Geriausiųjų eilės sudarymo tvarka

Bendrasis priėmimas prasidės birželio 1 d.

TEIKTI PRAŠYMĄ BAKALAURO STUDIJOMS

Apie studijų kryptis

Vidurinį išsilavinimą įgijusiųjų bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose

Vidurinį išsilavinimą įgijusiųjų bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose iki 1993 metų įskaitytinai dalykų metiniai (galutiniai) įvertinimai prilyginami A kurso pažymiams, išskyrus užsienio kalbą, kurios įvertinimai prilyginami B2 lygiui. Vidurinį išsilavinimą įgijusiųjų profesinėse, specialiosiose vidurinėse ir aukštesniosiose mokyklose metiniai (galutiniai) pažymiai prilyginami B kurso pažymiams, išskyrus užsienio kalbą, kurios įvertinimai prilyginami B1 lygiui. Pažymiai perskaičiuojami šio priedo 15 punkte nustatyta tvarka.

Vidurinio išssilavinimo ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas

  • gauti dalykų, kurių valstybiniai brandos
  • egzaminai dar nebuvo vykdomi
  • brandos egzaminų įvertinimai perskaičiuojami
  • valstybinio brandos egzamino įvertinimus
  • 1994–1998 m. – istorijos matematikos

Krypčių grupės

Vidurinį išsilavinimą įgijusiųjų bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose

  1. Geriausiųjų eilei sudaryti organizuojamas bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Bendrąjį stojančiųjų į aukštąsias mokyklas priėmimą organizuoja ir atlieka Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota institucija (toliau – įgaliota institucija).
  2. Bendrajame priėmime dalyvaujantys stojantieji vienu metu gali pretenduoti į universitetinių ir koleginių studijų programas. Stojančiųjų į kolegines ir universitetines studijas geriausiųjų eilė sudaroma, pagal pagrindinių ir papildomų kriterijų, nurodytų aprašo 1 ir 2 prieduose, susumuotas reikšmes.

Vidurinio išssilavinimo duomenų suvestinė