LT EN

Įstojusieji į universitetus sudarė 10 803 studijų sutartis (2017 m. – 11 413), iš kurių 7 125 – valstybės finansuojamoms vietoms arba vietoms su studijų stipendija (2017 m. – 7 622). Su kolegijomis pasirašytos 10 002 sutartys (2017 m. – 10 035), iš kurių 4 987 – valstybės finansuojamoms vietoms arba vietoms su studijų stipendija (2017 m. – 6 264) (3 lentelė, 11–14 pav.).

Švietimo ir mokslo ministro nustatyti minimalieji rodikliai, visų pirma, reikalavimas išlaikyti matematikos VBE ne mažesniu kaip 25 balų įvertinimu, ir mažiausias konkursinis balas valstybės finansuojamoms vietoms užimti (į universitetus – 3,6, į kolegijas – 2), kurį didžioji dalis universitetų ir didžioji dalis kolegijų taikė ir valstybės nefinansuojamoms vietoms, universitetų sektoriui didelės įtakos neturėjo, bet kolegijų sektoriuje labai pakeitė vietų struktūrą. Studijuoti valstybės nefinansuojamose studijų vietose sudarytos 8 693 sutartys (2017 m. – 7 562): universitetuose – 3 678 (2017 m. – 3 791), kolegijose – 5 015 (2017 m. – 3 771). Toks pokytis paaiškintinas tuo, didelė dalis neįveikusiųjų universitetų slenksčio pasirinko kolegijas, čia mokančiųjų už studijas priimta gerokai daugiau negu bet kuriais kitais metais. Tačiau į valstybės finansuojamas vietas kolegijos priėmė 20 proc. mažiau studentų negu praėjusiais metais, šiame sektoriuje liko net 4 500 nepanaudotų studijų krepšelių (2017 m. – 783). Tiesa, kolegijoms skirtų valstybės finansuojamų vietų buvo padidinta daugiau kaip pustrečio tūkstančio. Nors universitetų sektoriuje valstybės finansuojamų vietų skaičius šiemet buvo padidintas tik per pora šimtų vietų, ir šiame sektoriuje liko 830 valstybės finansuojamų vietų. Nederant skiriamų ir užimamų valstybės finansuojamų vietų skaičiams, valstybei teks pergalvoti tiek vietų skyrimo, tiek reikalavimų politiką, o, kita vertus, išjudinti bendrojo ugdymo sektorių, nes per didelis skaičius abiturientų nėra pasirengęs studijoms aukštosiose mokyklose, visų pirma, inžinerijos ir informatikos mokslams.

11 pav. Priimtųjų skaičiaus kaita

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

12 pav. Priimtųjų skaičiaus kaita pagal studijų sritis universitetuose

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

13 pav. Priimtųjų skaičiaus kaita pagal studijų sritis kolegijose

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

a)

b)

14 pav. Priimtųjų studijuoti pasiskirstymas pagal studijų sritis ir finansavimo pobūdį

Duomenų šaltinis LAMA BPO

Lietuvos aukštosiose mokyklose moterų studijuoja daugiau, negu vyrų. 2018 m. 56 proc. pirmakursių bus moterys, universitetuose ir kolegijose moterų ir vyrų santykiniai skaičiai panašūs. Į kolegijas įstoja daugiau vyresnio amžiaus asmenų negu universitetuose (15 pav.). Vyriausio pirmakursio amžius šiais metais sieks 75 m.

Šiemet studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose siekė 323 užsienio lietuviai bei užsienyje vidurinį išsilavinimą įgiję asmenys (pernai – 264). Konkursus laimėjo ir sutartis su aukštosiomis mokyklomis sudarė 154 asmenys (pernai – 143). Daugiausia jų atvyko iš Baltarusijos, Lenkijos, Rusijos, Ukrainos. 37 iš jų pasirinko Vilniaus universiteto, 22 – Vilniaus kolegijos, 18 – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų programas.

Šiais metais priimtų studentų vienose aukštosiose mokyklose juntamai didėjo, kitose – mažėjo (3 lentelė). Universitetų sektoriuje absoliutiniai studentų skaičiai gerokai šoktelėjo Vilniaus, Vytauto Didžiojo ir Mykolo Romerio universitetuose, tiesa, pastarajame priimta per pusantro šimto studentų, kurių konkursinis balas tesiekia 3-3,6. Mažiau nei praėjusiais metais studentų surinko universitetai, turintys didesnį skaičių inžinerijos ir technologijos mokslų studijų programų (KTU, VGTU, KU). KU atsigavimą dar stabdo per didelė programų pasiūla. Mažiau studentų turės ASU, gerokai apkarpęs savo programų pasiūlą prieš jungiantis su Vytauto Didžiojo universitetu.

15 pav. Priimtųjų studijuoti pasiskirstymas pagal lytį ir amžių

Duomenų šaltinis LAMA BPO

Pastebimai ūgtelėjo Alytaus ir Panevėžio kolegijos priimtųjų skaičius. Gana didelis Socialinių mokslų kolegijos studentų skaičiaus augimas nemaža dalimi pasiektas nuleidus mažiausią konkursinio balo reikšmę iki 1. Panašios taktikos laikėsi ir Kolpingo kolegija (2 lentelė).

3 lentelė. Su aukštosiomis mokyklomis pasirašytų studijų sutarčių skaičius

Aukštoji mokykla Sutarčių dėl valstybės finansuojamų, studijų stipendijų vietų skaičius Pokytis, proc. (vf+
vnf/st)
Sutarčių dėl valstybės nefinansuojamų vietų (vnf) skaičius Vnf pokytis, proc. Bendras pokytis, proc.
2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m.
Universitetai  
Aleksandro Stulginskio universitetas 93 187 -50,3% 67 80 -16,3% -40,1%
Balstogės universiteto filialas Vilniuje 0 0 32 23 39,1% 39,1%
Europos humanitarinis universitetas 0 1
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 52 58 -10,3% 0 0 -10,3%
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 123 118 4,2% 58 100 -42,0% -17,0%
Kauno technologijos universitetas 1 332 1 596 -16,5% 195 316 -38,3% -20,1%
Kazimiero Simonavičiaus universitetas 0 1 -100,0% 5 9 -44,4% -50,0%
Klaipėdos universitetas 133 139 -4,3% 145 168 -13,7% -9,4%
LCC tarptautinis universitetas 6 4 50,0% 0 0 50,0%
Lietuvos edukologijos universitetas 111 -100,0% 124 -100,0% -100,0%
Lietuvos muzikos ir teatro akademija 127 137 -7,3% 25 25 0,0% -6,2%
Lietuvos sporto universitetas 71 70 1,4% 275 241 14,1% 11,3%
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 482 436 10,6% 493 615 -19,8% -7,2%
Mykolo Romerio universitetas 92 98 -6,1% 450 301 49,5% 35,8%
Šiaulių universitetas 40 40 0,0% 79 46 71,7% 38,4%
Vilniaus dailės akademija 234 224 4,5% 82 63 30,2% 10,1%
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 1 098 1 322 -16,9% 265 373 -29,0% -19,6%
Vilniaus universitetas 2 696 2 606 3,5% 1 058 900 17,6% 7,1%
Vytauto Didžiojo universitetas 545 474 15,0% 446 407 9,6% 12,5%

Iš viso universitetuose

7 124 7 621 -6,5% 3 676 3 791 -3,0% -5,4%
Kolegijos  
Alytaus kolegija 166 98 69,4% 40 62 -35,5% 28,8%
Graičiūno aukštoji vadybos mokykla 0 38 -100,0% -100,0%
Kauno kolegija 1124 1425 -21,1% 843 589 43,1% -2,3%
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 155 163 -4,9% 41 65 -36,9% -14,0%
Kauno technikos kolegija 323 476 -32,1% 239 118 102,5% -5,4%
Klaipėdos valstybinė kolegija 430 544 -21,0% 378 343 10,2% -8,9%
Kolpingo kolegija 0 0 60 52 15,4% 15,4%
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 105 174 -39,7% 63 52 21,2% -25,7%
Lietuvos verslo kolegija 33 33 0,0% 101 63 60,3% 39,6%
Marijampolės kolegija 78 85 -8,2% 42 70 -40,0% -22,6%
Panevėžio kolegija 175 174 0,6% 194 98 98,0% 35,7%
Socialinių mokslų kolegija 0 0 1 293 819 57,9% 57,9%
Šiaulių valstybinė kolegija 245 308 -20,5% 149 127 17,3% -9,4%
Šv. Ignaco Lojolos kolegija 45 68 -33,8% 50 58 -13,8% -24,6%
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 23 26 -11,5% 55 61 -9,8% -10,3%
Utenos kolegija 139 150 -7,3% 185 149 24,2% 8,4%
Vilniaus dizaino kolegija 31 30 3,3% 65 49 32,7% 21,5%
Vilniaus kolegija 1 471 1 855 -20,7% 959 647 48,2% -2,9%
Vilniaus kooperacijos kolegija 16 -100,0% 26 -100,0% -100,0%
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 432 607 -28,8% 202 202 0,0% -21,6%
Vilniaus verslo kolegija 12 32 -62,5% 56 80 -30,0% -39,3%
Iš viso kolegijose 4 987 6 264 -20,4% 5 015 3 768 33,1% -0,3%
IŠ VISO 12 111 13 885 -12,8% 8 691 7 559 15,0% -3,0%

Duomenų šaltinis LAMA BPO