Š. m. vasario 8 d. švietimo ir mokslo ministrė patvirtino įsakymo pakeitimą „Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“. Vadovaujantis juo, nustatyta žemesnė matematikos valstybinio brandos egzamino kartelė pretenduojantiems stoti į visų (išskyrus menų ir humanitarinių mokslų) studijų krypčių programas valstybės finansuojamas studijų vietas – egzaminas turi būti išlaikytas ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu. Matematikos valstybinis brandos egzaminas privalomas norintiems studijuoti bet kokioje studijų programoje, išskyrus menus. Pretenduojantiems į humanitarinių mokslų studijų programas, privaloma būti išlaikius matematikos valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų lygiu, kuris pasiekiamas gavus ne mažiau nei 16 balų įvertinimą.

Taip pat švietimo ir mokslo ministrė patvirtino įsakymo pakeitimą „Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“.