Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2019 m. lapkričio 29 d. patvirtino įsakymą ,,Dėl stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2020 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriame numatyta skirti papildomų balų už dalyvavimą ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje, tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje, kuri yra ne trumpesnė nei 6 mėnesiai. Nacionalinę jaunimo savanorišką veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. A1-73 „Dėl Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programos patvirtinimo“, jaunimo savanoriška tarnyba reglamentuojama 2018 m. birželio 22 d. A1-317 ,,Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, tarptautinė jaunimo savanoriška veikla reglamentuojama 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (OL 2013 L 347, p. 50–73) ir Europos Komisijos dokumente Erasmus+  programos vadove.

Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu.

Savanorystę galėjo atlikti 15-29 m. nedirbantys, nesimokantys, mokymuose nedalyvaujantys jaunuoliai. Akredituotos Priimančios organizacijos registruojamos duomenų bazėje (internetinėje svetainėje www.jaunimogarantijos.lt skiltyje „Savanorius priimančių organizacijų sąrašas“).

Atkreipiame dėmesį, projektas ,,Atrask save“ baigėsi, tačiau galima atlikti savanorystę savanoriškų tarnybų organizacijose.

 

Savanoriška tarnyba –  tai savanoriškos veiklos programa, skirta ne tik savanoriškai veiklai atlikti, bet ir savanoriui ugdyti.

Akredituotos Priimančios organizacijos yra registruojamos duomenų bazėje (internetinėje svetainėje www.jrd.lt/). 

Susidomėjęs dalyvavimu Projekto savanorystės veikloje, jaunas žmogus gali užpildyti dalyvio anketą internetinėje svetainėje www.jrd.lt/ arba kreiptis tiesiogiai į Koordinuojančią organizaciją / vietos jaunimo reikalų departamento (JGI) koordinatorių.

Atlikus savanorystę išduodamas tai patvirtinantis pažymėjimas.

Jaunuoliai taip pat gali dalyvauti tarptautinėje veikloje „Erasmus+“.

„Erasmus+“ – tai 2014–2020 m. ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa. Veikla švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse gali labai padėti prisitaikyti prie socialinių ir ekonominių pokyčių, spręsti svarbiausias problemas, su kuriomis Europa susidurs iki dešimtmečio pabaigos, taip pat įgyvendinti ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo, lygybės ir socialinės įtraukties strategiją ES politikos darbotvarkėje.

Pagrindinis Europos savanorių tarnybą reglamentuojantis dokumentas yra Erasmus+ programos vadovas (internetinėje svetainėje https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en).

Visiems EST savanoriams išduodamas Youthpass pažymėjimas (internetinėje svetainėje www.youthpass.eu/en/youthpass/).