Š. m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo įsakymas dėl asmenų, pretenduosiančių nuo 2019 m. į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių.

Siekiantys studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose stojantieji turi atitikti minimalius reikalavimus – išlaikyti tam tikrą valstybinių brandos egzaminų skaičių. Norintiems studijuoti universitetuose ir kolegijose privalomas lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas. Tiek universitetuose, tiek kolegijose privalomas anglų, vokiečių arba prancūzų valstybinis arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas ne mažesniu kaip B1 lygiu. Matematikos valstybinis brandos egzaminas privalomas norintiems studijuoti bet kokioje studijų programoje, išskyrus menus. Nuo 2019 m. įgijusiųjų vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ir siekiančiųjų studijuoti universitetuose šių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turės būti ne mažesnis nei 40. Pretenduosiančių į kolegijas – ne mažesnis nei 25.

Taip pat bus vedamas penkių geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis iš mokykloje privalomų mokytis dalykų: lietuvių kalbos ir literatūros; gimtosios kalbos (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių); užsienio kalbos; matematikos; istorijos arba geografijos; biologijos arba fizikos, arba chemijos;  meninio ugdymo srities arba technologijų programos krypties dalyko; bendrosios kūno kultūros arba pasirinktos sporto šakos. Pretenduosiantiems į universitetus penkių geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turės būti ne mažesnis nei 7, į kolegijas – ne mažesnis nei 6.

2019 m. stojančiųjų konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašą 2017 m. rugpjūčio 30 d. patvirtino Lietuvos universitetų rektorių konferencija bei suderino su Švietimo ir mokslo ministerija.

LR švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr. V-661 „Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2019 m. į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ galite rasti „Teisės aktų“ skiltyje.

 

LAMA BPO