Bendrojo priėmimo tvarkos aprašas

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Bendrojo priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2019 m. tvarkos aprašas nustato stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas (universitetus ir kolegijas), dalyvaujančias 2019 m. bendrajame priėmime, prašymų priimti studijuoti, išsilavinimą liudijančių ir kitų reikalingų dokumentų teikimo, konkursinio balo ir konkursinių eilių sudarymo, stojančiųjų ir aukštųjų mokyklų informavimo apie priėmimo rezultatus tvarką, taip pat nustato svarbiausias stojamųjų egzaminų ir motyvacijos vertinimo sesijų bei atskirų priėmimo veiksmų datas.

2. Į Lietuvos aukštąsias mokyklas konkurso tvarka priimami asmenys, kurių studijos finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis, ir asmenys, mokantys visą studijų kainą (žr. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 77–80 straipsnius). Vadovaudamiesi Mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsniu, švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018-11-29 įsakymu Nr. V-948 „Dėl Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, šiuo aprašu ir aukštųjų mokyklų priėmimo taisyklėmis, konkurse dalyvauja stojantieji, turintys dokumentais patvirtintą ne žemesnį kaip vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą ir išlaikę nustatytus brandos egzaminus, o jų konkursinis balas yra ne mažesnis nei nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas.

3. Bendrąjį priėmimą į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas organizuoja ir vykdo, vidurinio ugdymo programą baigusiųjų konkursinę eilę sudaro Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO), vadovaudamasi jai švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-161 jai suteiktu įgaliojimu.

4. Prašymai priimti studijuoti teikiami per LAMA BPO tinklalapį lamabpo.lt prisijungus prie Bendrojo priėmimo informacinės sistemos (BPIS). Informacija apie priėmimo rezultatus stojantiesiems, aukštosioms mokykloms, kitoms turinčioms teisę gauti šią informaciją institucijoms taip pat teikiama BPIS.

5. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklas baigusiems (išskyrus baigusių tarptautinio bakalaureato ir Kembridžo tarptautinę programas) stojantiesiems, kurių išsilavinimo duomenys yra sukaupti Mokinių registre, brandos atestatų ir perlaikytų brandos egzaminų išsilavinimo duomenų pateikti nereikia, jie įkeliami į BPIS tiesiai iš Mokinių registro. Kitais atvejais išsilavinimą ar kitus pasiekimus įrodančius dokumentus reikia pateikti IV skyriuje nurodyta tvarka (žr. 27–29 punktus).

6. Kiekvienam priėmimo etapui teikiamas naujas arba atnaujintas prašymas. Prašyme įrašomi pageidavimai studijuoti universitetų ir kolegijų valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose studijų vietose arba gauti studijų stipendiją.

7. Bendrąjį priėmimą sudaro pagrindinis ir papildomas priėmimas (1 priedas). Pagrindinis priėmimas vykdomas dviem etapais, papildomas – vienu etapu. Po pagrindinio priėmimo pirmojo etapo konkuruojama dėl vietų, likusių po pirmojo etapo studijų sutarčių sudarymo. Papildomas priėmimas vykdomas tik tose studijų krypčių grupėse, kuriose po pagrindinio priėmimo liko laisvų vietų. Jam teikiamas naujas prašymas (iki 6 pageidavimų).

8. Stojamosios studijų įmokos 2019 m. nėra. Nereikia mokėti ir už prašyme nurodytų pageidavimų koregavimą.

9. Priėmę kvietimą studijuoti asmenys turi sudaryti studijų sutartį su pasirinkta aukštąja mokykla. Studijų sutarties nesudarius per nurodytą laiką, kvietimas studijuoti anuliuojamas, atsilaisvinusios lėšos perkeliamos į kitą priėmimo etapą, o po paskutiniojo etapo grąžinamos valstybei. Studijų sutarties sudarymo procedūra aprašyta kiekvienos aukštosios mokyklos priėmimo taisyklėse, kurios pateikiamos ir tinklalapyje lamabpo.lt. Už dokumentų tvarkymą aukštosios mokyklos ima jų nustatytą registracijos mokestį. Jei pateikus originalius dokumentus aptinkama su registracijos metu deklaruotų duomenų neatitikčių, kvietimas anuliuojamas ir sutartis nesudaroma. Tais atvejais, kai sutarties sudaryti atvyksta stojančiojo įgaliotas asmuo, jis privalo turėti notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą. Po sutarties sudarymo laikoma, kad stojantysis priimtas studijuoti į aukštąją mokyklą ir nuo rugsėjo 1 d. (jei toje aukštojoje mokykloje mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d.) įgyja studento statusą.

10. Informaciją apie bendrąjį priėmimą el. paštu, telefonu arba tiesioginių konsultacijų metu teikia LAMA BPO.  Aktualiais klausimais taip pat konsultuoja aukštosios mokyklos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

11. Priėmimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais:

II SKYRIUS

STUDIJŲ PROGRAMOS IR STUDIJŲ FORMOS

12. Lietuvos aukštosiose mokyklose vykdomos kelių pakopų studijos: trumposios pakopos, pirmosios pakopos – profesinio bakalauro (vykdomos tik kolegijose), bakalauro (vykdomos tik universitetuose), antrosios pakopos – magistrantūros, trečiosios pakopos – doktorantūros ir profesinės studijos. Nepertraukiamos studijos, apimančios pirmąją ir antrąją pakopas, vadinamos vientisosiomis. Bendrasis priėmimas 2019 m. vykdomas tik į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas.

13. Studentai aukštojoje mokykloje studijuoja pagal studijų programas. Studijų programa – krypties (krypčių) studijų aukštojoje mokykloje įgyvendinimo visuma ir jos aprašas, kuriame numatyti studijų rezultatai ir jiems pasiekti reikalingas studijų turinys, mokymosi veiklos, metodai, priemonės, žmogiškieji ir kiti ištekliai. Universitetų ir kolegijų pirmosios pakopos ir universitetų vientisųjų studijų programų, į kurias priimama per bendrąjį priėmimą, sąrašas skelbiamas LAMA BPO interneto tinklalapyje lamabpo.lt.

14. Studijos yra nuolatinės ir ištęstinės formų, kurios skiriasi intensyvumu, metine studijų apimtimi ir metine studijų kaina. Tipiniai nuolatinės formos studijų metai prilygsta 60 kreditų, tai atitinka 1 600 val. per metus. Galima ir mažesnė studijų nuolatine forma apimtis, tačiau ji negali būti mažesnė kaip 45 studijų kreditai per metus. Ištęstinės formos studijų apimtis gali būti mažesnė kaip 45 studijų kreditai per metus, todėl studijos ištęstine forma trunka iki pusantro karto ilgiau negu nuolatine forma. Stojantysis, įrašydamas prašyme pageidavimą studijuoti pagal kurią nors studijų programą, turi nurodyti ir formą, kuria pageidauja studijuoti.

15. Išsamesnės informacijos apie kiekvienos studijų programos turinį, sandarą, formą, pakopą, tipą, trukmę ir programą administruojantį aukštosios mokyklos padalinį galima rasti aukštųjų mokyklų priėmimo taisyklėse, kurios pateikiamos šių mokyklų interneto tinklalapiuose, LAMA BPO interneto tinklalapyje lamabpo.lt, taip pat Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos tinklalapyje www.aikos.smm.lt. Pastarajame pateikiami ir programų akreditavimo rezultatai.

III SKYRIUS

STOJANČIŲJŲ UŽSIREGISTRAVIMAS IR PRAŠYMŲ STUDIJUOTI TEIKIMAS

16. Norintieji pateikti prašymą studijuoti aukštojoje mokykloje turi užsiregistruoti Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Registravimosi metu pateikiamas vardas, pavardė ir elektroninio pašto adresas, pasirenkamas prisijungimo prie BPIS slaptažodis. Užsiregistravusiam asmeniui suteikiamas BPIS vartotojo numeris.

17. Nustatytos formos prašymas (žr. 2 priedą) užpildomas prisijungus prie BPIS, nurodant vartotojo numerį ir slaptažodį. Stojantysis užpildo prašymą, atsakydamas į anketos klausimus, ir patvirtina pateiktų duomenų ir dokumentų tikrumą. Pageidavimai nurodomi iš aukštųjų mokyklų studijų programų sąrašo. Užpildytą prašymą galima atsispausdinti.

18. Pagrindinio priėmimo prašyme galima pateikti iki 9 pageidavimų, papildomo priėmimo prašyme – iki 6 pageidavimų. Pageidavimu laikoma konkrečios aukštosios mokyklos (universiteto ar kolegijos) studijų programa, pasirinkta studijuoti valstybės finansuojamoje ar nefinansuojamoje studijų vietoje (su studijų stipendija ar be jos). Pageidavime nurodoma aukštoji mokykla, studijų programos kodas ir pavadinimas, studijų forma (-os) ir finansavimo pobūdis. Pageidavimai išdėstomi prioriteto mažėjimo tvarka.

19. Pagrindinio priėmimo pirmojo etapo prašymus pateikti ir koreguoti galima nuo 2019-06-01 iki 2019-07-22 15 val. Asmenims, stojantiems į menų, ugdymo mokslų arba kitas studijų programas, kurioms organizuojamas stojamasis egzaminas arba testas, šias studijų programas į prašymą reikia įrašyti ne vėliau nei likus 24 val. iki stojamojo egzamino ar motyvacijos vertinimo datos. Stojantiems į menų arba kitas krypčių studijas, kurioms organizuojami išankstiniai stojamieji egzaminai, prašymą dalyvauti bendrajame priėmime galima užpildyti jau nuo 2019 m. kovo 1 d. ir laikyti stojamąjį egzaminą pavasario stojamųjų egzaminų sesijoje kovo 11–29 d. arba vasaros pagrindinėje stojamųjų egzaminų sesijoje birželio 17 – liepos 5 dienomis.

20. Pagrindinio priėmimo antrajame etape koreguojamas pirmojo etapo metu teiktas prašymas arba teikiamas naujas prašymas. Koreguojant prašymą galima keisti anksčiau įrašytų pageidavimų eiliškumą, išbraukti neaktualius pageidavimus ar įrašyti naujų pageidavimų. Jei prašymas koreguojamas kelis kartus, galioja paskutinė koreguoto prašymo versija. Antrajame etape gali pateikti prašymą ir nedalyvavusieji pirmajame priėmimo etape.

21. Papildomo priėmimo metu teikiamas naujas prašymas (nuo 2019-08-12 iki 2019-08-15). Šio priėmimo metu, jei aukštosios mokyklos yra numačiusios, į tam tikras meno ir meno pedagogikos studijas gali būti organizuojami ir stojamieji egzaminai. Į studijų programas, į kurias stojamieji egzaminai per papildomą priėmimą aukštosios mokyklos sprendimu neorganizuojami, gali pretenduoti tik išlaikę stojamuosius egzaminus pagrindinio priėmimo metu asmenys. Stojimo metais nelaikiusiems arba neišlaikiusiems stojamųjų egzaminų ir nedalyvavusiems motyvacijos vertinime negalima įrašyti pageidavimų į studijų programų valstybės finansuojamas ir studijų vietas (arba siekti studijų stipendijos), kurioms būtinas motyvacijos vertinimas ar stojamasis egzaminas.

22. Tuo atveju, kai stojantiesiems gali būti skiriama papildomų balų už tarptautinių ir šalies olimpiadų ir konkursų prizinių vietų laimėjimą, už darbo pagal profesinėje mokykloje įgytą kvalifikaciją stažą (tik stojant į tos pačios švietimo srities kolegines studijas), arba už profesinės mokyklos baigimą su pagyrimu (tik stojant į tos pačios švietimo srities universitetines ir / ar kolegines studijas), turimus duomenis jie turi nurodyti atitinkamuose prašymo laukuose. Šie duomenys sulyginami su įrašais valstybinėse duomenų bazėse (dėl įrašo nesutikimo su valstybinėse duomenų bazėse esančiu įrašu stojančiajam registracijos metu nurodytu el. paštu siunčiamas pranešimas apie duomenų neatitiktį ir prašoma patikslinti informaciją), atitiktis tai įrodantiems dokumentams patikrinama studijų sutarčių sudarymo metu.

23. Vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-661 „Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“ ir jo pakeitimu (2018 m. lapkričio 29 d. Nr. V-939):

23.1. asmenys, vidurinį išsilavinimą įgiję 2019 metais ir pretenduojantys į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas vietas, turi tenkinti mokymosi rezultatų minimalius rodiklius:

23.1.1. išlaikytų šių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 40, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti universitete, ir ne mažesnis negu 25, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti kolegijoje:

23.1.1.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino;

23.1.1.2. užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinio brandos egzamino arba tarptautinio užsienio kalbos egzamino, kurio įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Aritmetiniam valstybinių brandos egzaminų vidurkiui skaičiuoti imami tarptautinių užsienio kalbos egzaminų, nurodytų Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 1 priede, įvertinimų atitikmenys, nurodyti Aprašo 2 priede; Jeigu asmens brandos atestate įrašyta, kad užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) brandos egzaminas įvertintas 16 ar daugiau balų, laikoma, kad mokinio pasiekimai atitinka ne žemesnį nei B1 lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;

23.1.1.3. matematikos valstybinio brandos egzamino, jeigu asmuo pretenduoja į visų studijų krypčių grupių (išskyrus menų studijų krypčių grupės studijų programas) koleginių ir universitetinių studijų programas;

23.1.2. penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti universitete, ir ne mažesnis negu 6, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti kolegijoje, iš šių privalomų mokytis dalykų:

23.1.2.1. lietuvių kalba ir literatūra;

23.1.2.2. gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);

23.1.2.3. užsienio kalba;

23.1.2.4. matematika;

23.1.2.5. istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;

23.1.2.6. biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;

23.1.2.7. meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;

23.1.2.8. bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

24. Vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V-888 „Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“ ir jo pakeitimu (2018 m. vasario 8 d. Nr. V-120):

24.1. asmenys, 2018 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę 1.1.1–23.1.1.2 papunkčiuose nurodytus egzaminus (pretendentams į visų studijų krypčių grupių koleginių studijų programas priimamas ir mokyklinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas) ir matematikos valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų krypčių grupių (išskyrus menų) koleginių ir universitetinių studijų programas:

24.1.1. ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės, meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų krypčių grupei;

24.1.2. ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į kitų studijų krypčių grupių studijų programas (išskyrus šio įsakymo 4.1.1 papunktyje nurodytas studijų programas);

24.2. asmenys, 2016 metais ir 2017 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę 23.1.1.1–23.1.1.3 papunkčiuose nurodytus egzaminus (pretendentams į visų studijų krypčių grupių koleginių studijų programas priimamas ir mokyklinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas);

24.3. asmenys, 2015 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę 23.1.1.1–23.1.1.2 papunkčiuose nurodytus egzaminus (pretendentams į visų studijų krypčių grupių koleginių studijų programas priimamas ir mokyklinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas);

25. Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligų, kurių sąrašas nurodytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“ arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, taip pat iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, pretenduojantiems į pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, šio įsakymo 23.1–24.3 papunkčiuose nurodyti reikalavimai netaikomi, jiems minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

26. Asmenims, 2019 metais pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, taikoma Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 1 dalis.

27. Kiekvienam internetu prašymą pateikusiam asmeniui siunčiami elektroniniai laiškai apie kvietimą studijuoti bei kita svarbi informacija (žr. III skyrių), jeigu stojantysis pateikė teisingą elektroninio pašto adresą. Elektroniniu paštu išsiųstas pranešimas juridinės galios neturi, LAMA BPO neprisiima atsakomybės dėl to, ar pranešimas pasieks adresatą. Tikslią informaciją stojantysis visada gali rasti prisijungęs prie Bendrojo priėmimo informacinės sistemos (BPIS).

IV SKYRIUS

ELEKTRONINIS STOJANČIŲJŲ DUOMENŲ TEIKIMAS

28. Užsiregistravusių BPIS stojančiųjų, vidurinį išsilavinimą Lietuvoje įgijusių 2010–2019 m. (išskyrus baigusius tarptautinio bakalaureato diplomo ir Kembridžo programą), brandos atestatų duomenys automatiškai įkeliami į BPIS iš Mokinių registro. Šiuo laikotarpiu vidurinį išsilavinimą Lietuvoje įgijusiems asmenims brandos atestato kopijos pateikti nereikia. Stojantiesiems rekomenduojama pasitikrinti, ar įkelti duomenys atitinka brandos atestato įrašus.

29. Asmenys, vidurinį išsilavinimą įgiję Lietuvoje ir / ar perlaikę brandos egzaminus 2009 m. ir anksčiau, nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų, Lietuvos Respublikos piliečiai, įgiję ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą ne Lietuvos Respublikos mokyklose, taip pat užsieniečiai, kurių studijos gali būti finansuojamos iš Lietuvos valstybės biudžeto, baigę tarptautinio bakalaureato diplomo ar Kembridžo programą, išlaikę tarptautinį užsienio kalbos egzaminą ir pageidaujantys, kad jų rezultatai būtų skaičiuojami į konkursinį balą vietoje valstybinio užsienio kalbos brandos egzamino įvertinimo, sportininkai, turintys sporto pasiekimų, kurie pagal Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą skaičiuojami konkursinio balo sandaroje kaip pagrindinis kriterijus, dalyvavę ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje (Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje nesimokant ir nedirbant), tarptautinėje (Erasmus+ programoje) savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje, kuri yra ne trumpesnė nei 6 mėnesiai turi tai įrodančių dokumentų nuskenuotas kopijas prisegti prie savo prašymo BPIS. Jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (kur nenurodytas asmens kodas), prie savo prašymo BPIS taip pat reikia pateikti dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, nuskenuotą kopiją.

30. Užsienio lietuviai pažymos arba kito dokumento, patvirtinančio užsienio lietuvio statusą, pažymos apie lietuvių kalbos egzamino ar įskaitos išlaikymą arba kito dokumento, liudijančio jo lietuvių kalbos mokėjimą, jei studijos, į kurias pretenduoja stojantysis, organizuojamos lietuvių kalba, dokumento, patvirtinančio, kad asmuo ne mažiau kaip trejus metus gyveno užsienio valstybėje ir atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis 8–12 klasėje (gimnazijos I–IV klasėje), skenuotą kopiją turi prisegti prie savo prašymo BPIS. Pažymos turi būti išduotos lietuvių bendruomenės toje šalyje, iš kurios atvyko, arba kompetentingos institucijos; pažymos (lietuvių, anglų arba rusų kalba) turi būti patvirtintos antspaudu ir parašu.

31. Prieš pateikdami skenuotas dokumentų kopijas BPIS asmenys turi užsiregistruoti kaip Bendrojo priėmimo informacinės sistemos (BPIS) vartotojai (žr. III skyrių).

32. Stojančiųjų prisegtų dokumentų kopijų tvirtinimo metu LAMA BPO konsultantams kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo arba aptikus prisegtų dokumentų ir iš duomenų bazių gautų duomenų neatitikčių, stojantysis gali būti paprašytas pristatyti originalius dokumentus į LAMA BPO centrinę būstinę Kaune (žr. XI skyrių).

V SKYRIUS

STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ LAIKYMAS IR MOTYVACIJOS VERTINIMAS

33. Stojamųjų egzaminų į menų ir meno pedagogikos studijų programas organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašus savarankiškai rengia aukštosios mokyklos ir ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki priėmimo pradžios paskelbia savo tinklalapiuose.

34. Stojantieji, užsiregistravę į menų ir meno pedagogikos studijų programas, birželio 17 – liepos 5 d. turi laikyti stojamąjį egzaminą. Stojantieji į Vilniaus dailės akademijos (išskyrus architektūrą) ir Vytauto Didžiojo universiteto menų studijų programas, gali registruotis bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) kovo 1–9 dienomis ir laikyti stojamuosius egzaminus pavasario stojamųjų egzaminų sesijoje kovo 11–29 dienomis arba registruotis birželio 1–16 d. ir laikyti stojamuosius egzaminus vasaros pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu birželio 17 – liepos 5 d., išskyrus stojančiuosius, neišlaikiusius stojamojo egzamino pavasario sesijos metu (detalesnė informacija pateikta vda.lt, ).

35. Užsiregistravusieji į pedagogo kvalifikaciją teikiančias ugdymo mokslų studijų programas birželio 17 – liepos 5 d. arba papildomo priėmimo metu rugpjūčio 14 d. turi privalomai praeiti motyvacijos vertinimą (informacija apie stojamuosius egzaminus ir motyvacijos vertinimą teikiama LAMA BPO tinklalapyje lamabpo.lt, taip pat Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto tinklalapyje www.smm.lt/web/lt/smm-studijos/priemimas/priemimas-i-aukstasias-mokyklas-2019-m). Motyvacijos vertinimo nepraėję asmenys į valstybės finansuojamas studijų vietas aukštosiose mokyklose pretenduoti negali.

36. Motyvacijos vertinimo sudedamąsias dalis ir jų turinį, jo organizavimo ir vykdymo tvarką, vertinimo komisijų sudarymo principus ir reikalavimus jos nariams bei vertinimo rezultatų įforminimą nustato švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. V-917 „Dėl motyvacijos įvertinimo turinio ir vykdymo tvarkos aprašo“ ir jo pakeitimai. LAMA BPO prezidentas tvirtina vertinimo komisijų ir administravimo grupių sudėtį, metodinę instrukciją ir motyvacijos įvertinimo reglamentą.

37. Stojantieji į kitas studijų programas, kurioms aukštųjų mokyklų priėmimo taisyklėse numatyti papildomi stojamieji egzaminai arba testai, turi laikyti egzaminus arba testus aukštųjų mokyklų nustatytu laiku ir tvarka.

38. Stojantysis, užsiregistravęs, bet neatvykęs į stojamąjį egzaminą dėl ligos ar kitų svarių priežasčių, ne vėliau kaip 48 val. po stojamojo egzamino turi kreiptis į aukštosios mokyklos stojamųjų egzaminų komisiją su prašymu leisti jam laikyti stojamąjį egzaminą papildomos sesijos metu ir pateikti gydytojo pažymą ar kitą nedalyvavimo priežastį įrodantį dokumentą. Stojantysis į ugdymo krypčių grupės studijų programas, užsiregistravęs, bet neatvykęs į motyvacijos vertinimą dėl ligos, ne vėliau kaip 48 val. po motyvacijos vertinimo turi kreiptis į LAMA BPO administraciją su prašymu leisti jam praeiti motyvacijos vertinimą papildomos sesijos metu ir pateikti gydytojo pažymą.

39. Stojamųjų egzaminų svertiniai koeficientai konkursinio balo sandaroje nurodyti LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 29 d. įsakyme Nr. V-948 „Dėl stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašo patvirtinimo “.

VI SKYRIUS

KONKURSINIO BALO NUSTATYMAS

40. Studijų krypties, studijų krypčių arba studijų programų grupės konkursinio balo sandara ir papildomų balų skyrimo sąlygos aprašytos LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 29 d. įsakyme Nr. V-948 „Dėl stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašo patvirtinimo “ ir jo prieduose (toliau – Apraše), LURK 2018 m. lapkričio 23 d. nutarime „Dėl stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas konkursinio balo sudarymo principų ir kitų kriterijų patvirtinimo“, LKDK 2018 m. lapkričio 20 d. nutarime „Nutarimas dėl 2019 m. stojančiųjų į kolegines studijų programas konkursinio balo sudarymo principų ir kitų kriterijų patvirtinimo“ ir Aukštųjų mokyklų studentų priėmimo taisyklėse. Perskaičiuojant konkursinių mokomųjų dalykų brandos egzaminų įvertinimus ir metinius pažymius laikomasi Aprašo 4 priede nustatytų pažymių įskaitymo ir perskaičiavimo principų. Konkursinio balo sandaroje numatyti mokomieji dalykai paskelbti Lietuvos universitetų rektorių konferencijos ir Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos 2017 m. patvirtintuose 2019 metų stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašuose.

41. Jeigu brandos atestate yra kelių užsienio kalbų metiniai ir brandos egzaminų pažymiai, į konkursinį balą įskaitomas palankiausias stojančiajam variantas, jeigu aukštosios mokyklos priėmimo taisyklėse nėra numatyta kitaip.

42. Jeigu tam tikros studijų krypties ar krypčių grupės konkursinio balo sandaroje yra numatyti alternatyvūs mokomieji dalykai (pavyzdžiui, fizika arba chemija), parenkamas palankiausias stojančiajam variantas – į konkursinį balą įskaitomas geriau įvertintas dalykas.

43. Tarptautinio bakalaureato mokyklos diplomo mokomojo dalyko pažymys perskaičiuojamas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-9 „Dėl užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“. Baigusių Kembridžo tarptautinę programą asmenų konkursinis balas apskaičiuojamas pagal išankstinius rezultatus.

44. Vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-227 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-435 “Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo“, skaičiuojant konkursinį balą, vietoj valstybinio užsienio kalbos brandos egzamino gali būti įskaitomas CAE, CPE, IELTS, DALF, TOEFL ar kito tarptautinio užsienio kalbos testo ar egzamino įvertinimas. To siekiantis stojantysis prašyme turi pateikti informaciją apie tokį laikytą egzaminą, o tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimo nuskenuotą sertifikato kopiją prašymų teikimo laikotarpiu turi prisegti prie savo prašymo Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje. Kai tokia informacija prašyme pateikta, o stojantysis yra laikęs ir tos kalbos valstybinį brandos egzaminą, imamas palankiausias stojančiajam įvertinimas.

45. Stojantysis Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje gali pasitikrinti konkursinį balą pagal kiekvieną iš jo prašyme nurodytų pageidavimų. Šį veiksmą jis gali atlikti, kai jo išsilavinimo duomenys yra įvesti BPIS. Pastebėjęs klaidų, jis gali raštu teikti apeliaciją LAMA BPO ne vėliau kaip 24 val. iki bendrojo priėmimo prašymų pateikimo galutinio termino.

VII SKYRIUS

KONKURSINIŲ EILIŲ SUDARYMAS

46. Asmenų, stojančių į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas ir siekiančių, kad jų studijų kaina būtų apmokama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, atrankos kriterijus ir konkursinės eilės sudarymo principus nustato LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. V-948 „Dėl stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“.

47. Asmenų atranka į valstybės nefinansuojamas studijų vietas aprašyta 2018 m. lapkričio 23 d. LURK nutarime „Dėl stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas konkursinio balo sudarymo principų ir kitų kriterijų patvirtinimo“, 2018 m. lapkričio 20 d. LKDK nutarime „Nutarimas dėl 2019 m. stojančiųjų į kolegines studijų programas konkursinio balo sudarymo principų ir kitų kriterijų patvirtinimo“ ir kiekvienos aukštosios mokyklos priėmimo taisyklėse.

48. Aukštosios mokyklos nustato mažiausią stojamąjį konkursinį balą, kurio nepasiekę stojantieji į tos aukštosios mokyklos studijų programas pretenduoti negali. 2019 m. universitetai LURK 2018-12-21 nutarimu Nr. 2018-12-01 nustatė mažiausio stojamojo konkursinio balo reikšmę 5,4 (pagal iki 2019 m. galiojusią konkursinio balo skalę – 3,6) Stojantiesiems į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas mažiausią stojamąjį konkursinį balą nustato LR švietimo, mokslo ir sporto ministras 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-92 „Dėl mažiausio stojamojo konkursinio balo stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojantiems į studijų stipendijas 2019 metais nustatymo“.

49. Nustatant stojančiojo konkursinio balo atitiktį aukštosios mokyklos nustatytam mažiausiam balui, į jo konkursinį balą įskaičiuojami balai, stojančiojo pelnyti už jo vidurinio išsilavinimo įgijimo metais Apraše nurodytus pagrindinius ir papildomus kriterijus. Papildomi balai sumuojami, tačiau taip, kad bendra dedamųjų suma neviršytų 2,5. Jeigu aukštoji mokykla yra numačiusi papildomų balų už kitus kriterijus negu nustatytieji Apraše, šie papildomi balai į mažiausią konkursinį balą neįskaičiuojami.

50. Konkursas į valstybės finansuojamas studijų vietas (ir studijų stipendijas) vykdomas švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu nustatytose krypčių grupėse ir studijų programose, vienu metu rungiantis stojantiems į universitetus ir kolegijas. Preliminarų vietų skaičių krypčių grupėse ir atskirose studijų programose nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras. Sudarant preliminarią konkursinę eilę ir konkursines eiles į studijų krypčių grupes ir studijų programas, atsižvelgiama į stojančiojo konkursinį balą, pageidavimų prioritetus, aukštųjų mokyklų nustatytus priėmimo reikalavimus, mažiausią ir didžiausią leistiną konkrečios studijų programos studijų vietų skaičių, valstybės finansuojamoms studijų vietoms skirtą lėšų sumą. Į studijų programas, į kurias po pagrindinio priėmimo pirmojo etapo nesurenkamas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytas minimalus studijų programos studijų vietų skaičius pagal studijų kryptis ir (arba) krypčių grupes, priėmimas nevykdomas.

51. Į valstybės nefinansuojamas studijų vietas konkuruojama pagal konkrečias studijų programas. Taikomi aukštosios mokyklos nustatyti konkursinio balo sudarymo reikalavimai. Daugeliu atveju valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų studijų konkursinio balo skaičiavimo principai sutampa. Sudarant konkursines eiles, atsižvelgiama į stojančiojo pageidavimų į nefinansuojamas studijų vietas prioritetus. Kiekvienos studijų programos valstybės nefinansuojamų studijų vietų skaičių numato aukštoji mokykla.

VIII SKYRIUS

PAGRINDINIS PRIĖMIMAS

52. Aukštosios mokyklos iki prašymų teikimo pabaigos BPIS turi nurodyti visus būtinus konkursinėms ir kviečiamųjų eilėms sudaryti reikalingus duomenis: bendrą studijų programų studijų vietų skaičių, jei reikia, jį išskaidant pagal finansavimo pobūdį ir studijų formą, taip pat studijų kainas ir iš anksto priimtų į atskiras studijų programas asmenų skaičių bei su jais pasirašytų sutarčių datas (šie duomenys nėra privalomi, bet gali būti svarbūs nustatant, ar studijų programa atitinka mažiausio studijų programos studentų skaičiaus kriterijų).

53. Pasibaigus prašymų teikimo terminui, pirmajame pagrindinio priėmimo etape apskaičiuojama stojančiųjų galimybė patekti į valstybės finansuojamas studijų vietas ar valstybės nefinansuojamas studijų vietas pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus vidurinio ugdymo programą baigusiųjų konkursinės eilės sudarymo principus ir prašymuose nurodytus prioritetus (valstybės nefinansuojamoms studijų vietoms, jei nurodyta jų prašymuose, nustatoma jų galimybė gauti studijų stipendiją). Liepos 26 d. stojančiajam, jeigu jis laimėjo konkurse, paskelbiamas vienas kvietimas užimti valstybės finansuojamą studijų vietą universitetinių arba koleginių studijų programoje arba valstybės nefinansuojamą studijų vietą su stipendija ar be jos.

54. Nuo to, kaip stojantysis išdėlioja savo prioritetus, priklauso, kur jis bus pakviestas studijuoti, todėl būtina, kad prioritetai būtų sudėlioti kuo tiksliau nuo labiausiai pageidaujamo iki mažiausiai pageidaujamo – prioritetų mažėjimo tvarka.

55. Pirmajame pagrindinio priėmimo etape tenkinama tiek prašymų, kiek leidžia tai studijų krypčių grupei ar studijų programai skirtų valstybės biudžeto lėšų apimtis ir aukštųjų mokyklų atskiroms studijų programoms nusistatytų valstybės nefinansuojamų studijų vietų skaičius; universitetams ir kolegijoms skirtos lėšos nesumuojamos.

56. Antrajame pagrindinio priėmimo etape koreguojamas pirmojo etapo metu teiktas prašymas arba teikiamas naujas prašymas. Stojantysis nuo rugpjūčio 1 d. 12 val. iki rugpjūčio 3 d. 12 val. gali keisti pageidavimų eiliškumą, išbraukti neaktualius pageidavimus ir įrašyti naujų. Tačiau, jei stojantysis jau buvo pasirašęs studijų sutartį į valstybės finansuojamą vietą ar valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija, net ir nutraukęs tokią sutartį, naujų valstybės finansuojamų vietų ir valstybės nefinansuojamų vietų su studijų stipendija jis įrašyti negali. Stojantysis, jau dalyvavęs pirmajame etape ir pageidaujantis dalyvauti antrajame pagrindinio priėmimo etape, savo ketinimą turi pažymėti BPIS. Šiame etape konkursinis balas, kurį reikia perkopti siekiant laimėti konkurse, gali būti tiek didesnis, tiek mažesnis, lyginant su pirmuoju etapu, nes stojančiųjų pasirinkimai gali labai paveikti konkursą. BPIS stojantysis gali gauti informaciją, kaip užpildytos vietos į studijų programas, dėl kurių jis rungėsi.

57. Antrajame etape asmuo:

  • gali pretenduoti tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą studijų vietą (ir studijų stipendiją), jeigu pirmojo etapo metu sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį su aukštąja mokykla (bet negavo studijų stipendijos);
  • gali pretenduoti tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą studijų vietą (ir studijų stipendiją), jeigu negavo jokio kvietimo arba nepasirašė jokios sutarties;
  • gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, jeigu pirmajame etape sudarė valstybės finansuojamų ar valstybės nefinansuojamų su studijų stipendija studijų sutartį su aukštąja mokykla.

58. Baigiantis antrajam bendrojo priėmimo etapui, stojančiajam, atsižvelgus į jo rezultatus ir prašyme nurodytus prioritetus, rugpjūčio 6 d. iki 12 val. pateikiamas vienas kvietimas užimti po pirmojo etapo likusią valstybės finansuojamą arba nefinansuojamą (su studijų stipendija ar be jos) studijų vietą universitete arba kolegijoje, jeigu stojantysis pageidavimų sąraše jas nurodė, arba pateikiamas neigiamas atsakymas. Pakviestieji turi ne vėliau kaip rugpjūčio 8 d. 17 val. atvykti į atitinkamą aukštąją mokyklą sudaryti studijų sutarties.

IX SKYRIUS

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS

59. Po pagrindinio priėmimo į studijų kryptis ir studijų programas, kuriose liko neužimtų valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų studijų vietų su studijų stipendija ar be jos, rugpjūčio 12 skelbiamas papildomas priėmimas. Jame gali dalyvauti ir tie asmenys, kurie nebuvo užsiregistravę BPIS pagrindinio priėmimo metu. Papildomame priėmime asmuo:

  • gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, jeigu jis jau sudarė valstybės finansuojamų studijų sutartį su aukštąja mokykla arba gavo studijų stipendiją;
  • gali pretenduoti tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą studijų vietą (ir studijų stipendiją), jeigu jis sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį su aukštąja mokykla arba jeigu negavo, arba nepriėmė jokio kvietimo studijuoti.

60. Šiame etape stojantieji registruoja atnaujintus prašymus arba, jeigu nedalyvavo pagrindiniame priėmime, teikia naujus prašymus priimti studijuoti į universitetinių ar koleginių studijų programas, kuriose dar liko laisvų vietų. Galima nurodyti ne daugiau kaip 6 pageidavimus. Konkursas vyksta tokia pačia tvarka, kaip ir pagrindinio priėmimo metu. Pasibaigus konkursui, stojančiajam, atsižvelgiant į jo prašyme nurodytus prioritetus, rugpjūčio 20 d. iki 12 val. gali būti pateiktas siūlymas užimti valstybės finansuojamą arba nefinansuojamą studijų vietą (ir gauti studijų stipendiją).

61. Papildomame priėmime taip pat galima pretenduoti į ugdymo mokslų studijų programas. Asmenys, kurie nedalyvavo pagrindinėje motyvacijos vertinimo sesijoje, rugpjūčio 14 dieną motyvacijos vertinimą gali praeiti. Tam asmuo turi užsiregistruoti BPIS, kurioje jam bus pateikta informacija, kur ir kada jis gali praeiti motyvacijos vertinimą.

62. Per papildomą priėmimą pakviesti asmenys, priėmę kvietimą, pasirinktai aukštajai mokyklai jos nustatyta tvarka turi iki rugpjūčio 22 d. 17 val. pateikti priėmimui įforminti būtinus dokumentus ir sudaryti studijų sutartį.

X SKYRIUS

ASMENŲ, VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ ĮGIJUSIŲ UŽSIENIO ŠALIŲ INSTITUCIJOSE, IR UŽSIENIO LIETUVIŲ PRIĖMIMAS

63. Asmenys, kurie ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą, suteikiantį teisę stoti į aukštąsias mokyklas, yra įgiję ne Lietuvos Respublikos mokyklose, ir kurių studijos finansuojamos iš Lietuvos valstybės biudžeto, taip pat užsienio lietuviai priimami Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka. Kiti užsienio šalių piliečiai, kurie už studijas moka visą studijų kainą, priimami pagal kiekvienos aukštosios mokyklos priėmimo taisyklėse aprašytą asmenų, įgijusių išsilavinimą užsienyje, priėmimo tvarką.

64. Lietuvoje vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio lietuviams, kurie ne mažiau kaip trejus metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne ankstesnėje kaip aštuntoje klasėje, prie švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018-11-29 įsakymu Nr. V-948 „Dėl Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka apskaičiuoto konkursinio balo švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka pridedama papildomų balų. Šie asmenys dalyvauja bendrajame priėmime į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas (su studijų stipendija ar be jos).

65. Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose ir stojantys į Lietuvos aukštąsias mokyklas, privalo turėti įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentą. Įgyto išsilavinimo pripažinimas atliekamas vadovaujantis Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. 212. Šis reikalavimas netaikomas asmenims, baigusiems mokyklas, veikiančias pagal Konvenciją, apibrėžiančią Europos mokyklų statutą, ir įgijusiems Europos bakalaureato pažymėjimą (toliau – baigusieji Europos mokyklas). Nesimokę lietuvių kalbos asmenys, kurių pasirinktos studijos vyks lietuvių kalba, turi išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą. Visi šios grupės stojantieji nuskenuotas dokumentų kopijas turi prisegti prie savo prašymo Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje iki numatyto termino pabaigos.

66. Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose, teisės aktų nustatyta tvarka gali būti priimami konkurso būdu į valstybės finansuojamas studijų vietas arba valstybės nefinansuojamas studijų vietas su studijų stipendija Lietuvos aukštosiose mokyklose, jeigu jie yra:

  • Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai ir jų šeimos nariai;
  • turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;
  • užsienio lietuviai.

67. Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose, į valstybės finansuojamas studijų vietas priimami vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-9 „Dėl užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

XI SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMAS

68. Informaciją apie prašymų pateikimą internetu, apie dokumentų registravimą ir sutikrinimą, apie studijas ir kitais svarbiais priėmimo klausimais teikia LAMA BPO ir aukštosios mokyklos.

69. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) adresas: Studentų g. 54, LT–51424 Kaunas, tel. (8 37) 280 400, el. paštas info@lamabpo.lt, interneto tinklalapis lamabpo.lt.

70. Aukštųjų mokyklų priėmimo komisijų adresai, telefonai, faksai, elektroninio pašto adresai ir interneto tinklalapiai nurodyti tinklalapyje lamabpo.lt

XII SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS AUKŠTOSIOMS MOKYKLOMS

71. Stojančiųjų asmens duomenys tvarkomi pagal BPIS nuostatus ir LAMA BPO asmens duomenų tvarkymo taisykles (toliau – Taisykles), užtikrinant nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojančio Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. (ES) 2016/679 (toliau – Reglamento) ir LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą. Asmens duomenys renkami Taisyklėse apibrėžtais tikslais ir tik tokios apimties, kokios reikia stojančiųjų atrankai ir studijų (mokymo) sutartims sudaryti bei tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais. Asmens duomenys tvarkomi, remiantis Reglamento 5-ojo straipsnio 1(e) punktu, numatančiu saugoti asmens duomenis ne ilgiau, nei tai numato atitinkamų asmens duomenų tvarkymo tikslai.

72. LAMA BPO turi teisę teikti stojančiųjų asmens duomenis aukštosioms mokykloms tvarkyti remiantis Reglamento 44-uoju straipsniu, užtikrinant atitinkamas saugumo priemones, numatytas Reglamento 45-ajame ir 46-ajame straipsniuose. Detalus duomenų sąrašas ir tvarkymo paskirtis pridėta šio dokumento 3-ajame priede.

73. Stojančiajam paprašius pateikti informaciją apie jo tvarkomus asmens duomenis LAMA BPO arba aukštoji mokykla turi nedelsiant stojančiajam suteikti visą tikslią informaciją, kokie ir kokiais tikslais yra tvarkomi stojančiojo asmens duomenys.

74. Stojančiajam paprašius panaikinti LAMA BPO ar aukštojoje mokykloje tvarkomus duomenis, LAMA BPO ar aukštoji mokykla turi nedelsiant panaikinti stojančiojo asmens duomenis, jei saugoti asmens duomenų nenumato jų tvarkymo tikslas ar galiojantys teisės aktai.

 

Pritarta LAMA BPO valdybos 2018 m. gruodžio 14 d. posėdyje

1 Priedas

BENDROJO PRIĖMIMO DATOS

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas*

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2019-06-01 – 2019-07-22 15 val.
Prašymų priimti  studijuoti į menų ir kitas studijų kryptis, kuriose organizuojama pavasario stojamųjų egzaminų sesija, registravimas***2019-03-01 – 2019-03-09
Pavasario stojamųjų egzaminų sesijaSesija2019-03-11 – 2019-03-29
Rezultatų paskelbimasIki 2019-04-10
Vasaros pagrindinė stojamųjų egzaminų sesijaSesija2019-06-17 – 2019-07-05
Rezultatų paskelbimasIki 2019-07-10
Stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimasSesija2019-06-17 – 2019-07-05
Papildoma stojamųjų egzaminų sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje)Sesija2019-07-11 – 2019-07-12
Rezultatų paskelbimas2019-07-16
Papildomas stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimasSesija2019 liepos 15, 16 d. ir

2019 rugpjūčio 14 d.

Pagrindinio priėmimo

pirmasis etapas

Kvietimo studijuoti paskelbimas2019-07-26 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose2019-07-29 – 2019-07-31 17 val.
Likusių laisvų vietų paskelbimas2019-08-01 12 val.
Pagrindinio priėmimo

antrasis etapas

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas teikimas**2019-08-01 12 val.

2019-08-03 12 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas2019-08-06 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose2019-08-07 – 2019-08-08 17 val.
Likusių laisvų vietų paskelbimas2019-08-09 12 val.
Papildomas priėmimasPrašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas teikimas**

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2019-08-12 – 2019-08-15
Kvietimo studijuoti paskelbimas2019-08-20 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose2019-08-21 – 2019-08-22 17 val.

*          Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas jau yra įvykę arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liko mažiau kaip 24 valandos.

**        Prašymus į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų ar studijų stipendijų.

***       Kai kuriose aukštosiose mokyklose stojantiesiems stojamuosius egzaminus galima rinktis pavasarį 2019-03-11 – 2019-03-29 arba  vasarą   2019-06-17 – 2019-07-05 dienomis; jų gali būti organizuojama ir papildomo priėmimo metu.

2 priedas

3 priedas

DETALUS DUOMENŲ, TEIKIAMŲ TREČIOSIOMS ŠALIMS, SĄRAŠAS

 Lentelėje pateiktas detalus duomenų, perduodamų trečiosioms šalims – duomenų valdytojams ir / arba tvarkytojams, sąrašas. Duomenų perdavimo paskirtis – stojančiųjų sąrašų pateikimas aukštosioms mokykloms ir studijų sutarties sudarymas.

Duomenys (pavadinimas)Trečioji šalis (aukštoji mokykla – duomenų valdytojas ir / arba tvarkytojas)
Priėmimo metai

Reg.nr.

ID

Pavardė

Vardas

Asmens kodas

Gimimo data

Lytis

Pilietybė

Leidimą nuolat gyventi LT

Asmens dokumento tipas

Numeris

Pirmas telefonas

Antras telefonas

El. Paštas

Gyv. vieta (gyvenvietė, gatvė, namas, butas)

Pašto indeksas

Miestas / rajonas

Valstybė

Vidurinės mokyklos kodas

Vidurinės mokyklos pavadinimas

Vidurinės mokyklos šalis

Vidurinės mokyklos baigimo metai

Vidurinės mokyklos kalba

Profesinės mokyklos kodas

Profesinės mokyklos pavadinimas

Profesinės mokyklos baigimo metai

Profesinės mokyklos kvalifikacija

Aukštesniosios mokyklos kodas

Aukštesniosios mokyklos pavadinimas

Aukštesniosios mokyklos baigimo metai

Aukštesniosios mokyklos kvalifikacija

Aukštosios mokyklos kodas

Aukštosios mokyklos pavadinimas

Aukštosios mokyklos baigimo metai

Aukštosios mokyklos kvalifikacija

Šiuo metu studijuoja aukštojoje mokykloje (AM pavadinimas)

Šiuo metu studijuoja aukštojoje mokykloje (AM kodas)

Šiuo metu studijuoja aukštojoje mokykloje (SP pavadinimas)

Šiuo metu studijuoja aukštojoje mokykloje (kursas)

Šiuo metu studijuoja ir pusę studijų baigė už valstybės lėšas

Šiuo metu studijuoja ir už studijas (moka / nemoka)

Atestato serija

Atestato numeris

Atestato blanko kodas

Atestato išdavimo data

Priedo serija

Priedo numeris

Atestato šaltinis (įvesta LAMA BPO / gauta iš MR)

Atestato xml, gautas iš MR

Atestato elektroninė kopija

Įvertinimai iš atestato, užfiksuoti LAMA BPO BPIS (pavadinimas, lygis, pažymys)

Pažymos tipas (EC / atestato / kvalifikacijos)

Pažymos serija

Pažymos numeris

Pažymos išdavimo data

Pažymos šaltinis (įvesta LAMA BPO / gauta iš MR)

Pažymos xml, gautas iš MR

Pažymos elektroninė kopija

Įvertinimai iš pažymos, užfiksuoti BPIS (pavadinimas, lygis, pažymys)

Lietuvių, anglų, rusų, prancūzų ir vokiečių kalbų, matematikos, istorijos, biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, informacinių technologijų, muzikos, muzikologijos ir kūno kultūros metiniai įvertinimai, pervesti į 10-balę sistemą su lygiais;

Lietuvių, anglų, rusų, prancūzų ir vokiečių kalbų, matematikos, istorijos, biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, informacinių technologijų, muzikos ir muzikologijos mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai, pervesti į 10-balę sistemą su lygiais;

Lietuvių, anglų, rusų, prancūzų ir vokiečių kalbų, matematikos, istorijos, biologijos, chemijos, fizikos, geografijos ir informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų įvertinimai;

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino pavadinimas, įvertinimas, taškai, laikymo ar išdavimo data, galiojimo data ir įrodančių dokumentų kopijos;

Bendras darbo stažas mėnesiais;

Sporto pasiekimo pavadinimas, šaka ir įrodančių dokumentų kopijos;

Kitų pasiekimų pagal GE 3 ir 5 priedus duomenys;

Papildomos informacijos, reikalingos konkursiniam balui skaičiuoti ar pirmumui konkursinėje eilėje nustatyti, pavadinimas, metai, klasė ir/ar įrodančių dokumentų kopijos

Etapas

Pageidavimo Nr.

AM pavadinimas, trumpas pavadinimas, adresas, savivaldybė

AM skyriaus pavadinimas, trumpas pavadinimas, adresas, savivaldybė

Fakulteto pavadinimas, kodas, savivaldybė

Valst. programos kodas

BPIS kodas

Programos pavadinimas

Studijų krypties pavadinimas

Studijų krypčių grupės pavadinimas

Studijų forma

Tvarkaraščio forma

Finansavimas

Metinė studijų kaina

Konkursinis balas pagal GE (vf ir st) ar AM (vnf) tvarką

Konkursinis balas pagal AM tvarką

Stojamųjų egzaminų pavadinimai ir įvertinimai

Užsienio kalba studijų metu

Studijų sutarties registracijos numeris

Studijų sutarties pasirašymo data

Studijų sutarties nutraukimo data

Balstogės universiteto filialas Vilniuje
Europos humanitarinis universitetas
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
Kauno technologijos universitetas
Kazimiero Simonavičiaus universitetas
Klaipėdos universitetas
LCC tarptautinis universitetas
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Lietuvos sporto universitetas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Mykolo Romerio universitetas
Šiaulių universitetas*
Vilniaus dailės akademija
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Alytaus kolegija
Kauno kolegija
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Kauno technikos kolegija
Klaipėdos valstybinė kolegija
Kolpingo kolegija
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
Lietuvos verslo kolegija
Marijampolės kolegija
Panevėžio kolegija
Socialinių mokslų kolegija
Šiaulių valstybinė kolegija
Šv. Ignaco Lojolos kolegija
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla
Utenos kolegija
Vilniaus dizaino kolegija
Vilniaus kolegija
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Vilniaus verslo kolegija