Visi valstybiniai Lietuvos universitetai 2018 m. tiek valstybės finansuojamoms vietoms, tiek nefinansuojamoms vietoms užimti reikalavo ne mažesnio kaip 3,6 konkursinio balo (2017 m. – 3), išskyrus Mykolo Romerio universitetą, kuris valstybės nefinansuojamoms vietoms nustatė mažiausią 3 balų reikšmę. Privatūs universitetai elgėsi įvairiai, jie dar prideda papildomų balų  pagal nusistatytus kriterijus, Balstogės universiteto filialas Vilniuje apskritai taikė kitokią konkursinio balo sandarą (1 lentelė). Kolegijų sektorius nustatė mažiausią konkursinį balą 2 (2017 m. –1,6). Deja, dvi privačios kolegijos nusistatė kitokius reikalavimus: Socialinių mokslų kolegija nustatė mažiausią konkursinį balą 1, Kolpingo kolegija nenumatė jokio slenksčio.

Abiturientams švietimo ir mokslo ministro įsakymu nustatyti minimalūs rodikliai ūgtelėjo ir 2018 m. juos įveikė mažiau abiturientų nei ankstesniais metais (turėjo būti išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos ir matematikos VBE (pastarasis ne mažesniu kaip 25 balų įvertinimu, išskyrus humanitarinių mokslų programas, kurioms užteko 16, o menams iš viso šis reikalavimas nebuvo taikomas) stojantiems į universitetus ir užsienio kalbos ir matematikos VBE (pastarasis ne mažesniu kaip 25 balų įvertinimu) stojantiems į kolegijas).

Šiais metais po 0,25 papildomo balo gavo 59 stojantieji už savanorišką veiklą, trukusią ne trumpiau nei 3 mėnesius, ir 122 stojantieji už brandos darbą. 629 stojantieji, baigusieji bazinius karinius mokymus ar privalomąją karo tarnybą, gavo papildomus pusę balo.

Valstybės finansuojamų studijų vietų sutartis su universitetais pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 6,85 (2017 m. – 6,81, 2016 m. – 6,73). Aukščiausią vidutinį konkursinį balą šiemet turi priimtieji į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. Valstybės nefinansuojamose vietose studijuosiančiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 5,38 (2017 m. – 5,12), jis aukščiausias taip pat Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (Balstogės universitete ir Europos humanitariniame universitete taikoma kita balų skaičiavimo sistema, todėl jie nelyginami) (6 pav.ir 2 lentelė).

6 pav. Priimtųjų į universitetus ir kolegijas vidutinis konkursinis balas

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

Sutartis su kolegijomis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas gerokai mažesnis nei universitetų sektoriuje. Valstybės finansuojamų studijų vietų sutartis su kolegijomis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 4,32 (2016 m. – 4,16), o nefinansuojamose vietose – 3,2 (2016 m. – 2,84). Aukščiausią balų vidurkį turi įstojusieji į valstybės finansuojamas vietas Vilniaus dizaino kolegijoje (7,88). Aukščiausias už studijas mokėsiančių studentų balų vidurkis – taip pat Vilniaus dizaino kolegijoje (6,48). Kolegijose, kuriose stojamųjų egzaminų nėra, vidutiniai balai žemesni, jie nesiekia 5 balų, o valstybės nefinansuojamose vietose – ir 4 balų, išskyrus atvejus, kai mokyklos prideda papildomų balų už jų nusistatytus rodiklius (žr. 6 pav. ir 2 lentelę).

2 lentelė. Studijų sutartis pasirašiusiųjų 2018 m. vidutinis konkursinis balas

Aukštoji mokyklaStudijų sutartis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas

2018 m.

Studijų sutartis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas

2017 m.

vf+vnf/stvnf*vf+vnf/stvnf*
Universitetai
Aleksandro Stulginskio universitetas5,214,654,914,09
Balstogės universiteto filialas Vilniuje21,7035,59
Europos humanitarinis universitetas9,13
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija5,845,53
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas7,524,898,345,18
Kauno technologijos universitetas6,224,636,414,56
Kazimiero Simonavičiaus universitetas5,217,204,25
Klaipėdos universitetas6,315,055,904,65
LCC tarptautinis universitetas6,927,62
Lietuvos edukologijos universitetas5,794,61
Lietuvos muzikos ir teatro akademija9,247,258,046,41
Lietuvos sporto universitetas6,274,906,614,24
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas7,957,247,916,80
Mykolo Romerio universitetas6,014,076,214,31
Šiaulių universitetas7,006,216,075,48
Vilniaus dailės akademija7,445,877,535,37
Vilniaus Gedimino technikos universitetas5,764,855,954,44
Vilniaus universitetas7,385,387,495,19
Vytauto Didžiojo universitetas6,715,486,374,97

Vidutinis konkursinis balas universitetuose**

6,855,386,815,12
Kolegijos
Alytaus kolegija4,153,504,212,54
Graičiūno aukštoji vadybos mokykla2,88
Kauno kolegija4,693,814,503,14
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija4,173,603,372,80
Kauno technikos kolegija3,702,993,272,84
Klaipėdos valstybinė kolegija4,103,363,932,92
Kolpingo kolegija1,861,87
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla4,062,823,572,21
Lietuvos verslo kolegija3,582,913,712,52
Marijampolės kolegija3,812,853,581,88
Panevėžio kolegija3,963,304,042,49
Socialinių mokslų kolegija2,472,41
Šiaulių valstybinė kolegija3,783,053,932,55
Šv. Ignaco Lojolos kolegija4,502,834,832,81
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla3,513,074,282,64
Utenos kolegija4,193,294,392,71
Vilniaus dizaino kolegija7,886,507,996,48
Vilniaus kolegija4,503,584,463,14
Vilniaus kooperacijos kolegija3,362,71
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija3,983,113,673,03
Vilniaus verslo kolegija4,753,094,372,90

Vidutinis konkursinis balas kolegijose

4,323,204,162,83

* – vnf vietų konkursinis balas apskaičiuojamas pagal aukštosios mokyklos taisykles.

** –Balstogės universiteto filialas Vilniuje naudoja kitą konkursinio balo sandarą;

Duomenų šaltinis LAMA BPO

Priimtųjų į universitetus ir kolegijas konkursiniai balai skiriasi itin smarkiai (7 pav.), nors abiejų sektorių absolventai įgyja to paties 6 EKS ir LTKS lygio laipsnį. Universitetų rektoriai ne pirmus metus pasisako, kad kolegijų reiklumas stojantiesiems didėtų, kad netektų abejoti profesinio bakalauro studijų kokybe.

a)

b)

7 pav. Konkursinių balų pasiskirstymas pagal aukštojo mokslo sektorius ir finansavimo pobūdį

Duomenų šaltinis: LAMA BPO