Šiais metais stojantieji į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose turėtų atkreipti dėmesį į kai kuriuos pasikeitimus. Nuo šiol bus atsižvelgiama ne tik į pretenduojančiųjų studijuoti universitetuose ir kolegijose valstybinius brandos egzaminus, bet ir į metinių pažymių vidurkį. Šiemet stojantiems į menų studijas ir negalintiems stojamųjų egzaminų laikyti vasarą organizuojama išankstinė egzaminų sesija jau šį pavasarį.

Stojantieji į menų studijų programas Vytauto Didžiojo universitete ar Vilniaus dailės akademijoje (išskyrus architektūrą) ir norintys stojamuosius egzaminus laikyti anksčiau, jau kovo 1–9 d. turės registruotis Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Išankstinė pavasario stojamųjų egzaminų sesija vyks kovo 11–29 dienomis. Nedalyvavusieji išankstinėje egzaminų sesijoje galės registruotis birželio 1–16 d. ir laikyti stojamuosius egzaminus vasaros pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu, kuri vyks nuo birželio 17 iki liepos 5 dienos. Atkreipiamas dėmesys, kad jaunuoliai, neišlaikę stojamojo egzamino pavasario sesijoje jo perlaikyti pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu nebegalės.

Kitaip nei anksčiau, šių metų abiturientų metiniai pažymiai turės reikšmės slenkstiniams reikalavimams – bus skaičiuojamas penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis nepriklausomai nuo pasirinkto A ar B lygio. Pretenduojančiųjų į universitetines studijų programas vidurkis turės būti ne mažesnis nei 7 balai, kolegines – ne mažiau nei 6. BPIS automatiškai atrinks geriausius stojančiojo metinius įvertinimus iš privalomų mokytis dalykų: lietuvių kalbos ir literatūros; gimtosios kalbos (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių); užsienio kalbos; matematikos; istorijos, geografijos, arba integruoto istorijos ir geografijos kurso; biologijos, fizikos, chemijos, arba integruoto gamtos mokslų kurso; meninio ugdymo srities dalyko, technologijų programos krypties dalyko, arba integruoto menų ir technologijų kurso, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės, inžinerinio, meninio arba muzikos) programos dalyko; bendrosios kūno kultūros, pasirinktos sporto šakos arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalyko.

Abiturientai, ketinantys studijuoti valstybės finansuojamose studijų vietose, turės būti išlaikę valstybinius lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų ne žemesniu nei B1 lygiu, įskaitomi ir tarptautiniai užsienio kalbos egzaminai) bei matematikos (išskyrus stojantiems į menų studijas) egzaminus ne žemesniu aritmetiniu vidurkiu kaip 40, jei stoja į universitetą, ir ne žemesniu aritmetiniu vidurkiu kaip 25, jei stoja į kolegiją.

Bendrąjį priėmimą tradiciškai sudarys pagrindinis ir papildomas priėmimas. Pagrindinis priėmimas vykdomas dviem etapais, papildomas – vienu etapu. Pagrindinio priėmimo pirmojo etapo prašymus pateikti ir koreguoti bus galima birželio 1 – liepos 22 dienomis. Prašyme galima nurodyti iki 9 pageidavimų, kurie turi būti sudėlioti prioriteto tvarka nuo labiausiai pageidaujamo iki mažiausiai pageidaujamo. Užsiregistravusiems į pedagogo kvalifikaciją teikiančias ugdymo mokslų studijų programas privalomas motyvacijos vertinimas vyks birželio 17 – liepos 5 dienomis.

Pagrindinio priėmimo antrajame etape koreguojamas pirmojo etapo metu teiktas prašymas, šiame etape prašymus galės teikti ir nedalyvavusieji pirmajame etape. Stojantysis nuo rugpjūčio 1 d. 12 val. iki rugpjūčio 3 d. 12 val. galės keisti pageidavimų eiliškumą, išbraukti neaktualius pageidavimus, įrašyti naujų ir pakeisti pasirinktos studijų programos finansavimo pobūdį. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad, jei stojantysis jau buvo pasirašęs studijų sutartį į valstybės finansuojamą vietą ar valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija, net ir nutraukęs tokią studijų sutartį pirmojo etapo metu, naujų valstybės finansuojamų vietų ir valstybės nefinansuojamų vietų su studijų stipendija šiame etape jis įrašyti negalės.

Po pagrindinio priėmimo rugpjūčio 12 d. bus skelbiamas papildomas priėmimas į programas, kuriose dar liko laisvų vietų. Šiame etape teikiamas naujas prašymas, kuriame galima nurodyti ne daugiau kaip 6 pageidavimus. Nedalyvavusiems pagrindinėje motyvacijos vertinimo sesijoje suteikiama galimybė motyvacijos vertinimą praeiti papildomame priėmime – rugpjūčio 14 dieną. Į studijų programas, į kurias stojamieji egzaminai per papildomą priėmimą neorganizuojami, gali pretenduoti asmenys, išlaikę stojamuosius egzaminus pagrindinio priėmimo metu.