57 proc. stojančiųjų (2017 m. – 56 proc.) aukščiausiu prioritetu rinkosi universitetų studijų programas, 43 proc. (2017 m. – 44 proc.) – kolegijų. Pirmojo etapo metu 65,3 proc. stojančiųjų į universitetus buvo tų pačių metų abiturientai (2017 m. – 66 proc.), kolegijų sektoriuje jų mažiau – tik 40,5 proc. (2017 m. –43 proc.).

Tiek universitetų, tiek kolegijų sektoriuose trauka į atskiras studijų sritis kinta. Universitetuose stojančiųjų trauka į socialinius mokslus stabilizavosi, tačiau jų daugėja kolegijų sektoriuje, ypač į valstybės nefinansuojamas vietas (5 pav., a). Šiemet universitetuose socialinius mokslus rinkosi 35,3 proc. stojančiųjų (2017 m. – 35,8 proc.), kolegijose – 41,4 proc. (2017 m. – 38,7 proc.). Deja, stojančiųjų į su informacinėmis technologijomis susijusias studijas ir kitus fizinius mokslus (fizinių mokslų sritis) pradėjo mažėti ir šiemet universitetų sektoriuje jie siekė 14,2 proc., pernai – 15,2 proc. (5 pav.). Universitetuose ir kolegijose pagal pirmąjį prioritetą biomedicinos mokslai yra gerokai populiaresni už technologijos mokslus, pastaruosius besirenkančiųjų sparčiai  mažėja abiejuose sektoriuose: universitetuose biomedicinos mokslus renkasi apie 24 proc., kolegijose – apie 25 proc., o technologijos mokslus universitetuose – jau tik 10,5 proc. (2017 m. – 11,4 proc., 2016 m. – apie 15 proc.), kolegijose – 20,8 proc. (2017 m. – 21,1 proc., 2016 m. – 27 proc.). Trauka į menus padidėjo universitetų sektoriuje (6,2 proc., 2017 m. – 5,1 proc.) ir šiek tiek sumažėjo kolegijose 3,7 proc., 2017 m. – (4,5 proc.).

Pagal naująją studijų klasifikaciją studijų sritis keičia studijų krypčių grupės. 1 lentelėje pateiktas šiais ir praėjusiais metais stebėtas stojančiųjų pirmojo pageidavimo pasiskirstymas pagal studijų kryptis. Universitetų sektoriuje populiariausia sveikatos mokslų grupė, kolegijų – verslo ir viešosios vadybos grupė.

a)

b)

5 pav. Stojančiųjų prioritetai pagal studijų sritis

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

1 lentelė. Studijų krypčių populiarumas stojančiųjų prašymuose pagal pirmąjį prioritetą

Studijų krypčių grupėStojančiųjų universitetuose, %Stojančiųjų kolegijose, %
 2018201720182017
Fiziniai mokslai1,681,730,130,11
Gyvybės mokslai2,822,43
Humanitariniai mokslai9,968,71,181,12
Informatikos mokslai11,0811,97,88,39
Inžinerijos mokslai9,2610,1617,2817,84
Matematikos mokslai1,411,51
Menai6,225,073,674,46
Socialiniai mokslai15,414,926,886,23
Sportas1,771,7
Sveikatos mokslai16,3116,6823,1822,78
Technologijų mokslai1,241,253,494,22
Teisė5,465,331,891,32
Ugdymo mokslai2,512,843,73,18
Verslo ir viešoji vadyba11,9512,7428,9527,99
Veterinarijos mokslai1,371,410,870,97
Žemės ūkio mokslai1,561,620,981,38

Į aukščiausiu prioritetu nurodytą pageidavimą per visus etapus įstojo ir studijų sutartis pasirašė 65,4 proc. stojančiųjų (2017 m. –  62,7 proc.): universitetuose – 67,4 proc. (2017 m. – 64,5 proc.), kolegijose – 63,3 proc. (2017 m. – 60,7 proc.). Stojančiųjų sėkmė atskirose aukštosiose mokyklose gana skirtinga (8, 9 pav.).

Stojančiųjų motyvacija rinktis artimų studijų krypčių studijų programas gana gera ir jau stabili. 2018 m. 61,4 proc. prašymų pageidavimai yra vienos studijų srities (10 pav.). Didėjant stojančiojo brandai ir atsirandant darbo patirties, stojančiųjų motyvacija rinktis konkrečią studijų programą didėja (žr. 10 pav.).

8 pav. Vidutinis įstojusių prioritetas pagal aukštąsias mokyklas

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

9 pav. Vidutinis įstojusių prioritetas pagal aukštąsias mokyklas

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

10 pav. Pageidavimų sutelktumas į artimas studijų programas priklausomai nuo brandos atestato įgijimo metų

Duomenų šaltinis: LAMA BPO