Konkursinio balo skaičiavimas

• Pirmoji dedamoji – brandos atestato dviejų dalykų brandos egzaminų įvertinimų arba metinių pažymių aritmetinis vidurkis, svertinis koeficientas – 0,3; vertinami dalykai parenkami iš studijų krypčiai nustatyto dalykų sąrašo;
• Antroji dedamoji – IV lygio kvalifikacijos kompetencijų teorijos ir praktikos darbo įvertinimų vidurkis (galutinis įvertinimas) arba stojamojo testo įvertinimas, svertinis koeficientas – 0,5;
• Trečioji dedamoji – kitų pasiekimų įvertinimas. Vertinama studijų kryptį atitinkanti profesinė patirtis: ne trumpesnė nei 2 metų patirtis prilyginama 10 balų, ne trumpesnė nei 1 metų – 5 balams. Trumpesnė nei 1 metų profesinė patirtis nevertinama. Šios dedamosios svertinis koeficientas – 0,2.

Konkursinio balo dedamosios ir jų svertiniai koeficientai

Studijų kryptisKonkursinio balo dedamosios, svertinis koeficientas
Pirmoji dedamojiAntroji dedamojiTrečioji dedamoji
0,30,50,2
Informatikos inžinerijaMatematika arba fizika, arba chemija, arba informacinės technologijosIV lygio kvalifikacijos kompetencijų teorijos ir praktikos darbo įvertinimų vidurkis arba stojamasis testas

 

Kiti pasiekimai

 

Programų sistemos

 

Turizmas ir poilsisIstorija arba geografija, arba biologija, arba užsienio kalba
* Studijų krypčių sąrašas parengtas vadovaujantis Suteikiamų kvalifikacijų ir studijų krypčių, kuriose gali būti vykdomos trumposios studijos, sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. V-1065 „Dėl suteikiamų kvalifikacijų ir studijų krypčių, kuriose gali būti vykdomos trumposios studijos, sąrašo patvirtinimo“.