Jeigu vidurinį išsilavinimą įgysiu 2022 metais ir dalyvausiu bendrajame priėmime, kokius egzaminus turiu išlaikyti, norėdamas pretenduoti į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas vietas?

Asmenys, nuo 2021 m. Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduosiantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas vietas, turi būti išlaikę:

 • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
 • matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus į menų studijų programas);
 • stojančiojo laisvai pasirenkamą valstybinį brandos egzaminą.

Taip pat privalomas penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti universitete, ir ne mažesnis negu 6, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti kolegijoje, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Jeigu vidurinį išsilavinimą įgysiu 2022 metais bei dalyvausiu bendrajame priėmime dėl mokamos studijų vietos, kiek turiu išlaikyti valstybinių brandos egzaminų?

Į aukštosios mokyklos pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkurso būdu priimami asmenys, išlaikę bent vieną valstybinį brandos egzaminą ir turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, atsižvelgiant į jų mokymosi rezultatus, stojamuosius egzaminus ar kitus aukštosios mokyklos nustatytus kriterijus (LR mokslo ir studijų įstatymas).

Atkreipiame dėmesį, kad kiekviena aukštoji mokykla į mokamas studijų vietas gali nustatyti savo priėmimo taisykles ir turėti aukštesnius reikalavimus pretenduojantiems į mokamas studijų vietas. Taip pat stojantieji turi tenkinti mažiausią stojamąjį konkursinį balą.

Jeigu dalyvausiu bendrajame priėmime, ar man privalomas užsienio kalbos brandos egzamino įvertinimas?

Stojantieji, nuo 2015 metų Lietuvoje įgiję ar įgysiantys vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu. Užsienio kalbos mokėjimo lygis nustatomas, laikant valstybinį brandos egzaminą (pakanka išlaikyti) arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.

Stojantieji, nuo 2019 metų Lietuvoje įgysiantys vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas neprivalo būti išlaikę užsienio kalbos egzamino. Stojantysis gali laisvai pasirinkti ir kito dalyko valstybinį egzaminą.

Ar man privaloma laikyti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jei planuoju rinktis universitetines studijų programas?

Jei vidurinis išsilavinimas įgytas 2015 – 2022 metais ir norite pretenduoti į universitetinių studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas, privalote laikyti valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą. Įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2019 m.  ir norintiems pretenduoti į koleginių studijų vietas, taip pat reikia laikyti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą.

Jei vidurinis išsilavinimas įgytas 2014 ir ankstesniais metais, renkantis universitetines studijų programas nėra privalomas lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino įvertinimas, pretenduojant į valstybės finansuojamas studijų vietas, gali būti išlaikytas ir mokyklinis brandos egzaminas.

Vidurinį išsilavinimą įgijau 2014 m., ar man privalomas užsienio kalbos brandos egzamino įvertinimas dalyvaujant 2022 metų bendrajame priėmime?

Stojantiesiems, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 metų įskaitytinai ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas. Vadinasi, užsienio kalbos brandos egzamino įvertinimas Jums nėra privalomas.

Ar privaloma laikyti matematikos brandos egzaminą, jei vidurinį išsilavinimą įgysiu 2022 m.?

Stojantieji, 2016 – 2022 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į visų studijų krypčių grupių (išskyrus menų) universitetinių ir koleginių studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę matematikos valstybinį brandos egzaminą.

Esu atleistas nuo brandos egzaminų, ar man privalomi matematikos bei lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminų įvertinimai, norint dalyvauti šių metų bendrajame priėmime?

Atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas.

Vadinasi, Jums matematikos bei lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminų įvertinimai nėra privalomi norint dalyvauti šių metų bendrajame priėmime, pakanka turėti brandos atestatą.