Priėmimo reikalavimai

Kada pretenduoti

Pagrindinis priėmimas: 2022-06-01 – 2022-07-25 12:00

Bendrojo priėmimo datos

Praleidote pagrindinį priėmimą?

Ką turiu atlikti iki prašymų teikimo pabaigos? Veiksmai bendrojo priėmimo metu

 • Registruokis LAMA BPO bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje
 • Prisijunk prie BPIS su gautu vartotojo numeriu (nepamirškite savo slaptažodžio) ir pateik informacinėje sistemoje prašomą informaciją (jei ji neįkelta automatiškai) – apie savo išsilavinimą, įgytas kvalifikacijas ir kt.;
 • Pasirink pageidaujamas studijų programas;
 • Išlaikyk stojamuosius egzaminus, jeigu stoji į menų studijas, arba dalyvauk motyvacijos vertinime, jeigu stoji į ugdymo mokslų studijų programas;
 • Pridėk trūkstamus dokumentus prašymo teikimo formoje iki nustatyto termino pabaigos;
 • Gavęs kvietimą studijuoti, sudaryk studijų sutartį su aukštąja mokykla; jei reikia bendrabučio, kreipkis tiesiogiai į aukštąją mokyklą.

Konkursinio balo sandara

 • Stojančiojo konkursinį balą, išskyrus menų, menų pedagogikos, sporto ir teologijos studijas, sudaro šios brandos atestato dalykų įvertinimų dedamosios:
  • pagrindinio (pirmojo) dalyko brandos egzamino įvertinimas, jo svertinis koeficientas – 0,4;
  • antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos atestatą), jo svertinis koeficientas – 0,2;
  • trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos atestatą), jo svertinis koeficientas – 0,2; šią konkursinio balo dedamąją sudaro bet kurio su kitu konkursinio balo dalyku nesikartojančio brandos atestato dalyko, kuriam stojimo metais organizuojamas valstybinis brandos egzaminas, įvertinimas (naudojamas palankiausias stojančiajam dalyko įvertinimas);
  • ketvirtojo dalyko – lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino arba kito dalyko, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys; svertinis koeficientas – 0,2.

  Daugumoje menų studijų krypčių konkursinį balą atitinka stojamojo egzamino įvertinimas, perskaičiuotas į dešimtbalę skalę.

  Architektūros ir kraštovaizdžio architektūros studijų krypčių studijų programose 0,5 svertiniu koeficientu skaičiuojamas stojamojo egzamino įvertinimas, 0,2 svertiniais koeficientais įskaičiuojami antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos atestatą) bei lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminų įvertinimas ir 0,1 koeficientu – trečiasis dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (naudojamas palankiausias stojančiajam dalyko įvertinimas).

  Stojantiesiems į meno pedagogikos studijų programas – 0,7 svertiniu koeficientu skaičiuojamas stojamojo egzamino įvertinimas, 0,2 koeficientu – lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas ir 0,1 koeficientu – trečiasis dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (naudojamas palankiausias stojančiajam dalyko įvertinimas).

  Sporto krypties programų atveju pagrindinį dalyką (svertinis koeficientas 0,4) keičia sporto pasiekimų įvertinimas, teologijos krypties programose – stojamojo egzamino įvertinimas.

  Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama dešimtbalė skalė. Šimtabalėje skalėje pateikti valstybinių brandos egzaminų, stojamųjų egzaminų įvertinimai ar nustatyta tvarka perskaičiuoti mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai arba jiems prilyginti metiniai pažymiai perskaičiuojami į 4–10 pažymių skalę. Stojant į universitetinių studijų programas perskaičiuojami tik A (užsienio kalbos B1 ir B2) lygio dalykų metiniai pažymiai. Stojant į koleginių studijų programas perskaičiuojami ir B (užsienio kalbos A1 ir A2) lygio dalykų metiniai pažymiai. Dalykus, iš kurių įvertinimų skaičiuojamas konkursinis balas į valstybės finansuojamas studijų vietas ir valstybės nefinansuojamas vietas su studijų stipendija, rasite: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/45ba659051ca11ec862fdcbc8b3e3e05

  Prie konkursinio balo dar gali būti pridedama papildomų balų už laimėtas olimpiadų, konkursų prizines vietas, savanorišką veiklą ir kt. Pasiekimų, už kuriuos pridedami papildomi balai, sąrašą rasite čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/45ba659051ca11ec862fdcbc8b3e3e05

  Jei nori iš anksto pasimodeliuoti savo galimą konkursinį balą, pasinaudok konkursinio balo skaičiuokle.

Konkursinės eilės

Paskolos

Valstybės finansinę paramą studentams teikia Valstybinis studijų fondas, daugiau informacijos: (www.vsf.lrv.lt).

Tikslinės išmokos: https://vsf.lrv.lt/lt/projektas/tikslines

Įmokos