Jau rytoj, birželio 1 d., prasideda bendrasis priėmimas į šalies universitetus ir kolegijas. Jame netrūksta ir naujovių, mat šiemet kilstelta slenkstinių reikalavimų kartelė: bus atsižvelgiama ne tik į valstybinių brandos egzaminų rezultatus, bet ir į metinių pažymių vidurkį. Kiek kitoks bus ir pagrindinio priėmimo antrasis etapas, kuriame savo prašymus registruoti galės ir pirmajame etape nedalyvavę stojantieji. Šiais metais valstybės finansavimą numatoma skirti 13 tūkst. pirmakursių: 7,7 tūkst. stojantiems į universitetus, 5,4 tūkst. – į kolegijas.

Prašymų priimti studijuoti registravimas

Bendrajame priėmime, kurį sudaro pagrindinis (pirmasis ir antrasis etapai) priėmimas ir papildomas priėmimas, šiemet savo programas siūlo 36 Lietuvos aukštosios mokyklos: 17 universitetų ir 19 kolegijų. Prašymus stojantieji kviečiami teikti Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje, jungiantis per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) tinklalapį, iki liepos 22 d. 15 val. Apie rezultatus stojantieji bus informuoti liepos 26 d. tiek informacinėje sistemoje, tiek elektroniniu paštu, kurį nurodys pildydami prašymą. Sudaryti studijų sutartis galės liepos 29 – 31 dienomis.

Stojantieji į ugdymo mokslų studijų programas galės pasitikrinti, ar atitinka pedagogui keliamus reikalavimus motyvacijos vertinimo metu. Atkreipiamas dėmesys, kad už teigiamai įvertintą motyvaciją stojantiems į ugdymo mokslų programas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, papildomų balų nebebus skiriama. Tiek motyvacijos vertinimo, tiek stojamųjų egzaminų sesija vyks nuo birželio 17 d. iki liepos 5 dienos. Jų neišlaikęs, stojantysis negali pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas ar studijų stipendijas meno krypčių ir ugdymo mokslų studijų programose.

Kaip įprasta, viso pagrindinio priėmimo pirmojo etapo metu stojantysis į prašymą gali įtraukti iki 9 pageidavimų, kuriuos, atsižvelgiant į brandos egzaminų rezultatus, galima papildyti ar išbraukti, keisti jų eiliškumą, pasirinkti studijų formą ir finansavimo pobūdį. Jei prašymas koreguojamas kelis kartus, galioja paskutinė koreguoto prašymo versija.

Pasibaigus pirmajam etapui stojantieji galės dalyvauti antrajame pagrindinio priėmimo etape. Kitaip nei ankstesniais metais, abiturientui, nedalyvavusiam pirmajame etape, nebereikės laukti papildomo priėmimo, kad galėtų registruoti savo prašymą. Tą jis galės padaryti antrajame etape, vyksiančiame nuo rugpjūčio 1 d. 12 val. iki rugpjūčio 3 d. 12 val. Kvietimų studijuoti stojantieji sulauks rugpjūčio 6 d., o rugpjūčio 7 – 8 dienomis galės sudaryti studijų sutartis.

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad, jei stojantysis jau buvo pasirašęs studijų sutartį į valstybės finansuojamą vietą ar valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija, net ir nutraukęs tokią studijų sutartį pirmojo etapo metu, antrajame etape galės pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą. Taip pat šiame etape nenumatytas nei motyvacijos vertinimas, nei stojamieji egzaminai.

Pretenduojantys į likusias laisvas vietas galės registruoti savo prašymus nuo rugpjūčio 12 d. iki rugpjūčio 15 d. ir dalyvauti papildomame priėmime. Jo metu nedalyvavusiems pagrindinėje motyvacijos vertinimo sesijoje suteikiama galimybė motyvacijos vertinimą praeiti rugpjūčio 14 dieną. Į studijų programas, į kurias stojamieji egzaminai per papildomą priėmimą neorganizuojami, gali pretenduoti asmenys, išlaikę stojamuosius egzaminus pagrindinio priėmimo metu.

Šiame etape teikiamas naujas prašymas, kuriame galima nurodyti ne daugiau kaip 6 pageidavimus. Jau turintys pasirašytas sutartis valstybės finansuojamose studijų vietose ar gavę studijų stipendiją, papildomame priėmime prašymus galės teikti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 20 d. iki 12 valandos.

Didėja reikalavimai siekiantiems nemokamo aukštojo mokslo

Šiemet stojantieji į valstybės finansuojamas studijų vietas turės būti išlaikę tris valstybinius egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (valstybinį arba tarptautinį anglų, vokiečių arba prancūzų kalbos egzaminą) bei matematikos (išskyrus stojančiuosius į menų studijas). Šių egzaminų vidurkis universitetuose turės būti ne mažesnis kaip 40, kolegijose – 25.

Didėja reikalavimai ir stojantiems į kolegijas: pretenduojantiems į valstybės finansuojamą vietą nebepakanka mokyklinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino, stojantieji turi būti išlaikę valstybinį.

Nuo šių metų į slenkstinius reikalavimus 2019 metų abiturientams įeina ir penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, nepriklausomai nuo pasirinkto A ar B lygio. Pretenduojantiems į universitetines studijų programas jis turės būti ne mažesnis nei 7, kolegines – ne mažiau nei 6.

BPIS automatiškai atrinks geriausius stojančiojo metinius įvertinimus iš privalomų mokytis dalykų: lietuvių kalbos ir literatūros; gimtosios kalbos (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių); užsienio kalbos; matematikos; istorijos, geografijos, arba integruoto istorijos ir geografijos kurso; biologijos, fizikos, chemijos, arba integruoto gamtos mokslų kurso; meninio ugdymo srities dalyko, technologijų programos krypties dalyko, arba integruoto menų ir technologijų kurso, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės, inžinerinio, meninio arba muzikos) programos dalyko; bendrosios kūno kultūros, pasirinktos sporto šakos arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalyko.

Konkursinio balo skaičiavimo ir stojančiųjų atrankos principai 2019 metais keičiasi mažai. Labiausiai konkursinio balo sandara keičiasi pretenduosiantiems į menų studijas universitetuose, mat visas jo svoris teks stojamajam egzaminui. Brandos atestato įvertinimai bus reikalingi tik slenkstiniams reikalavimams įveikti.

Pretenduosiantiems į valstybės finansuojamas sporto studijų programas mažiau svorio turės stojančiojo sporto pasiekimai: ateinančiais metais jie sudarys nebe 40 proc., o 30 proc. konkursinio balo. Antruoju dalyku nurodytas biologijos arba matematikos brandos egzaminas arba metinis pažymys, įrašytas į brandos atestatą, sudarys 30 proc. balo (pernai – 20 proc.).

Atkreipiamas dėmesys, kad siekiant suvienodinti vertinimo skales pakito konkursinio balo skaičiavimo metodika, bet ne jo reikšmė. Šis balas, praėjusiais metais universitetuose siekęs 3,6, yra lygiavertis šiemetinei 5,4 balo vertei, o kolegijose siekęs 2 balus – 4,3 balo vertei.

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą, studijų programas, stojamųjų egzaminų laikymo ir motyvacijos vertinimo datas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915