Stojančiųjų skaičius ir jų pasirengimas.

Įstoti į šalies aukštąsias mokyklas šiemet siekė didesnė santykinė dalis šių metų bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų nei pernai – 64,7 proc. (14 231) arba (2018 m. – 63,8 proc.) (2 a, b pav.). Į universitetus ir kolegijas įstojo 11 934 arba 54 proc. šių metų Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų (2018 m. – 54,1 proc.). Įgiję vidurinį išsilavinimą profesinio mokymo įstaigose šiemet įstoti bandė tik 103 asmenys, įstojo 40 (arba 1 proc. visų profesinio mokymo įstaigų absolventų) (2 pav. c, d).

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

2 pav. Bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų ir profesinio mokymo įstaigų absolventų dalyvavimas bendrajame priėmime į aukštąsias mokyklas

3 pav. Valstybinių brandos egzaminų rinkimasis (NEC duomenys)

VBE pasirinkimas šias metais pakito nedaug (3 pav.). Gamtos mokslų, IT ir inžinerinės studijos pirmakursių sulaukė mažiau neatsitiktinai – laikančių fizikos, chemijos ir informacinių technologijų egzaminus nesiekia nė 10 proc. Mažėjant abiturientų, svarbios šalies raidai studijų kryptys, tokios kaip inžinerija, informatika, fiziniai mokslai negalės užtikrinti inžinerinės pramonės atsinaujinimo ir pažangios mokslo raidos. Gimnazijos turėtų aktyviau populiarinti matematikos ir gamtos dalykų (STEAM) mokymąsi.

Nors valstybiniai brandos egzaminai vykdomi jau daug metų, mokyklose rašomų metinių pažymių ir atitinkamų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų skirtumai nemažėja (4 pav.). Įvertinimų dermę galima matyti praktiškai tik užsienio kalbų atveju.

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

4 pav. Metinių pažymių ir VBE įvertinimų neatitiktis 2019 m. (a – informacinės technologijos, b – matematika, c) anglų kalba)

Regionų ir didžiųjų miestų abiturientų parengimo kontrastai nemažėja (5 a, b pav.). Įdomu pastebėti, kad šiemet atskirų miestų abiturientų vidutinis konkursinis balas gerokai skiriasi, jei vertinti visus priimtuosius, ir tik tuos, kurie atitiko švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus. Tai ypač pastebima Vilniuje, kur mažesnius reikalavimus nustatė kelios didžiosios aukštosios mokyklos ir galėjo įstoti nemaža silpniau pasirengusių abiturientų.

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

5 pav. 2019 m. stojančiųjų vidutinio balo pasiskirstymas pagal mokyklų vietovę: a) visų stojančiųjų; b) tik tų stojančiųjų, kurių konkursinis balas atitinka švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus