LT EN

Liepos 26 d. stojantieji į universitetus ir kolegijas gavo kvietimus studijuoti. Pirmajame etape dalyvavusieji kvietimus gali matyti prisijungę prie savo prašymo paskyros. Informacija apie kvietimą užimti valstybės finansuojamą studijų vietą arba nefinansuojamą studijų vietą su stipendija ar be jos taip pat išsiųsta elektroniniu laišku. Kvietimus gavo 11 164 pretendentai studijuoti universitetuose ir 10 645 – kolegijose.

Šiais metais bendrojo priėmimo į universitetus ir kolegijas sistemoje įsiregistravo 35 116 asmenų (2017 m. – 32 846), iš jų prašymus pateikė 27 700 asmenų (2017 m. – 28 068). Aukštųjų mokyklų nustatytus reikalavimus, taip pat švietimo ir mokslo ministro nustatytus minimalius rodiklius valstybės finansuojamoms vietoms užimti ar studijų stipendijai gauti tenkino 23 720 asmenų (2017 m. – 25 322), iš jų 14 935 – šių metų abiturientai (2017 m. – 15 169).

Aukštosios mokyklos stojantiesiems šiemet pasiūlė 639 studijų programas (neišskiriant pasikartojančių filialuose), iš kurių 55 minimalaus studentų skaičiaus nepasiekė ir į jas stojantieji nepakviesti. Dar 5 programos dėmesio nesulaukė tik filialuose. Daugiausia programų – po 8 – neteko Klaipėdos universitetas ir Marijampolės kolegija, Aleksandro Stulginskio universitete nerentabiliomis pripažintos 7 studijų programos.

Kvietimus studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose gavo 21 809 stojantieji (2017 m. – 22 677). Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose pakviesti 12 473 (2017 m. – 14 062) asmenys: universitetuose – 7 320 (2017 m. – 7 678), kolegijose – 5 153 (2017 m. – 6 384). Į valstybės nefinansuojamas vietas pakviesti 9 336 stojantieji (2017 m. – 8 615): universitetuose – 3 844 (2017 m. – 4 200), kolegijose – 5 492 (2017 m. – 4 415).

Daugiausia kvietimų studijuoti valstybės finansuojamose studijų vietose sulaukė stojantieji į Programų sistemas (319) Kauno technologijos universitete. Ši studijų programa pirmauja ir kolegijų sektoriuje – Vilniaus kolegijoje į šią programą pakviesti 177 stojantieji. Toje pačioje kolegijoje tik vienu kvietimu mažiau sulaukė ir stojantieji į Tarptautinį verslą. Vilniaus universitete studijuoti Teisę pakviesti 159, Politikos mokslus – 157, o Mediciną – 143 stojantieji. Panašus skaičius stojančiųjų gavo kvietimus studijuoti Programų inžineriją (140) Vilniaus Gedimino technikos universitete, Ekonomiką (138) ir Programų sistemas (132) Vilniaus universitete.

Kolegijose panašaus skaičiaus kvietimų sulaukė norintys studijuoti Transporto logistiką (88) Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje, Bendrosios praktikos slaugą Vilniaus kolegijoje ir Multimedijos technologiją Kauno kolegijoje, į kurias pakviesta po 87 asmenis. 85 stojantieji pakviesti studijuoti Kompiuterinių tinklų administravimą Kauno kolegijoje. Vilniaus kolegijoje nemažai asmenų pakviesta studijuoti Reklamos vadybą (84) ir Buhalterinę apskaitą (81).

Iš viso, studijuoti valstybės finansuojamoje ar nefinansuojamoje studijų vietoje su studijų stipendija ar be jos, daugiausiai pakviesta į Programų sistemų studijų programą (344) Kauno technologijos universitete ir Mediciną (308) Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Kolegijose daugiausia kvietimų išsiųsta studijuoti Estetinę kosmetologiją (270) Socialinių mokslų kolegijoje, Tarptautinį verslą (252) ir Programų sistemas (232) Vilniaus kolegijoje.

Šie metai pirmieji, kai stojantieji, atlikę savanorystę ar rašę brandos darbą, gali gauti papildomus balus. Už brandos darbą šiemet papildomus 0,25 balo gavo 139 stojantieji. Brandos darbas gali būti įskaitytas tik iš to dalyko, kuris konkursinio balo sandaroje nurodytas kaip pirmasis arba antrasis dalykas. Papildomus 0,25 balus gavo ir 57 stojantieji, atlikę ne trumpesnę nei 3 mėnesių savanorišką veiklą.

Sutartys su pakviestaisiais studijuoti aukštosiose mokyklose bus sudaromos nuo liepos 27 d. iki liepos 31 d. 17 val., išskyrus liepos 28 ir 29 dienas. Stojančiųjų patogumui, kai kurios aukštosios mokyklos suteikia galimybę sutartis sudaryti elektroniniu būdu. Šių mokyklų sąrašą galima rasti čia: http://bakalauras.lamabpo.lt/aukstosios-mokyklos/el-studiju-sutarciu-sudarymas/.

Nuo rugpjūčio 1 d. 12 val. vyks antrasis pagrindinio priėmimo etapas. Pageidaujantys jame dalyvauti savo ketinimą turi pažymėti Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje. Antrajame etape galios tas pats įregistruotas prašymas, todėl šiame etape galės dalyvauti tik tie, kurie savo prašymus registravo pirmajame etape.

Šiame etape stojantieji galės atnaujinti savo prašymą iki rugpjūčio 3 d. 16 val. keisdami pirmojo etapo prašyme nurodytų pageidavimų eiliškumą, išbraukdami nereikalingus pageidavimus arba įrašydami naujų, bet tik į valstybės nefinansuojamą vietą. Šio etapo rezultatus stojantieji sužinos rugpjūčio 7 d. iki 12 valandos.

Antrajame etape stojantieji gali pretenduoti:

  • tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą studijų vietą su studijų stipendija ar be jos, jeigu pirmojo etapo metu sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį su aukštąja mokykla (bet negavo studijų stipendijos);
  • tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą studijų vietą su studijų stipendija ar be jos, jeigu negavo jokio kvietimo;
  • tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, jeigu pirmajame etape sudarė valstybės finansuojamų ar valstybės nefinansuojamų su studijų stipendija studijų sutartį su aukštąja mokykla.
Aukštoji mokykla Kvietimų studijuoti į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas (vf+vnf/st) skaičius Pokytis proc.

(vf + vnf/st)

Kvietimų studijuoti į valstybės nefinansuojamas vietas (vnf) skaičius Pokytis proc.

(vf + vnf/st + vnf)

2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m.

Universitetai

Aleksandro Stulginskio universitetas 86 183 -53 93 89 -34
Balstogės universiteto filialas Vilniuje 0 0 0 52 40 30
Europos humanitarinis universitetas 0 0 0 2 3 -33
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 65 61 7 0 0 7
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 140 123 14 73 134 -17
Kauno technologijos universitetas 1 371 1 610 -15 194 325 -19
Kazimiero Simonavičiaus universitetas 3 2 50 9 14 -25
Klaipėdos universitetas 134 138 -3 143 183 -14
LCC tarptautinis universitetas 5 4 25 1 6 -40
Lietuvos edukologijos universitetas 105 132
Lietuvos muzikos ir teatro akademija 127 136 -7 23 29 -9
Lietuvos sporto universitetas 70 74 -5 265 264 -1
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 499 468 7 511 660 -10
Mykolo Romerio universitetas 96 103 -7 428 297 31
Šiaulių universitetas 37 41 -10 72 48 22
Vilniaus dailės akademija 224 213 5 81 68 9
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 1 122 1 306 -14 312 407 -16
Vilniaus universitetas 2 787 2 662 5 1 123 1 005 7
Vytauto Didžiojo universitetas 554 449 23 462 496 8

Iš viso universitetuose

7 320 7 678   3 844 4 200  

Kolegijos

Alytaus kolegija 139 106 31 66 67 18
Kauno kolegija 1 212 1 487 -18 823 619 -3
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 124 149 -17 46 57 -17
Kauno technikos kolegija 322 469 -31 221 110 -6
Klaipėdos valstybinė kolegija 434 555 -22 392 384 -12
Kolpingo kolegija 0 0 0 102 102 0
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 114 181 -37 65 50 -23
Lietuvos verslo kolegija 39 36 8 134 86 42
Marijampolės kolegija 65 79 -18 54 89 -29
Panevėžio kolegija 166 163 2 206 106 38
Socialinių mokslų kolegija 0 0 0 1 495 984 52
Šiaulių valstybinė kolegija 247 292 -15 189 162 -4
Šv. Ignaco Lojolos kolegija 62 76 -18 68 93 -23
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 27 30 -10 59 81 -23
Utenos kolegija 126 145 -13 181 194 -9
V.A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla 0 0 58
Vilniaus dizaino kolegija 31 31 0 72 70 2
Vilniaus kolegija 1 600 1 944 -18 969 709 -3
Vilniaus kooperacijos kolegija 15 33
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 433 593 -27 260 220 -15
Vilniaus verslo kolegija 12 33 -64 90 141 -41
Iš viso kolegijose 5 153 6 384   5 492 4 415  
IŠ VISO 12 473 14 062   9 336 8 615  

*į LAMA BPO pateiktus duomenis neįeina tiesiogiai į aukštąsias mokyklas priimtųjų skaičius.

 

Didžiausią valstybės finansuojamų vietų (vf+vnf/st) kviečiamųjų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr. Aukštoji mokykla Studijų programa Pakviestųjų į vf vietas sk.
Universitetai
1. Kauno technologijos universitetas Programų sistemos 319
2. Vilniaus universitetas Teisė 159
3. Vilniaus universitetas Politikos mokslai 157
4. Vilniaus universitetas Medicina 143
5. Vilniaus Gedimino technikos universitetas Programų inžinerija 140
6. Vilniaus universitetas Ekonomika 138
7. Vilniaus universitetas Programų sistemos 132
8. Vilniaus Gedimino technikos universitetas Multimedija ir kompiuterinis dizainas 120
9. Vilniaus universitetas Psichologija 115
10-11. Vilniaus universitetas Anglų ir kita užsienio kalba 101
10-11. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicina 101
12. Lietuvos muzikos ir teatro akademija Muzikos atlikimas 88
13. Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aviacijos mechanikos inžinerija 83
14. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Veterinarinė medicina 79
15. Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerija 78

Kolegijos

1. Vilniaus kolegija Programų sistemos 177
2. Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas 176
3. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Transporto logistika 88
4-5. Vilniaus kolegija Bendrosios praktikos slauga 87
4-5. Kauno kolegija Multimedijos technologija 87
6. Kauno kolegija Kompiuterinių tinklų administravimas 85
7. Vilniaus kolegija Reklamos vadyba 84
8. Vilniaus kolegija Buhalterinė apskaita 81
9-10-11. Kauno technikos kolegija Automobilių techninis eksploatavimas 72
9-10-11. Kauno technikos kolegija Autotransporto elektronika 72
9-10-11. Vilniaus kolegija Finansai 72
12-13. Kauno kolegija Logistika 69
12-13. Kauno technikos kolegija Statybos inžinerija 69
14-15. Vilniaus kolegija Informacijos sistemos 61
14-15. Kauno kolegija Socialinis darbas 61

 

Didžiausią valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų su stipendija ar be jos (vf+vnf/st+vnf) kviečiamųjų skaičių surinkusios studijų programos:

Eil. Nr. Aukštoji mokykla Studijų programa Pakviestųjų sk.
Universitetai
1. Kauno technologijos universitetas Programų sistemos 344
2. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicina 308
3. Vilniaus universitetas Teisė 261
4. Lietuvos sporto universitetas Treniravimo sistemos 202
5. Vilniaus universitetas Ekonomika 192
6. Vilniaus universitetas Medicina 185
7. Vilniaus universitetas Politikos mokslai 170
8. Vilniaus Gedimino technikos universitetas Programų inžinerija 158
9. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Veterinarinė medicina 150
10. Vilniaus universitetas Programų sistemos 138
11. Vilniaus Gedimino technikos universitetas Multimedija ir kompiuterinis dizainas 126
12-13. Vilniaus universitetas Anglų ir kita užsienio kalba 120
12-13. Vilniaus universitetas Psichologija 120
14. Vilniaus universitetas Kūrybos komunikacija 110
15. Vilniaus universitetas Tarptautinis verslas 108

Kolegijos

1. Socialinių mokslų kolegija Estetinė kosmetologija 270
2. Vilniaus kolegija Tarptautinis verslas 252
3. Vilniaus kolegija Programų sistemos 232
4. Socialinių mokslų kolegija Kūrybos ir pramogų industrijos 206
5. Socialinių mokslų kolegija Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika 184
6. Vilniaus kolegija Bendrosios praktikos slauga 182
7. Socialinių mokslų kolegija Marketingas ir reklamos kūrimas 171
8. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Transporto logistika 149
9. Kauno technikos kolegija Automobilių techninis eksploatavimas 145
10. Socialinių mokslų kolegija Teisė 134
11. Socialinių mokslų kolegija Transporto ir logistikos verslas 129
12. Vilniaus kolegija Buhalterinė apskaita 119
13. Socialinių mokslų kolegija Turizmas ir poilsis 116
14. Kauno technikos kolegija Autotransporto elektronika 113
15. Kauno kolegija Kompiuterinių tinklų administravimas 110

 

Daugiau išsamios informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt

 

LAMA BPO atstovė spaudai
Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė
El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Mob. tel. +370 616 45915