Įstoti į šalies aukštąsias mokyklas 2018 m. siekė mažiau šių metų bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų nei pernai – 15 086 arba 63,8 proc. (2017 m. – 68,5 proc.) (1 a, b pav.). Į universitetus ir kolegijas įstojo 12 784 arba 54,1 proc. bendrojo ugdymo mokyklų (2017 m. – 58,5 proc.). Nors profesinio mokymo įstaigose šiemet išrašyta daugiau brandos atestatų negu pernai, įstoti bandė tik 126 asmenys, įstojo 57 (arba 1,2 proc. visų profesinio mokymo įstaigų absolventų). Trigubai didesnis šias įstaigas baigusiųjų skaičius stoja po metų (šiemet įstojo 159 praėjusiais metais profesinio mokymo įstaigose brandos atestatus gavę asmenys), tačiau jų indėlis į siekiančiųjų aukštojo išsilavinimo asmenų grupę yra labai kuklus (1 pav. c, d).

a)

b)

c)

d)

1 pav. Bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų ir profesinio mokymo įstaigų absolventų dalyvavimas bendrajame priėmime į aukštąsias mokyklas

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

2 pav. Valstybinių brandos egzaminų rinkimasis (NEC duomenys)

VBE pasirinkimas šias metais pakito nedaug ir todėl verčia suklusti (2 pav.). Gamtos mokslų, IT ir inžinerinės studijos pirmakursių sulaukė mažiau neatsitiktinai – laikančių fizikos, chemijos ir informacinių technologijų egzaminus nesiekia nė 10 proc. (chemijos – tik 5,05 proc.). Mažėjant abiturientų, svarbios šalies raidai studijų kryptys, tokios kaip inžinerija, informatika, fiziniai mokslai negalės užtikrinti inžinerinės pramonės atsinaujinimo ir pažangios mokslo raidos. Gimnazijos turėtų peržiūrėti savo strateginius tikslus.

Nors valstybiniai brandos egzaminai vykdomi jau daug metų, mokyklose rašomų metinių pažymių ir atitinkamų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų skirtumai nemažėja (3 pav.). Įvertinimų dermę galima matyti praktiškai tik anglų kalbos atveju.

a)

b)

c)

3 pav. Metinių pažymių ir VBE įvertinimų neatitiktis 2018 m. (a – informacinės technologijos, b – matematika, c) anglų kalba)

Duomenų šaltinis: LAMA BPO

Šiais metais jau pastebimas atskirų miestų ir regionų abiturientų mokymosi pasiekimų lygio kontrastų mažėjimas (4 pav.). 10 didžiųjų miestų vidutinis balas tesiskiria ne daugiau kaip 0,6 balo (pernai – 0,9 balo), 0,1 balo (iki 4,84) paaugo ne didžiųjų miestų abiturientų konkursinio balo vidurkis.

4 pav. 2018 m. stojančiųjų vidutinio balo pasiskirstymas pagal mokyklų vietovę

Duomenų šaltinis: LAMA BPO