilavinimą užsienyje, priėmimo tvarką.

58. Lietuvoje vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio lietuviams, kurie ne mažiau kaip trejus metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne ankstesnėje kaip aštuntoje klasėje, prie švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakyme Nr. V-1862 „Dėl stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2021 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka apskaičiuoto konkursinio balo švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka pridedama papildomų balų. Šie asmenys dalyvauja bendrajame priėmime į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas (su studijų stipendija ar be jos).

59. Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose ir stojantys į Lietuvos aukštąsias mokyklas, privalo turėti įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentą. Įgyto išsilavinimo pripažinimas atliekamas vadovaujantis Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. 212. Šis reikalavimas netaikomas asmenims, baigusiems mokyklas, veikiančias pagal Konvenciją, apibrėžiančią Europos mokyklų statutą, ir įgijusiems Europos bakalaureato pažymėjimą (toliau – baigusieji Europos mokyklas). Nesimokę lietuvių kalbos asmenys, kurių pasirinktos studijos vyks lietuvių kalba, turi išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą. Visi šios grupės stojantieji nuskenuotas dokumentų kopijas turi prisegti prie savo prašymo BPIS iki numatyto termino pabaigos.

60. Konkurso būdu į valstybės finansuojamas studijų vietas arba valstybės nefinansuojamas studijų vietas su studijų stipendija Lietuvos aukštosiose mokyklose gali būti priimami ir užsienio lietuviai bei užsieniečiai, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiai, dirbantys ir (arba) turintys teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariai, kitų užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, turintys teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip.

61. Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose, į valstybės finansuojamas studijų vietas priimami vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-932 „Dėl užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

XI SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMAS

62. Informaciją apie prašymų pateikimą internetu, apie dokumentų registravimą ir sutikrinimą, apie studijas ir kitais svarbiais priėmimo klausimais teikia LAMA BPO ir aukštosios mokyklos.

63. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) adresas: Studentų g. 54, LT–51424 Kaunas, tel. (8 37) 280 400, el. paštas info@lamabpo.lt, interneto tinklalapis lamabpo.lt.

64. Aukštųjų mokyklų priėmimo komisijų adresai, telefonai, faksai, elektroninio pašto adresai ir interneto tinklalapiai nurodyti tinklalapyje lamabpo.lt.

XII SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS AUKŠTOSIOMS MOKYKLOMS

65. Stojančiųjų asmens duomenys tvarkomi pagal BPIS nuostatus ir LAMA BPO asmens duomenų tvarkymo taisykles (toliau – Taisykles), užtikrinant nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojančio Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. (ES) 2016/679 (toliau – Reglamento) ir LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą. Asmens duomenys renkami Taisyklėse apibrėžtais tikslais ir tik tokios apimties, kokios reikia stojančiųjų atrankai ir studijų (mokymo) sutartims sudaryti bei tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais. Asmens duomenys tvarkomi, remiantis Reglamento 5-ojo straipsnio 1(e) punktu, numatančiu saugoti asmens duomenis ne ilgiau, nei tai numato atitinkamų asmens duomenų tvarkymo tikslai.

66. LAMA BPO turi teisę teikti stojančiųjų asmens duomenis aukštosioms mokykloms tvarkyti remiantis Reglamento 44-uoju straipsniu, užtikrinant atitinkamas saugumo priemones, numatytas Reglamento 45-ajame ir 46-ajame straipsniuose. Detalus perduodamų duomenų sąrašas ir tvarkymo paskirtis suderinta BPIS duomenų perdavimo sutartyje su kiekviena aukštąja mokykla.

67. Stojančiajam paprašius pateikti informaciją apie jo tvarkomus asmens duomenis, LAMA BPO arba aukštoji mokykla turi nedelsiant stojančiajam suteikti visą tikslią informaciją, kokie ir kokiais tikslais yra tvarkomi stojančiojo asmens duomenys.

68. Stojančiajam paprašius panaikinti LAMA BPO ar aukštojoje mokykloje tvarkomus duomenis, LAMA BPO ar aukštoji mokykla turi nedelsiant panaikinti stojančiojo asmens duomenis, jei saugoti asmens duomenų nenumato jų tvarkymo tikslas ar galiojantys teisės aktai.

Pritarta LAMA BPO valdybos 2021 m. kovo 19 d. nuotoliniame posėdyje.

1 Priedas

BENDROJO PRIĖMIMO DATOS

Pagrindinis priėmimasPrašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2021-06-01 – 2021-08-05 12 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas2021-08-09 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose2021-08-10 8 val. – 2021-08-12 15 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas2021-08-09 15 val. – 2021-08-12 15 val.

 

Papildomas priėmimasPrašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2021-08-13 – 2021-08-16
Kvietimo studijuoti paskelbimas2021-08-20 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose2021-08-21 8 val. – 2021-08-23
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas2021-08-20 15 val. – 2021-08-23

 

Pavasario stojamųjų egzaminų sesijaNuotoliniu būdu organizuojami egzaminai2021-03-01 – 2021-03-31
Stojamųjų egzaminų sesija*Egzaminai tvarkaraštyje nurodytose vietose2021-06-14 – 2021-08-02
Nuotoliniu būdu organizuojami egzaminai2021-06-14 – 2021-08-02
Rezultatų paskelbimasIki 2021-08-04
Stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimasNuotolinis vertinimas prašymų teikimo laikotarpiu2021-06-08 – 2021-08-03

2021-08-14–2021-08-16

* – Jei papildomo priėmimo metu atsirastų poreikis, gali būti organizuojama trumpa stojamųjų egzaminų sesija.

2 priedas

Dokumentas spausdinimui